| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych2)

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych;

2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych;

3) tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów;

4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ostatnim zakończonym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, w którym operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów;

2) pozostałej działalności gospodarczej – rozumie się przez to działalność wykonywaną przez operatora wyznaczonego inną niż działalność w zakresie świadczenia usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych oraz pozostałych usług pocztowych;

3) fazie realizacji usługi pocztowej – rozumie się przez to czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych;

4) transferze wewnętrznym – rozumie się przez to przychody rozliczane wewnętrznie na bazie kosztów operacyjnych ponoszonych w ramach poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej;

5) zdarzeniu jednorazowym – rozumie się przez to zdarzenie o charakterze niepowtarzalnym, powodujące istotne zmiany w wyniku finansowym, niewynikające bezpośrednio z regularnej działalności przedsiębiorstwa, które nie występowało w istotnej kwocie w przeszłości i nie oczekuje się, że wystąpi w istotnej kwocie w przyszłości.

Rozdział 2

Sposób przypisania przychodów i kosztów

§ 3. [Identyfikacja przychodów i kosztów]

1. Przychody i koszty przypisuje się zgodnie z:

1) przyczyną powstawania przychodów i kosztów w ramach poszczególnych usług powszechnych oraz w ramach usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, a także poszczególnych faz realizacji usług pocztowych;

2) zasadą spójności pomiędzy ujęciem przychodów i kosztów, wynikającą z faktu, że odzwierciedlają one różne aspekty tych samych zdarzeń;

3) zasadą przejrzystości, mówiącą, że koszty i przychody przypisane do usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych oraz pozostałej działalności gospodarczej, a także do poszczególnych faz realizacji usług pocztowych powinny być wyraźnie wyodrębnione.

2. Przypisywanie przychodów i kosztów powinno być obiektywne.

3. Przychody i koszty:

1) związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się bezpośrednio do tej usługi, grupy usług albo pozostałej działalności gospodarczej na podstawie zapisów księgowych;

2) związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych lub pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się pośrednio do każdej z tych usług, faz realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej w następujący sposób:

a) jeżeli jest to możliwe, przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na podstawie analizy wartości czynników powodujących powstanie przychodów i kosztów w ramach określonej usługi, fazy realizacji usługi pocztowej oraz pozostałej działalności gospodarczej,

b) jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników, o których mowa w lit. a, przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się poprzez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi przychodami i kosztami, które mogą zostać przypisane w sposób bezpośredni, o którym mowa w pkt 1, albo w sposób pośredni, o którym mowa w lit. a,

c) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b, pozostałe przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych lub pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danej usługi, fazy realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich usług, faz realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej.

4. Wartości czynników, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, ustala się na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych operatora wyznaczonego, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

5. Przychody i koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c, powinny być wyraźnie zidentyfikowane przez operatora wyznaczonego w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.

6. Jeżeli poziom przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c, przekroczy 10% łącznej wartości przychodów i kosztów przypisanych do danej usługi lub pozostałej działalności gospodarczej, operator wyznaczony dołącza do wyników kalkulacji kosztów szczegółowe wyjaśnienie powodów przekroczenia tego poziomu.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych

§ 4. [Podmiot prowadzący kalkulację kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych]

Operator wyznaczony prowadzi kalkulację kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych w oparciu o:

1) w pełni alokowany koszt,

2) zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt

– umożliwiając w szczególności identyfikację kosztów poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej.

§ 5.
W pełni alokowany koszt stanowi koszt świadczenia określonej usługi powszechnej, obejmujący koszty przypisane zgodnie z przepisami § 3, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy.
§ 6.
1. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt stanowi uzasadniony koszt świadczenia określonej usługi powszechnej, przypisany zgodnie z przepisami § 3, przy czym koszt ten jest kalkulowany jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po roku obrotowym, za który operator przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

2. W ramach kalkulacji kosztu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się korekty z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego rozumianej jako nieefektywne wykorzystanie zasobów i struktury tych zasobów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia usług powszechnych.

§ 7.
W kalkulacji kosztów, o których mowa w § 4, operator wyznaczony uwzględnia koszt zaangażowanego kapitału, rozumiany jako iloczyn wartości średniorocznego zaangażowanego kapitału oraz wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalonego w trybie określonym w art. 100 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą”, przypisany zgodnie z § 3.

Rozdział 4

Tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług powszechnych

§ 8. [Termin przedłożenia projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej]

Operator wyznaczony przedkłada corocznie Prezesowi UKE projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów, zwane dalej „projektami”, nie później niż 4 miesiące po rozpoczęciu roku obrotowego poprzedzającego rok, za który będzie przedstawiane sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.
§ 9.
1. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożone projekty w terminie 5 miesięcy od dnia ich otrzymania.

2. Uzgadnianie odbywa się pisemnie lub w trybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa UKE lub ekspertów, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, oraz upoważnionych do dokonywania uzgodnień przedstawicieli operatora wyznaczonego.

3. Z przebiegu każdego spotkania roboczego Prezes UKE sporządza pisemny protokół, w którym zamieszcza w szczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia.

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do dokonania zmian w projektach, uzupełnienia informacji zawartych w projektach lub do przedłożenia wyjaśnień.

5. Operator wyznaczony dokonuje zmian, uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku nieuzgodnienia projektów w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakończenie uzgodnień następuje z upływem tego terminu.

§ 10.
1. Operator wyznaczony w terminie 14 dni od dnia zakończenia uzgodnień, o których mowa w § 9, przedkłada projekty Prezesowi UKE do zatwierdzenia.

2. Do zatwierdzenia projektów stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2–4.

3. Prezes UKE zatwierdza instrukcję rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów usług powszechnych w terminie 7 miesięcy od dnia otrzymania ich projektów, o którym mowa w § 8.

4. Do odmowy zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług powszechnych stosuje się art. 98 ust. 5 ustawy.

Rozdział 5

Zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej

§ 11. [Termin sporządzenia sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej]

1. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, zawierające w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, operator wyznaczony sporządza na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe umieszczone w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego w sprawozdaniu.

§ 12.
1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się sprawozdanie, którego części dotyczą:

1) osiągniętego wyniku:

a) odrębnie w odniesieniu do poszczególnych usług powszechnych,

b) zbiorczo w odniesieniu do usług wchodzących w zakres usług powszechnych,

c) zbiorczo w odniesieniu do pozostałych usług pocztowych,

d) zbiorczo w odniesieniu do pozostałej działalności gospodarczej

– umożliwiające identyfikację kosztów i przychodów przypisanych do poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej, z wyłączeniem pozostałej działalności gospodarczej;

2) porównania zbiorczego sprawozdania z wyników dotyczących usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

3) porównania wyników dotyczących poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej;

4) przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usług pocztowych a usługami pocztowymi, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych;

5) sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usługi pocztowej a usługami pocztowymi, określające w szczególności:

a) średni koszt poszczególnych faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług pocztowych,

b) wskaźnik udziału faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług pocztowych,

c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług pocztowych;

6) kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych przeprowadzonej w oparciu o w pełni alokowany koszt oraz zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt, zawierające informacje określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Części sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają informacje o:

1) przychodach z wyszczególnieniem:

a) przychodów ze sprzedaży usług pocztowych,

b) przychodów uzyskanych w ramach transferów wewnętrznych w podziale na poszczególne usługi powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz fazy realizacji usługi pocztowej,

c) pozostałych przychodów operacyjnych;

2) kosztach z wyszczególnieniem:

a) kosztów usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne usługi powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz fazy realizacji usługi pocztowej,

b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c) kosztów wynagrodzeń z narzutami,

d) kosztów usług obcych,

e) pozostałych kosztów operacyjnych;

3) zyskach lub stratach nadzwyczajnych;

4) wyniku z usług pocztowych lub z faz realizacji usługi pocztowej;

5) wyniku z pozostałej działalności gospodarczej;

6) średniorocznym kapitale zaangażowanym;

7) zwrocie z zaangażowanego kapitału.

3. W częściach sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się i opisuje wartości przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami jednorazowymi.

4. W celu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej operator wyznaczony w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy.

§ 13.
1. Operator wyznaczony sporządza sprawozdanie, o którym mowa w § 11, w sposób umożliwiający w odniesieniu do:

1) poszczególnych rodzajów faz realizacji usługi pocztowej – przypisanie przychodów i kosztów odrębnie do każdej z tych faz;

2) działalności w zakresie usług pocztowych – przypisanie przychodów i kosztów odrębnie do poszczególnych usług powszechnych oraz usług wchodzących w zakres usług powszechnych i pozostałych usług pocztowych;

3) pozostałej działalności gospodarczej – przypisanie przychodów i kosztów.

2. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego, o których mowa w § 3, oraz sposoby prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zatwierdzone przez Prezesa UKE w instrukcji.

3. W przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedstawia się według zmienionych sposobów.

§ 14.
W częściach sprawozdania, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, do wyniku działalności nie zalicza się:

1) wyniku z działalności finansowej;

2) wartości zdarzeń jednorazowych;

3) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat.

§ 15.
Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, wraz z opinią z badania, o którym mowa w art. 101 ust. 3 ustawy, w terminie 30 dni od dnia wydania tej opinii.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16. [Podmiot przedkładający projekty Prezesowi UKE]

W roku 2013 operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekty, o których mowa w § 8, na rok 2013 i rok 2014.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. M. Młochowska

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, z późn. zm.).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 maja 2013 r. (poz. 542)

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

1. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 5 rozporządzenia, dotyczące każdej fazy realizacji każdej z usług powszechnych przedstawia się w podziale na pozycje:

A. Koszty operacyjne, w tym:

a. związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

b. związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia,

c. związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia.

B. Koszt zaangażowanego kapitału.

C. Suma kosztów, o których mowa w poz. A i B.

D. Liczba usług.

E. Średni koszt jednostkowy usługi pocztowej lub fazy jej realizacji, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. C, i wartości, o której mowa w poz. D.

2. Wzór układu opisanego w pkt 1 przedstawia tabela 1.

3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 5 rozporządzenia, przenosi się z poz. C i D tabeli 1 do układu, którego wzór przedstawia tabela 2.

4. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 6 rozporządzenia, dotyczące każdej fazy realizacji każdej z usług powszechnych przedstawia się w podziale na pozycje:

A. Koszty operacyjne, w tym:

a. związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

b. związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia,

c. związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia.

B. Korekty z tytułu nieefektywności, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, jako:

a. wartość procentowa,

b. wartość nominalna będąca iloczynem wartości, o których mowa w poz. A i B.a.

C. Koszt zaangażowanego kapitału.

D. Suma kosztów, o których mowa w poz. A i C:

a. przed korektą z tytułu nieefektywności,

b. po korekcie z tytułu nieefektywności (poz. B.b).

E. Liczba usług.

F. Średni koszt jednostkowy fazy lub usługi:

a. przed korektą z tytułu nieefektywności, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. D.a, i wartości, o której mowa w poz. E,

b. po korekcie z tytułu nieefektywności, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. D.b, i wartości, o której mowa w poz. E.

5. Wzór układu opisanego w pkt 4 przedstawia tabela 3.

6. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 6 rozporządzenia, przenosi się z poz. E i F.a tabeli 3 do układu, którego wzór przedstawia tabela 4, natomiast wyniki z poz. E i F.b do układu, którego wzór przedstawia tabela 5.

Tabela 1. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 5 rozporządzenia

infoRgrafika

infoRgrafika

Tabela 2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 5 rozporządzenia

infoRgrafika

Tabela 3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 6 rozporządzenia

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela 4. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 6 rozporządzenia

infoRgrafika

Tabela 5. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 6 rozporządzenia

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »