Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składa się w następujących terminach:

a) do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b) do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone,

c) do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone;”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Termin rozpatrzenia wniosków, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. c wynosi 2 miesiące,

2) ust. 2 pkt 1 lit. b wynosi 3 miesiące

– od dnia upływu terminu składania wniosków, określonego w ust. 2 pkt 1.”;

2) w § 4 uchyla się ust. 2;

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832, z 2008 r. Nr 139, poz. 881 oraz 2010 r. Nr 150, poz. 1006.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
  • Data wejścia w życie: 2013-07-06
  • Data obowiązywania: 2013-07-06
  • Dokument traci ważność: 2017-05-26

Dziennik Ustaw