| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2013 r. poz. 353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 10–14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Szkolenie podstawowe, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Załącznik 1. [MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 marca 2013 r. (poz. 456)

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

45

6

Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym

20

7

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

8

Elementy kryminalistyki

6

9

Podstawowe elementy psychologii

20

10

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

11

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

12

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

14

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

32

15

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

16

Wybrane zagadnienia z łączności

2

17

Udzielanie pierwszej pomocy

20

18

Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

5

19

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

20

Egzamin

 

 

OGÓŁEM

492

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »