| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Dane o osobach zgromadzone w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „danymi”, udostępnia się do celów statystycznych komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, która w zakresie wymiaru sprawiedliwości prowadzi statystykę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)).

2. Dane po pozbawieniu ich informacji identyfikujących osobę są przekazywane do opracowania podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, w postaci dokumentu elektronicznego zawierającego informacje niezbędne do wykonania badań statystycznych określonych w programie badań statystycznych statystki publicznej ustalanym na podstawie art. 18 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Dane do celów statystycznych przekazuje się w terminie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w ust. 2.

4. Dane do celów statystycznych przekazuje się nieodpłatnie.

§ 2.
 Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2, przed przekazaniem do celów statystycznych podlegają kontroli pod względem kompletności i jakości. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „dyrektorem”.
§ 3.
 1. Dane mogą być udostępniane do badań naukowych osobom fizycznym i jednostkom wyłącznie za zgodą dyrektora. Dane udostępnia się na pisemny i umotywowany wniosek. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się dane pozbawione informacji identyfikujących osobę.

2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, dyrektor może uzależnić od:

1) uzupełnienia wniosku o informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych oraz o informacje o ich zakresie i przeznaczeniu;

2) opinii podmiotu zatrudniającego wnioskującą osobę lub opinii jednostki nadrzędnej nad wnioskującym podmiotem – w zakresie uzasadnionej potrzeby posiadania przez wnioskodawcę danych, o udostępnienie których wystąpił.

3. Odmowa udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.

4. Dane do badań naukowych przekazuje się nieodpłatnie.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych (Dz. U. Nr 51, poz. 534), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 1497).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »