reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;

2) grupy żołnierzy objętych obowiązkiem meldunkowym;

3) rodzaje obiektów wojskowych, w których wykonywany jest obowiązek meldunkowy.

§ 2.
Obowiązkiem meldunkowym, na zasadach określonych w rozporządzeniu, obejmuje się żołnierza w czynnej służbie wojskowej, odbywającego lub pełniącego:

1) zawodową służbę wojskową,

2) zasadniczą służbę wojskową,

3) służbę kandydacką,

4) służbę przygotowawczą,

5) okresową służbę wojskową,

6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

– zwanego dalej „żołnierzem”.

§ 3.
Żołnierz wykonuje obowiązek meldunkowy polegający na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego,

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu czasowego,

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli powstanie tego obowiązku wynika z faktu pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej.

§ 4.
Obowiązek meldunkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, jest wykonywany w obiektach wojskowych pozostających w zarządzie organów wojskowych lub powierzonych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, takich jak:

1) kwatery internatowe,

2) internaty,

3) służbowe pokoje noclegowe,

4) wspólne kwatery stałe,

5) nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe

– o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114).

§ 5.
Żołnierz dokonuje zameldowania się w miejscu pobytu czasowego i wymeldowania z tego pobytu:

1) u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu wojskowego, o którym mowa w § 4 pkt 1–3, jeżeli korzysta z zakwaterowania w takim obiekcie;

2) u dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli korzysta z zakwaterowania w obiekcie wojskowym, o którym mowa w § 4 pkt 4 lub 5.

§ 6.
1. Zameldowania się na pobyt czasowy w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1–6, oraz przedstawiając do wglądu dowód osobisty, paszport lub wojskowy dokument osobisty.

2. Wymeldowania z pobytu, o którym mowa w ust. 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając datę opuszczenia obiektu wojskowego.

§ 7.
1. Zameldowania na pobyt czasowy w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, oraz wymeldowania z tego pobytu dowódca jednostki wojskowej dokonuje z urzędu, odnotowując ten fakt w rozkazie dziennym.

2. Okres zameldowania, o którym mowa w ust. 1, biegnie od pierwszego dnia pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej.

3. Za wykonywanie obowiązku meldunkowego, o którym mowa w ust. 1, uważa się odpowiednio odnotowanie, do celów ewidencyjnych, w rozkazie dziennym faktu przybycia żołnierza do jednostki wojskowej oraz jego ubycia z tej jednostki.

§ 8.
1. Komendant (kierownik, szef, dowódca) obiektu wojskowego, o którym mowa w § 5 pkt 1, prowadzi rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy w formie książki zameldowań.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) nazwisko i imię;

2) numer PESEL;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca pobytu stałego;

5) datę przybycia;

6) zamierzony czas trwania pobytu;

7) datę wymeldowania.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, może zawierać dodatkowe informacje, niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektu wojskowego.

§ 9.
W stosunku do żołnierza obowiązek meldunkowy, o którym mowa w § 3 pkt 3, wykonuje z urzędu dowódca jednostki wojskowej, właściwy dla miejsca pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza, odnotowując w rozkazie dziennym fakt wyznaczenia lub skierowania żołnierza do pełnienia czynnej służby wojskowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu tego żołnierza do kraju.
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.1)

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. Nr 138, poz. 1322), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768).

[1] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. poz. 442). Zmiana weszła w życie 23 kwietnia 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama