REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 669

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

2) oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1);

3) zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (PT-2);

4) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);

5) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K);

6) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R);

7) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);

8) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);

9) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);

10) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);

11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

12) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);

13) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

14) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

15) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK);

16) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);

17) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1);

18) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wraz z załącznikami;

19) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) wraz z załącznikami;

20) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) wraz z załącznikami;

21) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8);

22) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M);

23) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);

24) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

25) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

26) deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13);

27) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21);

28) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23);

29) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24);

30) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami;

31) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);

32) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);

33) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z);

34) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

35) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

36) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) wraz z załącznikiem;

37) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

38) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);

39) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L);

40) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

41) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

42) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wraz z załącznikiem;

43) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14);

44) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

45) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

46) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

47) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23);

48) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) wraz z załącznikami;

49) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K), informacją o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT) oraz rozliczeniem podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R) wraz z załącznikami;

50) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) oraz sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT);

51) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) wraz z załącznikami: informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) oraz oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);

52) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) wraz z załącznikiem;

53) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) wraz z załącznikiem;

54) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) wraz z załącznikiem;

55) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

56) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

57) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

58) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) wraz z załącznikiem;

59) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) wraz z załącznikami;

60) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) wraz z załącznikami;

61) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) wraz z załącznikami;

62) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

63) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

64) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

65) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

66) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

67) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

68) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);

69) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);

70) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);

71) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);

72) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);

73) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

74) informacja o gazie w składzie podatkowym (INF-J);

75) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

76) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

77) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

78) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

79) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;

80) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

81) informacja w sprawie opłaty paliwowej;

82) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4) wraz z załącznikami;

83) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5) wraz z załącznikami;

84) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

85) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

§ 2.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 3, stosuje się, począwszy od rozliczenia za rok podatkowy 2012 r.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 26, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc maj 2013 r.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 85 i 98).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA