reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Grunty orne utrzymywane zgodnie z normami]

1. Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych:

1) nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;

2) nie utrzymuje się jako ugór czarny.

2. Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.

3. Na powierzchni stanowiącej co najmniej 30% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się okrywę ochronną gleby co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

4. Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną, o których mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Zakaz wypalania gruntów rolnych]

1. Zabrania się wypalania gruntów rolnych.

2. Zabrania się:

1) niszczenia:

a) drzew objętych ochroną ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)),

b) rowów, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczek wodnych, o których mowa w art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.3)), o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

2) przycinania drzew i żywopłotów od dnia 15 kwietnia do dnia 31 lipca, z wyłączeniem:

a) wierzb,

b) drzew owocowych,

c) gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

– znajdujących się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika.

3. Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi”, w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.4)), zwanej dalej „Prawem wodnym”.

5. Zabrania się wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu VI rozdziału 4 Prawa wodnego i przestrzega warunków w nim zawartych lub

2) substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 Prawa wodnego.

§ 3. [Stosowanie nawozów na gruntach rolnych]

1. Odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z:

1) jeziorami i pozostałymi zbiornikami wodnymi,

2) ciekami wodnymi,

3) rowami, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,

4) kanałami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego,

5) ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów działu III rozdziału 2 Prawa wodnego,

6) obszarami morskiego pasa nadbrzeżnego

– są określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393).

2. W przypadku obszarów szczególnie narażonych, o których mowa w art. 47 ust. 3 Prawa wodnego, odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, o których mowa w ust. 1, są określone w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

§ 4. [Nawadnianie gruntów rolnych]

Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni lub pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu VI rozdziału 4 Prawa wodnego.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40 i 1101 oraz z 2015 r. poz. 200.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.

Załącznik 1. [WYKAZ OBSZARÓW ZAGROŻONYCH EROZJĄ WODNĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2015 r. (poz. 344)

WYKAZ OBSZARÓW ZAGROŻONYCH EROZJĄ WODNĄ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama