| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344 oraz z 2016 r. poz. 330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), zwanej dalej „Prawem wodnym”.”,

b) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego i przestrzega warunków w nim zawartych lub

2) substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 Prawa wodnego.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) kanałami, o których mowa w art. 16 pkt 21 Prawa wodnego,

5) ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,”,

b) uchyla się ust. 2;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nawadnianie gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego.”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) po lp. 2173 dodaje się lp. 2173a–2173e w brzmieniu:

2173a

180710 2

Jaśliska

180710 2.0009

Darów

2173b

180710 2

Jaśliska

180710 2.0010

Jasiel

2173c

180710 2

Jaśliska

180710 2.0012

Polany Surowiczne

2173d

180710 2

Jaśliska

180710 2.0013

Rudawka Jaśliska

2173e

180710 2

Jaśliska

180710 2.0014

Surowica

 

b) uchyla się lp. 2288, 2301, 2304, 2312, 2315 i 2318,

c) po lp. 2388 dodaje się lp. 2388a w brzmieniu:

2388a

186301 1

M. Rzeszów

186301 1.0227

227 Bzianka

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »