| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1372) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunki składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

– przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

– sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą techniczną,

d) umożliwienia przeprowadzenia przez podmioty uprawnione kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną przez 5 lat,

e) przechowywania przez 5 lat dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną,

f) informowania przez 5 lat instytucji pośredniczącej o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i c–f, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.”;

2) w § 12:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika instytucji pośredniczącej lub pracownika beneficjenta kopie:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczenie beneficjenta lub inny dokument zawierający informację o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe – w przypadku pierwszego wniosku o płatność;”,

c) uchyla się pkt 4;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Pomoc techniczna podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

2. Pomoc techniczna podlega zwrotowi w całości albo w części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »