REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 916

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia, przeniesienia uprawnień wynikających z zezwolenia;

2) udzielenie licencji, zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji;

3) wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;

4) wydanie formularza jazdy;

5) wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy;

6) wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

7) wydanie zezwolenia zagranicznego;

8) wydanie świadectwa kierowcy, zmianę świadectwa kierowcy, wydanie wtórnika świadectwa kierowcy;

9) wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym przewozu osób;

10) wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, zwanego dalej „zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne”;

11) egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego;

12) wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zmianę certyfikatu, wydanie wtórnika certyfikatu.

Rozdział 2

Opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i za licencje

§ 2. [Opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji]

1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Opłata w zł od każdego pojazdu

obszar gminy

obszar gmin sąsiadujących

obszar miasta stołecznego Warszawy

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

200

250

300

280

350

400

320

380

450

 

2) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

700

800

900

 

3) za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

800

900

1000

 

2. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

§ 3.
1. Za udzielenie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty:

1) na okres do 5 lat – w wysokości 4000 zł;

2) na okres powyżej 5 lat do 10 lat – w wysokości 8000 zł.

2. Za udzielenie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego przewozu osób autobusem lub autokarem pobiera się następujące opłaty:

1) na okres do 5 lat – w wysokości 3600 zł;

2) na okres powyżej 5 lat do 10 lat – w wysokości 7200 zł.

§ 4.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub

4) licencji wspólnotowej

– jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

§ 5.
1. Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub

4) licencji wspólnotowej

– na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

2. Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub

4) licencji wspólnotowej

– na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

3. Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub

4) licencji wspólnotowej

– w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

4. Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub

4) licencji wspólnotowej

– w innych przypadkach niż określone w ust. 1–3 pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

§ 6.
Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
§ 7.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia lub licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

2. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

§ 9.
Za przedłużenie ważności licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pobiera się opłatę jak za udzielenie licencji.
§ 10.
Za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku:

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

– pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

Rozdział 3

Opłaty za zezwolenia, formularz jazdy, świadectwo kierowcy oraz decyzje w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu

§ 11. [Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym]

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego:

Opłata w zł

okres ważności zezwolenia

obszar gminy

obszar powiatu

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

do 1 roku

100

250

350

500

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

 

2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

§ 12.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

do 6 miesięcy

400

do 1 roku

800

do 2 lat

1500

do 3 lat

2200

do 4 lat

3000

do 5 lat

3700

 

2) dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym, zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym więcej niż jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się odpowiednią opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 60% tej opłaty za każdy kolejny przystanek początkowy;

3) dla przewozu regularnego specjalnego, wykonywanego pojazdem samochodowym, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1;

4) dla przewozu wahadłowego wykonywanego pojazdem samochodowym:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

do 6 miesięcy

100

do 1 roku

200

 

5) dla przewozu okazjonalnego wykonywanego pojazdem samochodowym opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł za każdy przejazd.

§ 13.
Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 14.
1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

§ 15.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 16.
1. Za wydanie wtórnika zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wtórnika zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

§ 17.
Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.
§ 18.
Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł.
§ 19.
Za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy zagranicznemu na przewóz kabotażowy pobiera się opłatę w wysokości 3000 zł.
§ 20.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.
§ 21.
1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu jednokrotnego:

a) osób – 50 zł,

b) rzeczy – 50 zł;

2) dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;

3) dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów – 1200 zł.

2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1800 zł za okres jednego roku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

§ 22.
1. Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 10 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 15 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 20 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 30 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 40 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 5 lat.

2. Za zmianę świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

3. Za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

§ 23.
Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

Rozdział 4

Opłaty za zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

§ 24. [Opłata za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony]

1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

3. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

4. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 5, opłatę w wysokości 10 zł.

5. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 2.

6. Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 200 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 300 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 400 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 500 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

7. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

1) 20 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 1 roku;

2) 40 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 2 lat;

3) 60 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 3 lat;

4) 80 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 4 lat;

5) 100 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 5 lat.

8. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

9. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 10, opłatę w wysokości 10 zł.

10. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 7, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

§ 25.
1. Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości:

1) 80 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 120 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 150 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 170 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

2. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

Rozdział 5

Opłaty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych i certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

§ 26. [Opłata za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej]

1. Za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera się, od osoby, opłatę za egzamin w wysokości 500 zł.

2. W przypadku zwolnienia osoby zdającej egzamin z modułów dotyczących określonych dziedzin wiedzy sprawdzanych w formie testu pisemnego opłata za egzamin jest pomniejszana o 50 zł za każdy moduł, z którego zdający jest zwolniony.

3. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

§ 27.
1. Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

1) 250 zł – dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu;

2) 150 zł – dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;

3) 100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu;

4) 65 zł – dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.

2. Za zmianę certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

3. Za wydanie wtórnika certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 28. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2013 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829 i 914.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726, z 2011 r. Nr 155, poz. 918 oraz z 2012 r. poz. 97), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 i 914) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-12
  • Data wejścia w życie: 2013-08-20
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-07-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA