reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 23), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

Załącznik 1. [STATUT SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W SMOŁDZINIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 308)

STATUT SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W SMOŁDZINIE

§ 1. Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracji;

2) Dział Edukacji;

3) Dział Finansowy;

4) Dział Ochrony Przyrody;

5) Dział Udostępniania Parku;

6) Zespół do spraw Informacji Przestrzennej i Analiz;

7) Zespół Monitoringu;

8) Zespół Ochrony Ekosystemów Lądowych;

9) Zespół Ochrony Ekosystemów Wodnych;

10) Sekcja Pozyskiwania Funduszy;

11) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

13) Posterunek Straży Parku;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP;

15) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

16) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu;

17) Samodzielne Stanowisko do spraw Osobowych i Płac;

18) Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych;

19) Obręb Lądowy – podzielony na obwody ochronne:

a) Rąbka,

b) Smołdziński Las,

c) Rowy,

d) Żarnowska,

e) Kluki,

f) Smołdzino;

20) Obręb Wodny – podzielony na obwody ochronne:

a) Gardno i Łebsko,

b) Bałtyk.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama