Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 2.
1. Udzielenie dotacji przez organy, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie do:

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, o dotację udzielaną przez ministra;

2) wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku, o dotację udzielaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. W przypadku dotacji udzielanej przez ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez ministra programach operacyjnych lub priorytetach tych programów, realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury.

§ 3.
1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, zwanym dalej „wnioskiem”, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

2. Wnioski:

1) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 10 listopada roku, w którym dotacja ma być udzielona;

2) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2:

a) na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona,

b) na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

§ 4.
1. Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) rodzaj prac;

4) nazwę programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) harmonogram realizacji prac;

7) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;

8) kosztorys całkowitych kosztów prac.

2. Wzór wniosku, o którym mowa:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w § 2 ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

1) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

2) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

3) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 6.
1. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku, zawiera:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera:

1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;

2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

§ 7.
Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków;

2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 8.
1. Organy udzielające dotacji prowadzą dokumentację udzielonych dotacji, która zawiera:

1) wniosek;

2) umowę o udzielenie dotacji;

3) informację o sposobie rozliczenia dotacji.

2. Dokumentacja jest przechowywana w formie pisemnej w urzędzie, który udzielił dotacji.

3. Kierownik urzędu jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem.

4. Dokumentację rozliczonej dotacji przechowuje archiwum urzędu, który udzielił dotacji.

§ 9.
Minister i właściwy wojewódzki konserwator zabytków informują się, w terminie:

1) do dnia 31 lipca – o dotacjach udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w danym roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego – o dotacjach udzielonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 10.
1. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 124, poz. 1303).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 6 czerwca 2005 r. (poz. 940)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lipca 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-06-24
  • Data wejścia w życie: 2005-07-09
  • Data obowiązywania: 2013-07-06
  • Dokument traci ważność: 2014-03-26
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw