REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1299

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej.
§ 2.
1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy”, albo

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)).

2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

3. Osoba, o której mowa w art. 69 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1408/71”, lub w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 883/2004”, przyjeżdżająca do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej „osobą transferującą zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa”, może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy.

§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 może przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1–6 i 9–22, w sposób określony w ust. 1.

3. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, w sposób określony w ust. 1.

4. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy, w sposób określony w ust. 1.

5. Po przekazaniu przez osoby, o których mowa w ust. 1–4, wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w sposób określony w ust. 1, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

6. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 5, dane przekazane przez osoby, o których mowa w ust. 1–4, w sposób określony w ust. 1, są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej „systemem psz”.

§ 4.
1. Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1, w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie wyznaczonym przez instytucję właściwą, może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

2. Po uzyskaniu od osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa danych, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy.

3. Niezwłocznie po uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy danych, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy, właściwy powiatowy urząd pracy wyznacza osobie transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa możliwie najkrótszy termin stawiennictwa, celem dokonania rejestracji.

4. W przypadku gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w wojewódzkim urzędzie pracy i przekazania przez nią danych, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

5. W przypadku gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w powiatowym urzędzie pracy.

§ 5.
1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

3. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa.

5. Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonać zeskanowania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień.

6. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

2) obywatelstwo albo obywatelstwa;

3) numer PESEL;

4) imiona rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) nazwisko rodowe;

7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;

8) liczbę dzieci na utrzymaniu;

9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

10) wykształcenie;

11) ukończone szkoły;

12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

13) poziom znajomości języków obcych;

14) posiadane uprawnienia zawodowe;

15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;

19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

7. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1–6 i 9–22.

8. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

9. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6, zapisywane w systemie psz, załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa w ust. 1–3, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo

3) podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

10. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1–6 i 9–22, zapisywane w systemie psz, wskazuje wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w ust. 9.

11. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g i j–l oraz pkt 3 i 4 ustawy, załącza dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazuje odpowiednio właściwy urząd pracy albo wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w ust. 9.

12. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

§ 6.
1. Osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy jest zakładana, w postaci elektronicznej, karta rejestracyjna bezrobotnego albo karta rejestracyjna poszukującego pracy, zwana dalej „kartą rejestracyjną”.

2. Dane zawarte w kartach rejestracyjnych tworzą rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy.

3. Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w tym w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia.

4. Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.

§ 7.
1. Powiatowy urząd pracy, przed zarejestrowaniem osoby jako bezrobotnej, sprawdza w rejestrze centralnym udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy, czy rejestrująca się osoba nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

2. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia powiatowym urzędom pracy z rejestru centralnego dane dotyczące: imienia lub imion i nazwiska oraz numeru PESEL celem wykluczenia rejestracji osoby jako bezrobotnej w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

3. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia powiatowym urzędom pracy z rejestru centralnego dane osób bezrobotnych i poszukujących pracy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych obowiązków.

4. W trakcie rejestracji powiatowy urząd pracy zapewnia poufność, w szczególności polegającą na przeprowadzaniu rejestracji w taki sposób, aby dane przekazywane przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz składane przez tę osobę oświadczenia nie były narażone na dostanie się do wiadomości osób trzecich.

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do udostępniania danych przez ministra właściwego do spraw pracy wojewódzkim urzędom pracy.

§ 8.
1. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”;

2) złożyła wniosek w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

2. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, z tym że osoba ta zeskanowane dokumenty, o których mowa w ust. 2, załącza do wniosku o rejestrację.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, z tym że taką osobę rejestruje się jako poszukującego pracy po zapoznaniu się przez nią z obowiązkami wynikającymi z art. 33 ust. 3 ustawy.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

6. Powiatowy urząd pracy po dokonaniu rejestracji uzupełnia dane o osobie zarejestrowanej o podstawowy rodzaj działalności ostatniego pracodawcy tej osoby przed rejestracją według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz o datę ukończenia ostatniej szkoły i niezwłocznie przekazuje wszystkie dane do rejestru centralnego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

7. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.

8. Osobie zarejestrowanej w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 dane i informacja, o których mowa w ust. 7, oraz decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy w wyniku postępowania mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy:

1) osobiście albo

2) za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnianego w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2

– o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 9.
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

1) nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2 i 3, lub

2) odmowy przekazania wymaganych danych, lub

3) odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 1, lub

4) nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub

5) niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 10.
1. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje:

1) osobiście albo

2) za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnianego w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2

– powiatowy urząd pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.

2. Powiatowy urząd pracy wprowadza do karty rejestracyjnej informację o powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na planowane miejsce zamieszkania bezrobotnego, wyłącza kartę bezrobotnego z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przesyła do tego urzędu dane dotyczące osoby bezrobotnej zawarte w jej karcie rejestracyjnej w postaci elektronicznej oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci papierowej.

3. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

4. Powiatowy urząd pracy, właściwy dla aktualnego miejsca zameldowania osoby, o której mowa w ust. 1, po zgłoszeniu się tej osoby do urzędu zakłada jej kartę rejestracyjną w postaci elektronicznej oraz dołącza kopie dokumentów w postaci papierowej otrzymane z poprzedniego urzędu pracy do dokumentacji tej osoby.

5. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 3, powiatowy urząd pracy, który otrzymał kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, informuje powiatowy urząd pracy, z którego je otrzymał, o braku stawiennictwa oraz zwraca do tego urzędu otrzymane kopie dokumentów.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa.

§ 11.
1. Bezrobotnego albo poszukującego pracy wyłącza się z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy w przypadku utraty odpowiednio statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy.

2. Dane i dokumenty osób wyłączonych z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy są przechowywane na zasadach określonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 12.
1. Informację o utracie statusu poszukującego pracy przez osobę przyjeżdżającą do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, do której miały zastosowanie przepisy art. 69 rozporządzenia 1408/71 lub art. 64 rozporządzenia 883/2004, powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

2. Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy informację o okresach pobierania zasiłku i jego wysokości przez osobę przyjeżdżającą do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, do której miały zastosowanie przepisy art. 69 rozporządzenia 1408/71.

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, niezwłocznie po zakończeniu wypłaty zasiłku lub na każdy wniosek wojewódzkiego urzędu pracy, informację o okresach pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną, której przyznano zasiłek na podstawie art. 65 rozporządzenia 883/2004, wysokości tego zasiłku, datach poszczególnych wypłat, a także informację, czy w okresie posiadania prawa do zasiłku osoba bezrobotna pobierała stypendium, wraz ze wskazaniem okresu pobierania stypendium.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 3, § 5 ust. 9–11, § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 8 i ust. 9 pkt 2, § 9 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.4)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1746), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-26
  • Data wejścia w życie: 2012-12-11
  • Data obowiązywania: 2012-12-11
  • Dokument traci ważność: 2020-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA