| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie regulaminów przewozu lotniczego

Na podstawie art. 202 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania dotyczące regulaminów określających typowe warunki przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz towarów, zwanych dalej „regulaminami”.
§ 2.
1. W regulaminach podaje się informacje na temat:

1) systemu rezerwacji, przy czym wspólnotowy przewoźnik lotniczy wskazuje miejsce udostępnienia informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1107/2006”;

2) wyposażenia statku powietrznego, umożliwiające pasażerowi niepełnosprawnemu lub pasażerowi o ograniczonej sprawności ruchowej, o których mowa w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, podjęcie decyzji co do wyboru lub rezygnacji z danego lotu;

3) dokumentu lub dokumentów uprawniających do wejścia na pokład statku powietrznego, którym wykonywany będzie przewóz lotniczy, oraz trybu postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia tych dokumentów;

4) sposobów powiadamiania pasażerów o zmianie przez przewoźnika lotniczego typu statku powietrznego lub wykonania lotu przez innego przewoźnika lotniczego, przy czym tożsamość przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz lotniczy jest podawana zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, str. 15, z późn. zm.);

5) sposobów powiadamiania pasażerów o zmianie godziny odlotu i przylotu lub odwołaniu lotu, którym miał być wykonany przewóz lotniczy;

6) uprawnień pasażera związanych z przewozem lotniczym, wynikających z przepisów Unii Europejskiej, w tym dotyczących:

a) pomocy udzielanej pasażerowi przez przewoźnika lotniczego w związku ze zmianą godziny odlotu i przylotu lub odwołaniem lotu, oraz

b) uprawnień pasażera w przypadku niewykonania umowy przewozu lotniczego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego, w szczególności dotyczących zwrotu kosztów zakupu biletu

– z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10, z późn. zm.);

7) obowiązku przewoźnika lotniczego dotyczącego przekazywania uprawnionym organom państwowym danych osobowych pasażerów, jeżeli żądanie ich przekazania następuje na podstawie przepisów prawa;

8) wymagań i procedur dotyczących odprawy pasażerskiej;

9) wymagań i procedur dotyczących odprawy bagażu pasażera, w tym bagażu wolnego od opłat;

10) warunków dokonywania, potwierdzania lub anulowania rezerwacji;

11) obowiązku przewoźnika lotniczego dotyczącego wskazywania ostatecznej ceny zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3);

12) dodatkowych opłat lub ulg;

13) przepisów o charakterze porządkowym dotyczących sposobu postępowania przewoźnika lotniczego wobec pasażerów, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu lub narusza porządek na pokładzie statku powietrznego, oraz o uprawnieniach przewoźnika lotniczego do dochodzenia roszczeń wobec pasażera, który wyrządził szkodę innemu pasażerowi lub przewoźnikowi lotniczemu;

14) wymagań i procedur dotyczących odbioru bagażu;

15) konsekwencji dla pasażera związanych z naruszaniem przez niego wymagań i procedur dotyczących odprawy pasażerskiej;

16) odpowiedzialności przewoźnika lotniczego oraz trybu wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz utraty lub uszkodzenia bagażu pasażera;

17) warunków unieważnienia, odstąpienia oraz wypowiedzenia zawartej umowy na przewóz lotniczy;

18) świadczenia przez przewoźnika lotniczego dodatkowych usług;

19) listy przedmiotów zabronionych do przewozu lotniczego, w tym listy towarów niebezpiecznych, o których mowa w Załączniku 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.3));

20) procedur dotyczących akceptacji i przyjęcia towaru do przewozu lotniczego oraz jego odbioru;

21) procedur i warunków dotyczących akceptacji i przyjęcia zwierząt do przewozu lotniczego;

22) przerw w podróży.

2. Regulaminy mogą zawierać także inne zapisy, w szczególności definicje pojęć, terminów i skrótów w nich użytych.

§ 3.
Regulaminy sporządza się w sposób zwięzły, przejrzysty i zrozumiały dla pasażera.
§ 4.
1. Przewoźnik lotniczy zapewnia udostępnienie regulaminów w formie:

1) pisemnej – w punkcie sprzedaży biletów oraz odprawy pasażerów lub w punkcie przyjęć pasażerów na pokład statku powietrznego w porcie lotniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) elektronicznej – na stronie internetowej przewoźnika lotniczego lub innego podmiotu prowadzącego sprzedaż w imieniu przewoźnika przewozów lotniczych do, z, lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dodatkowo, na pokładzie statku powietrznego, którym jest wykonywany przewóz lotniczy, zamieszcza się, w miejscu dostępnym dla pasażera, pisemny wyciąg z przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.

§ 5.
W przypadku gdy przewóz lotniczy obejmuje wyłącznie przewóz towarów, regulaminy nie zawierają informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–16, a na pokładzie statku powietrznego nie zamieszcza się pisemnego wyciągu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 6.
Przewoźnicy lotniczy dostosują regulaminy sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1983), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »