REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1270

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwy województwa, na którego terenie zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem legitymacji służbowych policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i instytucie badawczym, w których wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej Policji, której komendant, a w przypadku instytutów badawczych – dyrektor, wydaje policjantowi legitymację służbową;”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części dotyczącej awersu pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nad wizerunkiem twarzy policjanta oraz znakiem graficznym w kształcie godła państwowego napisy w kolorze czarnym: WOJEWÓDZTWO – nazwa województwa, KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI, KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE, SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, SZKOŁA POLICJI W PILE, SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU, CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI – odpowiednio do miejsca pełnienia służby;”.

§ 2.
Legitymacje służbowe policjantów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu, na który zostały wydane.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 247, poz. 2096, z 2008 r. Nr 216, poz. 1376 oraz z 2011 r. Nr 261, poz. 1565.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-23
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA