REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1617

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendant Główny Policji – komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji – umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji – umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji – umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nazwy organu, który wydał legitymację służbową;”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) udzielenia urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) zwolnienia ze służby;

4) upływu terminu jej ważności.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 247, poz. 2096, z 2008 r. Nr 216, poz. 1376, z 2011 r. Nr 261, poz. 1565 oraz z 2014 r. poz. 1270.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 listopada 2014 r. (poz. 1617)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu.

awers

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA;

2) w górnej części dokumentu nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

3) w lewej górnej części dokumentu wizerunek twarzy policjanta;

4) w prawej górnej części dokumentu, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,

b) gwiazda policyjna,

c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2018;

5) w środkowej części, na wysokości gwiazdy policyjnej, znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

6) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi;

7) w dolnej części dokumentu napis POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, o wymiarach 6 × 49 mm.

rewers

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) w górnej części dokumentu tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA;

2) w lewej górnej części tła napisy w kolorze czarnym:

a) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

b) ORGAN WYDAJĄCY nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 8,2 × 53 mm;

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-19
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA