reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz. U. poz. 310) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

Załącznik 1. [STATUT MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W KREMPNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 października 2014 r. (poz. 1492)

STATUT MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W KREMPNEJ

§ 1. Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji i Natury 2000, w którego skład wchodzą:

a) Zespół do spraw Ochrony Przyrody,

b) Zespół do spraw Edukacji,

c) Sekcja do spraw Udostępniania,

d) Samodzielne Stanowisko do spraw Zarządzania Systemami Informatycznymi;

2) Dział Realizacji Zadań Ochronnych i Ochrony Mienia, w którego skład wchodzą:

a) Obręb Ochronny Krempna, podzielony na obwody ochronne:

– Baranie,

– Grab,

– Huta Krempska,

– Polany,

– Rostajne,

– Żydowskie,

b) Obręb Ochronny Żmigród, podzielony na obwody ochronne:

– Folusz,

– Hałbów,

– Jaworze,

– Kamień,

– Pielgrzymka,

– Świątkowa,

c) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Ekosystemów Nieleśnych;

3) Posterunek Straży Parku;

4) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych, w którego skład wchodzi Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych;

5) Sekcja do spraw Administracji, w skład której wchodzi Samodzielne Stanowisko do spraw Archiwizacji i Obiegu Dokumentów;

6) Sekcja do spraw Transportu;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr;

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Stanu Posiadania;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Realizacji Projektów Zewnętrznych;

12) Samodzielne Stanowisko do spraw Obronnych.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama