reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 843), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1298);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 492).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1298), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 492), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 kwietnia 2016 r. (poz. 654)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, zwane dalej „pomieszczeniami”, w tym wyposażenie tych pomieszczeń;

2) podmioty kontrolujące pomieszczenia;

3) zakres dokumentacji prowadzonej w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń;

4) regulamin pobytu w pomieszczeniach, w tym szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych.

§ 2. 1. Pomieszczenie powinno znajdować się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może znajdować się na kondygnacji znajdującej się poniżej kondygnacji parterowej – w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1)3) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2) zapewnienia oświetlenia naturalnego;

3) wyposażenia w izolację przeciwwilgociową.

§ 3. 1. W pomieszczeniu znajdują się:

1) pokoje dla osób zatrzymanych;

2) pokój dyżurnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;

4) magazyn rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej;

5) pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje.

2. Nie wymaga się wydzielania w pomieszczeniu:

1) pokoju dyżurnego – w przypadku braku etatowej służby ochronnej;

2) pokoju do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń – w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.

3. W skład pomieszczenia może wchodzić:

1) pokój lekarski;

2) szatnia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

3) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu.

§ 4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokoju i magazynu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniem.

§ 5. Wszystkie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z niego powinny być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji, z zamkiem mechanicznym.

§ 6. 1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o zagrożeniu życia lub zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu.

2. Instalacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje punkty alarmowe umieszczone:

1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokojów dla osób zatrzymanych;

2) w pokoju dyżurnego;

3) w magazynie rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej;

4) w szatni dla funkcjonariuszy;

5) w pokoju lekarskim, jeżeli został on wyodrębniony w pomieszczeniu.

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste, przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy.

§ 7.4) Pomieszczenie może być wyposażone w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.

§ 8. 1. Wszystkie pokoje, magazyn i szatnia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, powinny mieć:

1) ściany:

a) o odporności mechanicznej nie niższej niż odporność mechaniczna muru wykonanego z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,

b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2) punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokojów dla osób zatrzymanych, mogą być zamocowane półki służące do stawiania na nich naczyń z posiłkami.

§ 9. 1. Pokoje dla osób zatrzymanych powinny:

1) mieć:

a) powierzchnię o wielkości zapewniającej nie mniej niż 3 m² na jedną osobę zatrzymaną,

b) podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących,

c) okna uchylne o powierzchni 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz – siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej,

d) przyciski układu elektrycznego służącego do wzywania funkcjonariuszy; układ elektryczny zasilany jest napięciem elektrycznym bezpiecznym,

e) drzwi o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym, a od strony korytarza – ruchomą zasłoną;

2) być wyposażone w prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną oraz stoły, taborety lub ławy, bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

3) zapewniać wentylację umożliwiającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, zgodnie z normami określonymi dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania; wyłącznik oświetlenia znajduje się poza pokojem.

2. Drzwi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom zatrzymanym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz.

4. Drzwi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, i okna w pokojach dla osób zatrzymanych mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.

§ 10. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien być wyposażony i spełniać warunki zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.

§ 11. Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej powinien mieć wyodrębnione miejsca przeznaczone do przechowywania:

1) rzeczy osobistych osób zatrzymanych;

2) rzeczy osobistych osób zatrzymanych chorych zakaźnie;

3) czystej bielizny pościelowej;

4) brudnej bielizny pościelowej.

§ 12. 1.5) Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej powinny być wyposażone w oświetlenie, wentylację oraz powinno się w nich znajdować wyposażenie zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

2. Instalację dostarczającą wodę do pokojów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem do niego osób zatrzymanych.

3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie.

§ 13.6) 1. Okresowej kontroli pomieszczeń dokonują komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce położenia pomieszczenia lub ich zastępcy.

2. Bieżącej kontroli pomieszczeń dokonują funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie pomieszczenia lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

§ 14. Funkcjonariusze prowadzą następującą dokumentację w związku z funkcjonowaniem pomieszczenia:

1)7) książkę ewidencji osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu;

2) skorowidz osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu;

3) ewidencję nakazów przyjęcia, przekazania, zwolnienia oraz wydania osób zatrzymanych;

4) ewidencję kwitów depozytowych;

5) książkę służby w pomieszczeniu;

6) książkę wizyt lekarskich.

§ 15. Regulamin pobytu osób zatrzymanych w pomieszczeniach jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1657 oraz z 2007 r. poz. 879 i 1113).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2011 r.

REGULAMIN POBYTU OSÓB ZATRZYMANYCH W POMIESZCZENIACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ PRZEZNACZONYCH DLA TYCH OSÓB

§ 1. 1. Przyjmowaną do pomieszczenia osobę zatrzymaną bezzwłocznie:

1) informuje się o jej uprawnieniach i obowiązkach;

2) zapoznaje się z regulaminem;

3)9) informuje się o wyposażeniu pomieszczenia w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, jeżeli takie środki zostały zainstalowane.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla osoby zatrzymanej.

2a.10) Osoba zatrzymana potwierdza fakt zapoznania się z informacjami i regulaminem, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie podpisu na kopii dokumentu przekazanego do zapoznania się.

3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, należy udokumentować w książce służby w pomieszczeniu.

§ 2. Osobie zatrzymanej nieznającej języka polskiego zapewnia się możliwość porozumiewania się za pośrednictwem tłumacza – w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu.

§ 3. 1. Przyjmowaną do pomieszczenia osobę zatrzymaną poddaje się w uzasadnionych przypadkach badaniom lekarskim i udziela się jej niezbędnej pomocy medycznej na zasadach określonych w przepisach dotyczących przeprowadzania badań lekarskich i udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przyjmowaną do pomieszczenia osobę zatrzymaną można poddać również niezbędnym zabiegom sanitarnym.

2. Badań lub zabiegów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, gdy przyjmowana do pomieszczenia osoba zatrzymana była poddana po zatrzymaniu wcześniejszym badaniom lekarskim oraz zabiegom sanitarnym, a powtórne ich przeprowadzenie nie jest konieczne.

§ 4. Jeżeli osoba zatrzymana:

1) jest kobietą w ciąży do 28. tygodnia,

2) jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.11)) lub posiada dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, wydane zgodnie z prawem krajowym tej osoby,

3) ma widoczne obrażenia ciała lub uczestniczyła w bójce,

4) oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia,

5) żąda udzielenia jej pomocy medycznej,

6) wykazuje objawy zaburzeń psychicznych lub z posiadanych na jej temat informacji wynika, że może być ona chora zakaźnie,

7) jest osobą, której stan psychofizyczny stwarza domniemanie, że była poddana przemocy

– przyjmuje się ją do pomieszczenia po wydaniu przez lekarza przeprowadzającego badania, o których mowa w § 3 ust. 1, zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do przyjęcia do pomieszczenia.

§ 5. 1. Przy przyjęciu do pomieszczenia osoba zatrzymana jest obowiązana:

1) podać dane osobowe, informacje o miejscu dotychczasowego pobytu oraz stanie zdrowia;

2) przekazać do depozytu:

a) dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty, środki płatnicze i przedmioty wartościowe (np. obrączkę, sygnet, pierścionek, zegarek),

b) środki łączności oraz urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji,

c) przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu, w szczególności przedmioty posiadające ostre krawędzie lub zakończenie (np. brzytwy, żyletki, narzędzia do cięcia metalu), środki służące do obezwładniania, środki odurzające, substancje psychotropowe i alkohol oraz przedmioty takie jak: sznurowadła, pasek, szalik, zapałki i zapalniczka oraz inne przedmioty, których wymiary lub ilość naruszają ustalony porządek bądź bezpieczeństwo pobytu w pomieszczeniu.

2. Osoba zatrzymana podlega szczegółowemu sprawdzeniu w celu odebrania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Przedmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego, który następnie podpisuje osoba zatrzymana oraz funkcjonariusz przyjmujący te rzeczy do depozytu.

2. Odmowę lub niemożność złożenia przez osobę zatrzymaną podpisu, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego funkcjonariusza Straży Granicznej, potwierdzoną złożeniem przez niego podpisu.

§ 7.12) 1. Osoba zatrzymana przyjęta do pomieszczenia zajmuje wskazany przez właściwego funkcjonariusza pokój dla osób zatrzymanych i miejsce wyznaczone do spania, przy czym osoby:

1) odmiennej płci,

2) w stosunku do których istnieje domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.13)),

3) zatrzymane w ramach tego samego postępowania karnego

– umieszcza się oddzielnie.

2. Osobę zatrzymaną wraz z członkami jej rodziny, lub osoby, które oświadczą, że są osobami sobie najbliższymi, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, umieszcza się w miarę możliwości w jednym pokoju dla osób zatrzymanych.

§ 8. 1. Osoba zatrzymana korzysta w pomieszczeniu z własnej odzieży, bielizny i obuwia.

2. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie nadają się do użytku lub jeżeli ich używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, osoba zatrzymana może otrzymać nieodpłatnie potrzebną odzież, bieliznę i obuwie.

3. Decyzję o nieodpłatnym przekazaniu osobie zatrzymanej odzieży, bielizny i obuwia podejmuje komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, w terytorialnym zasięgu działania których znajdują się te pomieszczenia, albo osoby przez nich upoważnione.

4. Osoba zatrzymana otrzymuje nieodpłatnie na okres pobytu w pomieszczeniu środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w szczególności mydło i ręcznik.

5. W czasie ciszy nocnej, a jeżeli jest to uzasadnione – również o innej porze doby, osobie zatrzymanej udostępnia się do indywidualnego użytkowania materac, podgłówek i koc, a w porze jesienno-zimowej dwa koce, oraz pościel, na którą składają się dwa prześcieradła i powłoczka.

§ 9. 1. W pomieszczeniu osoba zatrzymana jest uprawniona do:

1) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie zostały jej one odebrane w celu zatrzymania lub zajęte w drodze zabezpieczenia albo egzekucji administracyjnej;

2)14) otrzymywania posiłków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 427 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.15)); posiłki te wydawane są w następujących godzinach:

a) 700–800 – śniadanie,

b) 1200 –1400 – obiad,

c) 1800–1900 – kolacja;

3) korzystania z opieki lekarskiej;

4) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;

5) posiadania przedmiotów kultu religijnego, pod warunkiem że ich właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu;

6) wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniu;

7) korzystania z prasy;

8) zakupu z własnych środków pieniężnych wyrobów tytoniowych i prasy oraz przechowywania ich w pokoju dla osób zatrzymanych, a także posiadania przedmiotów osobistego użytku służących do utrzymania higieny osobistej i przechowywania ich w tym pokoju, pod warunkiem że przedmioty te i ich opakowania nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu;

9) palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym, za zezwoleniem funkcjonariusza;

10) otrzymywania paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także lekami, które mogą być udostępnione za zgodą lekarza po uprzednim ich skontrolowaniu w obecności osoby zatrzymanej;

11) składania próśb, skarg i wniosków do komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, w terytorialnym zasięgu działania których znajdują się te pomieszczenia.

2. Realizację uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, należy zapewnić za pośrednictwem funkcjonariusza, nie częściej jednak niż raz dziennie.

3. Leki, o których mowa w ust. 1 pkt 10, wydaje osobie zatrzymanej lekarz lub funkcjonariusz, zgodnie z ustaleniami dokonanymi razem z lekarzem.

§ 10. W pomieszczeniu osoba zatrzymana jest obowiązana do:

1) przestrzegania regulaminu;

2) wykonywania poleceń funkcjonariuszy;

3) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600, a w dni świąteczne – do godziny 700;

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego;

5) dbania o higienę osobistą i czystość pomieszczenia;

6) korzystania z wyposażenia pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;

7) niezwłocznego powiadamiania właściwego funkcjonariusza o wystąpieniu choroby, samookaleczeniu lub innym podobnym zdarzeniu.

§ 11. 1. Osobie zatrzymanej zwalnianej z pomieszczenia wydaje się przekazane do depozytu przedmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przedmiotów, które zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia albo egzekucji administracyjnej.

2. W przypadku zwalniania osoby zatrzymanej z pomieszczenia w celu przekazania przedmioty przyjęte do depozytu, a zwłaszcza dokumenty tożsamości, środki łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji oraz przedmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, z wyjątkiem sznurowadeł, paska i szalika, przejmuje – na czas trwania doprowadzenia – funkcjonariusz dokonujący doprowadzenia lub jego bezpośredni przełożony biorący udział w doprowadzeniu, który następnie przekazuje te przedmioty w miejscu docelowym doprowadzenia osobie, która je przekazała do depozytu.

§ 12. Przekazane do depozytu przedmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem dokumentów tożsamości oraz przedmiotów, które nie zostały odebrane w celu zatrzymania lub zajęte w drodze zabezpieczenia albo egzekucji administracyjnej, można wydać osobie upoważnionej na podstawie pisemnego wniosku osoby zatrzymanej lub doprowadzanej.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 615.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 492), które weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2011 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 i 1602, z 2011 r. poz. 78, 130, 202, 245, 381, 549, 678, 767, 964, 1135, 1280, 1381 i 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541, 1528, 1549, 1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 189, 428 i 437.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama