REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 250 poz. 1680

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja;

3) zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) agencie emisji – rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów obligacji i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsługi;

2) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

3) komunikacie – rozumie się przez to informację publikowaną, na podstawie rozporządzenia, przez Ministra Finansów dotyczącą obligacji oferowanych na przetargach;

4) liście emisyjnym – rozumie się przez to list emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 98 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;

5) narosłych odsetkach – rozumie się przez to wartość odsetek, stanowiących należność uboczną z tytułu jednej obligacji, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji;

6) współczynniku indeksacji – rozumie się przez to wartość, w oparciu o którą jest waloryzowana wartość nominalna obligacji indeksowanych, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji w sposób określony w liście emisyjnym; w przypadku obligacji, których wartość nominalna nie podlega indeksacji, współczynnik ten w każdym przypadku wynosi 1 (jeden);

7) cenie czystej – rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednej obligacji o danym terminie wykupu, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

8) minimalnej cenie sprzedaży – rozumie się przez to cenę czystą, ustaloną przez Ministra Finansów dla danego przetargu sprzedaży, stanowiącą najniższą przyjętą cenę czystą obligacji o danym terminie wykupu;

9) ofercie niekonkurencyjnej – rozumie się przez to niezawierającą ceny czystej ofertę zakupu lub sprzedaży obligacji o danym terminie wykupu;

10) dniu ustalenia praw – rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń.

§ 3.
1. Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu zarządzania długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może zawierać umowy z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 1, przyznające prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu obligacji poza przetargiem.

3. Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 7.

§ 4.
1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w euro.

2. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 (jeden tysiąc) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty.

3. Walutę obligacji, wartość nominalną jednej obligacji oraz łączną wartość nominalną emitowanych obligacji określa list emisyjny.

4. Obligacje mogą być emitowane, w szczególności jako obligacje:

1) zerokuponowe;

2) o stałej stopie procentowej;

3) o zmiennej stopie procentowej;

4) indeksowane.

§ 5.
1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela.

2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

§ 6.
1. Obligacje mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 7.
Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Uczestnicy przetargów

§ 8.

1. W przetargach mogą brać udział:

1) banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji określonych w rozporządzeniu,

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych

– zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargach podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

§ 9.
Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu obligacji ciąży na uczestniku przetargu.

Rozdział 3

Przetargi obligacji

§ 10.

1. Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.

2. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

3. Minister Finansów może, bez podania przyczyny, odwołać albo unieważnić przed przyjęciem ofert przetarg lub ogłosić dodatkowy przetarg.

§ 11.
1. Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu przetargowego w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.
1. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.

3. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

§ 13.
1. Wartość nominalna ofert przedstawiona przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.

2. Oferty nabycia obligacji złożone niezgodnie z warunkiem określonym w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu określonego w komunikacie, zostają odrzucone.

Rozdział 4

Przetarg sprzedaży

§ 14.

Obligacje są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.
§ 15.
Wyróżnia się następujące rodzaje przetargów sprzedaży obligacji:

1) przetarg wielu cen – w przypadku którego każdy z uczestników przetargu sprzedaży, którego oferty zakupu zostały przyjęte, jest obowiązany zapłacić za nabyte obligacje kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby, ceny czystej oraz współczynnika indeksacji, powiększoną o wartość narosłych odsetek, obliczoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) przetarg jednej ceny – w przypadku którego wszyscy uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za nabyte obligacje kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby, minimalnej ceny sprzedaży oraz współczynnika indeksacji, powiększoną o wartość narosłych odsetek, obliczoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

§ 16.
Najpóźniej w dniu przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży, zawierający w szczególności:

1) rodzaj przetargu;

2) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

3) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

4) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

5) przewidywaną wartość nominalną obligacji oferowanych na przetargu sprzedaży;

6) minimalną wartość nominalną oferty;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu;

8) dopuszczalność składania ofert niekonkurencyjnych;

9) relację określającą maksymalny udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości ofert składanych przez uczestnika przetargu, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych jest dopuszczone.

§ 17.
1. Uczestnicy przetargu sprzedaży mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych zostało dopuszczone na danym przetargu sprzedaży.

2. Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji:

1) w przypadku przetargu wielu cen – po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji, średniej ważonej ceny czystej dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą oraz współczynnika indeksacji, powiększonej o wartość narosłych odsetek, obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) w przypadku przetargu jednej ceny – po cenie wynikającej z iloczynu liczby nabywanych obligacji, minimalnej ceny sprzedaży oraz współczynnika indeksacji, powiększonej o wartość narosłych odsetek, obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy łączna wartość ofert niekonkurencyjnych złożonych przez uczestnika przetargu powoduje przekroczenie relacji, o której mowa w § 16 pkt 9, wartość tych ofert zostanie pomniejszona do poziomu gwarantującego nieprzekroczenie tej relacji. Liczba obligacji w ofertach podlegających pomniejszeniu będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej.

4. Minister Finansów ma prawo do redukcji ofert niekonkurencyjnych po terminie składania ofert. W przypadku redukcji ofert niekonkurencyjnych Minister Finansów określa wartość nominalną obligacji sprzedanych w tym trybie i podaje stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. W przypadku gdy zostaną złożone tylko oferty niekonkurencyjne, przetarg obligacji o danym terminie wykupu zostaje odwołany.

§ 18.
Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

3) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty, chyba że oferta zakupu stanowi ofertę niekonkurencyjną;

4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

§ 19.
1. Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży minimalną cenę sprzedaży.

2. Oferty zakupu obligacji:

1) z ceną wyższą od minimalnej ceny sprzedaży – zostają przyjęte w całości;

2) z ceną równą minimalnej cenie sprzedaży – mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa wartość nominalną sprzedanych obligacji o danym terminie wykupu i podaje stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 20.
1. Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności następujące dane:

1) rodzaj przetargu;

2) datę przetargu;

3) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

4) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

5) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

6) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

7) wartość nominalną przyjętych ofert, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

8) minimalną przyjętą cenę sprzedaży i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

9) średnią ważoną cenę czystą dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

10) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

11) stopę redukcji ofert zawierających cenę czystą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone.

2. W przypadku sprzedaży obligacji na przetargu jednej ceny komunikat, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11.

Rozdział 5

Przetarg uzupełniający

§ 21.

1. Minister Finansów może oferować obligacje na przetargu uzupełniającym.

2. Przetarg uzupełniający może zostać zorganizowany najpóźniej następnego dnia po przetargu sprzedaży.

3. Wartość nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20 % wartości nominalnej obligacji oferowanych na przetargu sprzedaży.

§ 22.
Na przetargu uzupełniającym obligacje o danym terminie wykupu sprzedawane są:

1) po średniej ważonej cenie czystej, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu wielu cen;

2) po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu jednej ceny.

§ 23.
Do zakupu obligacji na przetargu uzupełniającym są uprawnieni uczestnicy przetargu.
§ 24.
Najpóźniej w dniu przetargu uzupełniającego Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu uzupełniającym, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) cenę, o której mowa w § 22;

5) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

6) minimalną wartość nominalną oferty składanej przez uczestnika przetargu uzupełniającego;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 25.
1. Oferta zakupu obligacji na przetargu uzupełniającym powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

3) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

4) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

2. Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym przez jednego uczestnika przetargu nie może być większa od wartości, o której mowa w § 24 pkt 5.

§ 26.
1. Na przetargu uzupełniającym zakup obligacji przez poszczególnych uczestników przetargu następuje proporcjonalnie do wartości obligacji nabytych przez nich na przetargu sprzedaży.

2. Proporcjonalny udział uczestnika przetargu uzupełniającego jest obliczany jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu sprzedaży, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zakupu złożonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości, o której mowa w § 24 pkt 5, nieprzydzielone temu uczestnikowi przetargu obligacje o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu. W takim przypadku przydział przedmiotowych obligacji nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu rezygnujących z zakupu obligacji o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od wartości, o której mowa w § 24 pkt 5, oferty poszczególnych uczestników przetargu są realizowane w całości.

§ 27.
Oferty złożone przez uczestników przetargu, którzy nie dokonali zakupu obligacji na przetargu sprzedaży, są przyjmowane przez Ministra Finansów wyłącznie po przyjęciu wszystkich ofert złożonych przez uczestników przetargu, którzy dokonali zakupu obligacji na przetargu sprzedaży.
§ 28.
Po przetargu uzupełniającym Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu uzupełniającego, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) cenę, o której mowa w § 22;

5) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

6) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu;

7) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto.

Rozdział 6

Rozliczenie przetargu sprzedaży i przetargu uzupełniającego

§ 29.

1. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaży określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu w dniu rozliczenia przetargu sprzedaży do godziny określonej zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3.

3. Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.

4. Obciążenie rachunków, o których mowa w ust. 3, wykorzystywanych do dokonywania rozliczeń oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

§ 30.
1. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 1, liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt.

3. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

4. Jeżeli cena zakupu, powiększona o odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji, z tym że do dni roboczych nie wlicza się soboty.

§ 31.
W przypadku przetargu uzupełniającego przepisy § 29 i 30 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Przetarg zamiany obligacji

§ 32.

Minister Finansów może oferować na przetargach obligacje w drodze sprzedaży w zamian za odkupione od posiadaczy obligacje, których termin wykupu jeszcze nie upłynął, poprzez zaliczenie wierzytelności posiadaczom tych obligacji z tytułu odkupu na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji (przetargi zamiany).
§ 33.
Do przetargu zamiany stosuje się odpowiednio § 15 pkt 1.
§ 34.
Najpóźniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu zamiany, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;

4) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;

5) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu dla obligacji, określonych w pkt 3 i 4;

6) wykaz obligacji, których cenę czystą uczestnik przetargu jest obowiązany podać w ofercie;

7) minimalną wartość nominalną oferty.

§ 35.
Najpóźniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o cenach na przetargu zamiany, zawierający w szczególności:

1) cenę czystą odkupowanych obligacji albo

2) cenę czystą oferowanych obligacji.

§ 36.
Oferta zamiany obligacji na przetargu zamiany powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;

3) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;

4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) cenę czystą:

a) oferowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 1, albo

b) odkupowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2;

6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa oraz na które nabywa obligacje.

§ 37.
Sposób obliczenia ceny jednej obligacji odkupowanej, ceny jednej obligacji oferowanej do sprzedaży oraz liczby obligacji nabywanych na przetargu zamiany określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 38.
1. Po upływie terminu składania ofert zamiany Minister Finansów określa dla danego przetargu zamiany przyjętą cenę czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.

2. Liczba obligacji przyznanych w zamian za odkupione obligacje jest zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej, w dół lub w górę, na zasadach ogólnych.

3. W terminie rozliczenia przetargu zamiany uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty.

4. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych w dniu rozliczenia przetargu zamiany uczestnik przetargu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny określonej w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu zamiany do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobierane w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu zamiany.

§ 39.
Obligacje odkupione przez Ministra Finansów na przetargu zamiany ulegają umorzeniu z chwilą dokonania rozliczenia, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.
§ 40.
Po przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu zamiany, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN odkupowanych obligacji;

4) termin wykupu i kod ISIN oferowanych obligacji;

5) cenę określoną w § 35;

6) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę przetargową;

7) wartość nominalną przyjętych ofert przetargowych;

8) wartość nominalną sprzedanych obligacji;

9) najniższą przyjętą cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;

10) średnią ważoną cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;

11) maksymalną przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność.

Rozdział 8

Przetarg odkupu obligacji

§ 41.

1. Minister Finansów może odkupować obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Do przetargu odkupu obligacji stosuje się odpowiednio § 15 pkt 1.

3. Odkupione obligacje ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.

§ 42.
Najpóźniej w dniu przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji przewidywanych do odkupu;

4) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

5) minimalną wartość nominalną oferty;

6) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu;

7) dopuszczalność składania ofert niekonkurencyjnych;

8) relację określającą maksymalny udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości ofert składanych przez uczestnika przetargu, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych jest dopuszczone.

§ 43.
Uczestnicy przetargu odkupu mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych zostało dopuszczone na danym przetargu odkupu. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio.
§ 44.
1. Oferta sprzedaży obligacji na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

3) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty, chyba że oferta odkupu obligacji stanowi ofertę niekonkurencyjną;

4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje.

2. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 45.
1 Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.

2. Oferty sprzedaży obligacji:

1) z ceną niższą od najwyższej ceny czystej – zostają przyjęte w całości;

2) z ceną równą najwyższej przyjętej cenie czystej – mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 46.
Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

5) wartość nominalną obligacji objętych ofertami odkupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

6) wartość nominalną odkupionych obligacji, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

7) najniższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

8) średnią ważoną cenę czystą dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

10) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną czystą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 47.
Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 48.
W przypadku przetargu odkupu przepisy § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 stosuje się odpowiednio.
§ 49.
1. Zapłata ceny odkupu przez Ministra Finansów następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargu odkupu odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.

2. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 1, oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

Rozdział 9

Oprocentowanie obligacji

§ 50.

1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, której wysokość lub sposób obliczenia określa list emisyjny.

2. Począwszy od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

3. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek od obligacji zawiera list emisyjny.

4. Narosłe odsetki naliczane są zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli list emisyjny nie stanowi inaczej. Wartość narosłych odsetek jest wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 51.
W przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej Minister Finansów ogłasza, w drodze komunikatu, wysokość stopy procentowej oraz wartość należnych odsetek od jednej obligacji w kolejnych okresach odsetkowych.
§ 52.
Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w okresach odsetkowych określonych w liście emisyjnym.

Rozdział 10

Przedterminowy wykup obligacji

§ 53.

1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy wybranych serii obligacji o określonym terminie wykupu do bezwarunkowego przedstawienia ich do przedterminowego wykupu. W takim przypadku obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po przedterminowym wykupie.

2. Cena wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wcześniejszego wykupu, określa list emisyjny.

3. Uczestnicy przetargu przedkładają u agenta emisji obligacje do przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.

§ 54.
1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo bezwarunkowego wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie ustalonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obligacje nie podlegają oprocentowaniu, począwszy od następnego dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym.

2. Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Uczestnicy przetargu składają u agenta emisji dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów ma prawo dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest ogłaszana w odpowiednim komunikacie.

Rozdział 11

Wykup obligacji

§ 55.

1. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, w dniu określonym w liście emisyjnym.

2. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następują za pośrednictwem Krajowego Depozytu:

1) według wartości nominalnej w terminie wykupu:

a) w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 49 ust. 1,

b) przez zaliczenie wierzytelności posiadaczom obligacji na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji; sposób zaliczenia określa list emisyjny;

2) według wartości nominalnej, poniżej wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej, w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 49 ust. 1, w przypadku przedterminowego wykupu obligacji:

a) w drodze wezwania posiadaczy obligacji do bezwarunkowego przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu,

b) w drodze bezwarunkowego wezwania emitenta przez posiadaczy obligacji do przedterminowego wykupu.

3. W przypadku obligacji indeksowanych wykup następuje według wartości obligacji odpowiadającej początkowej wartości nominalnej z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego z indeksacji lub kapitalizacji.

4. Wierzytelność z obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Minister Finansów, najpóźniej na miesiąc przed terminem zapłaty odsetek z tytułu obligacji lub ich wykupu, ogłasza komunikat zawierający wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 4.

§ 56.
1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 57.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 58.
Minister Finansów może złożyć wniosek do Krajowego Depozytu o objęcie wspólnym kodem (asymilację) różnych emisji obligacji.
§ 59.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 113, poz. 772), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZENIA CENY ZAKUPU OBLIGACJI NABYTYCH NA PRZETARGU SPRZEDAŻY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. (poz. 1680)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZENIA CENY ZAKUPU OBLIGACJI NABYTYCH NA PRZETARGU SPRZEDAŻY

Cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjęcia i-tej oferty zakupu przez Ministra Finansów jest równa wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

Pi = (Ci . Sld + Od) . Li

przy czym iloczyn „Ci * Sld” podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

gdzie:

Pi – cena zakupu obligacji nabytych na przetargu w wyniku przyjęcia i-tej oferty zakupu przez Ministra Finansów,

Ci – cena, która odpowiada:

a) cenie czystej określonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie.

b) w przypadku ofert niekonkurencyjnych, średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert, zawierających cenę czystą,

c) w przypadku każdej oferty złożonej na przetargu jednej ceny, minimalnej cenie sprzedaży,

Sld – współczynnik indeksacji na dzień rozliczenia przetargu,

Od wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu,

Li – liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta zakupu lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZENIA CENY JEDNEJ OBLIGACJI ODKUPOWANEJ, CENY JEDNEJ OBLIGACJI OFEROWANEJ DO SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY OBLIGACJI NABYWANYCH NA PRZETARGU ZAMIANY]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZENIA CENY JEDNEJ OBLIGACJI ODKUPOWANEJ, CENY JEDNEJ OBLIGACJI OFEROWANEJ DO SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY OBLIGACJI NABYWANYCH NA PRZETARGU ZAMIANY

1. Cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

COi = COCi . SlO,d + OO,d

gdzie:

COi cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty,

COCi cena czysta jednej obligacji odkupowanej, ogłoszona przez Ministra Finansów lub w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2, zgłoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

SIO,d współczynnik indeksacji dla obligacji odkupowanej na dzień rozliczenia przetargu,

OO,d – wartość narosłych odsetek dla obligacji odkupowanej na dzień rozliczenia przetargu.

2. Cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

CZi = CZCi . SlZ,d + OZ,d

CZi cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty,

CZCj – cena czysta jednej obligacji oferowanej do sprzedaży, zgłoszona przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie lub w przypadku, o którym mowa w § 35 pkt 2, ogłoszona przez Ministra Finansów,

SIZ,d współczynnik indeksacji dla obligacji oferowanej do sprzedaży na dzień rozliczenia przetargu,

OZ,d wartość narosłych odsetek dla obligacji oferowanej do sprzedaży na dzień rozliczenia przetargu.

3. Liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjęcia i-tej oferty przez Ministra Finansów jest równa zaokrąglonemu do najbliższej wartości całkowitej wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

LZi = (COi / CZi) . LOi

gdzie:

LZi liczba obligacji nabywanych przez uczestnika przetargu zamiany w wyniku przyjęcia i-tej oferty,

LOi – liczba obligacji odkupowanych, na którą opiewa i-ta oferta,

COi – cena jednej obligacji odkupowanej dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 1,

CZi – cena jednej obligacji oferowanej do sprzedaży dla i-tej oferty, obliczona zgodnie z pkt 2.

Załącznik 3. [SPOSÓB OBLICZENIA CENY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH NA PRZETARGU ODKUPU]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OBLICZENIA CENY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH NA PRZETARGU ODKUPU

Cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów jest równa wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

Zi = (CCi . Sld + Od) . Li

przy czym iloczyn „Ci * Sld podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

gdzie:

Zi – cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów,

CCi – cena, która odpowiada:

a) cenie czystej określonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,

b) w przypadku ofert niekonkurencyjnych, średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert, zawierających cenę czystą,

Sld współczynnik indeksacji na dzień rozliczenia przetargu,

Od wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu,

Li liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta sprzedaży lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.

Załącznik 4. [SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI NAROSŁYCH ODSETEK OD JEDNEJ OBLIGACJI]

Załącznik nr 4

SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI NAROSŁYCH ODSETEK OD JEDNEJ OBLIGACJI

Wartość narosłych odsetek od jednej obligacji w dniu „d”, na którego datę dokonywane są obliczenia, jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku wynikowi zastosowania poniższego wzoru:

Od = N . Sld . r .

a

D . F

gdzie:

Od – wartość narosłych odsetek od jednej obligacji w dniu „d”,

N – wartość nominalna jednej obligacji,

Sld – wartość współczynnika indeksacji dla obligacji w dniu „d”,

r – oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d”, z wyłączeniem dnia „d”,

D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F – częstotliwość płatności kuponowych w roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-29
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA