| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Rozporządzenie określa następujące szczegółowe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, uwzględniając ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne:

1) odpady wydobywcze nie ulegają znacznemu rozpadowi mechanicznemu lub rozpuszczeniu lub innej znaczącej zmianie powodującej negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie i życie ludzi;

2) maksymalna zawartość siarki siarczkowej w odpadach wydobywczych wynosi:

a) 0,1% albo

b) 1%, jeżeli wskaźnik potencjału neutralizacji, rozumiany jako stosunek potencjału neutralizacji do potencjału kwasowości, jest większy niż 3;

3) odpady wydobywcze są niepalne oraz nie stwarzają zagrożenia samozapłonem;

4) zawartość w odpadach wydobywczych, w tym w drobnych cząstkach (poniżej 0,002 mm) odpadów, substancji potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi, w szczególności związków następujących pierwiastków: arsenu (As), kadmu (Cd), kobaltu (Co), chromu (Cr), miedzi (Cu), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), niklu (Ni), ołowiu (Pb), wanadu (V) oraz cynku (Zn), jest tak niska, że stanowi nieznaczące zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi;

5) odpady wydobywcze w znacznym stopniu pozbawione są substancji stosowanych w procesie wydobycia lub przeróbki, które stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie są spełnione, jeżeli odpady wydobywcze nie spełniają kryteriów dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, o których mowa w przepisach dotyczących kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

3. Zawartości substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie są wystarczająco niskie, jeżeli przekraczają standardy jakości gleby lub ziemi, określone dla grupy B, o których mowa w przepisach dotyczących standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, chyba że zawartość tych substancji wynika z ich naturalnej zawartości w środowisku.

4. Zawartość wanadu (V), o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wystarczająco niska, jeżeli przekracza wartość 500 mg/kg suchej masy odpadów wydobywczych.

5. Jeżeli zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, są spełnione łącznie wszystkie kryteria, o których mowa w § 1 ust. 1, odpady wydobywcze zalicza się do odpadów obojętnych.

6. Badania właściwości odpadów wydobywczych pod kątem spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)).

§ 2.
 Jeżeli udokumentowane wyniki wcześniej przeprowadzonych badań, przez laboratoria, o których mowa w § 1 ust. 6, potwierdzają spełnienie kryteriów określonych w § 1 ust. 1, odpady wydobywcze zalicza się do odpadów obojętnych bez przeprowadzania ponownych badań.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 kwietnia 2011 r. pod numerem 2011/0157/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695 i Nr 152, poz. 897.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »