REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1683

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. poz. 31), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1273);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 582);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. poz. 31), który stanowi:

„§ 19. Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13–17.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1273), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 582), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568), które stanowią:

„§ 2. Dokumentacja w postaci tabel służby, dzienników zmiany, dzienników wydarzeń oraz dzienników szkolenia może być prowadzona z zastosowaniem dotychczasowych tabel i dzienników nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2017 r. (poz. 1683)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 17 listopada 1998 r.

w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony:

1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia;

2) strukturę organizacyjną i zakres działania;

3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej;

4) uzbrojenie i wyposażenie;

5) umundurowanie i oznaki służbowe;

6) sposób tworzenia nazw.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której działa wewnętrzna służba ochrony.

§ 2. 1. Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony.

2. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony.

§ 3. 1. Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, powołuje wewnętrzną służbę ochrony.

§ 4. 1. Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji;

2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.

4. Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4–6 ustawy, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.

§ 5. Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki;

2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

4) konwojowanie mienia jednostki;

5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku;

6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki;

7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć:

1) oddziały;

2) pododdziały;

3) samodzielne posterunki.

2. W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska służbowe:

1) szef ochrony;

2) zastępca szefa ochrony;

3) dowódca zmiany;

4) starszy wartownik-konwojent;

5) wartownik-konwojent;

6) młodszy wartownik-konwojent.

§ 7. 1. Do zakresu działania szefa ochrony należy:

1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej;

2) organizowanie ochrony jednostki;

3)2) planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony;

4) kierowanie oddziałem;

5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony;

6)3) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami wewnętrznej służby ochrony oraz dokumentowanie tych czynności;

7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki;

8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki;

9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki;

10)4) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, a także ich ewidencjonowaniem;

11)4) udział w naborze pracowników wewnętrznej służby ochrony.

2. Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy:

1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności;

2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony;

3) kierowanie pododdziałem;

4) wykonywanie poleceń szefa ochrony.

3. Do zakresu działania dowódcy zmiany należy:

1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną;

2)5) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników wewnętrznej służby ochrony;

3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki;

4)6) wydawanie z magazynu broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego;

5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.

4. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony.

5. Do zakresu działania wartowników-konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4–6, należy:

1)7) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia;

2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej;

3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.

§ 8. 1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:

1) tabelę służby zawierającą dane o:

a) rodzaju służby,

b)8) rozmieszczeniu pracowników wewnętrznej służby ochrony na służbie i zadaniach dla nich,

c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia;

2) dziennik zmiany zawierający dane o:

a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,

b) obsadzie personalnej zmiany,

c)9) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników wewnętrznej służby ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań;

3) dziennik wydarzeń zawierający:

a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,

b) opis wydarzenia,

c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,

d)10) dane personalne pracowników wewnętrznej służby ochrony, którzy podejmowali interwencje;

4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);

5)11) instrukcję postępowania pracowników wewnętrznej służby ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii;

6)11) dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony.

2. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą:

1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego;

2) instrukcji konwojowania;

3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4–6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony.

5. Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej.

6. Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub pieczętowana.

§ 9.12) Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej im wykonywanie zadań.

§ 10.13) Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

§ 11. Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w:

1) łączność bezprzewodową;

2) kamizelki i hełmy kuloodporne;

3) maski przeciwgazowe;

4) latarki elektryczne;

5) środki opatrunkowe;

6) środki transportu.

§ 12. 1. Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia, w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań.

2. Pomieszczenia wartowni powinny być:

1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym;

2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki;

3) wyposażone w:

a) oświetlenie sztuczne i awaryjne,

b) ogrzewanie,

c) instalację łączności,

d) instalację sygnalizacyjno-alarmową,

e) instalację przeciwpożarową.

§ 13. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14–17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony.

2. Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka mundurowa krótka – w kolorze ciemnogranatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,

c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym – w kolorze ciemnogranatowym,

d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,

e) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,

f) czapka zimowa – w kolorze czarnym,

g) furażerka – w kolorze ciemnogranatowym,

h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,

i) krawat – w kolorze czarnym,

j) szalik – w kolorze ciemnogranatowym,

k) obuwie – w kolorze czarnym;

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka specjalna – w kolorze ciemnogranatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,

c) spodnie specjalne – w kolorze ciemnogranatowym,

d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami – w kolorze ciemnogranatowym,

e) sweter typu golf lub półgolf – w kolorze czarnym lub granatowym,

f) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,

g) beret – w kolorze czarnym,

h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa – w kolorze czarnym,

i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,

j) obuwie – w kolorze czarnym.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki.

4. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych służb ochrony niż wymienieni w ust. 3.

5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14. Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13 ust. 2–7, z tym że dla:

1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek – ustala się kolor oliwkowozielony;

2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni;

3) koszuli typu safari z długimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy;

4) szalika – ustala się kolor czarny.

§ 15. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się:

1) kurtka ocieplana z kapturem – w kolorze oliwkowozielonym;

2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy – w kolorze oliwkowozielonym;

3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny – w kolorze oliwkowozielonym;

4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny – w kolorze białym;

5) koszula z długimi rękawami – w kolorze białym;

6) ocieplacz zimowy – w kolorze zielonym;

7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy – w kolorze oliwkowozielonym;

8) krawat – w kolorze bordowym;

9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym;

10) obuwie – w kolorze czarnym.

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) składa się:

1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna – w kolorze granatowym;

2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica – w kolorze granatowym;

3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami – w kolorze kremowym;

4) koszula typu safari z długimi rękawami – w kolorze granatowym;

5) sweter typu golf lub „w serek” – w kolorze granatowym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami – w kolorze granatowym;

7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa – w kolorze granatowym;

8) krawat – w pasy w kolorze granatowo-kremowym;

9) szalik – w kolorze granatowym;

10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym;

11) obuwie – w kolorze czarnym.

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie składa się z:

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:

a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka – w kolorze granatowym,

b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką – w kolorze czarnym,

c) koszula z długimi rękawami – w kolorze niebieskim,

d) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami,

e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami – w kolorze białym,

f) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego,

g) czapka zimowa polowa – w kolorze czarnym,

h) furażerka – w kolorze granatowym,

i) krawat – w kolorze granatowym,

j) szalik zimowy – w kolorze granatowym,

k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,

l) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,

m) obuwie – w kolorze czarnym;

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:

a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna – w kolorze zielonym,

b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa – w kolorze czarnym,

c) spodnie specjalne – w kolorze zielonym,

d) dres – w kolorze zielonym,

e) sweter typu półgolf – w kolorze zielonym,

f) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze oliwkowozielonym,

g) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,

h) czapka zimowa oraz beret – w kolorze czarnym,

i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,

j) szalik zimowy – w kolorze zielonym,

k) buty sportowe – różnokolorowe,

l) obuwie – w kolorze czarnym;

3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą:

a) bluza mundurowa – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,

b) spodnie o kroju prostym – w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego,

c) koszula ze stójką z długimi rękawami – w kolorze białym,

d) sznur galowy – w kolorze złotym,

e) czapka typu rogatywka – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,

f) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,

g) pantofle – w kolorze czarnym.

2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną.

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2.

4. Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej służby ochrony na szczególne okazje.

5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.

2. Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu „Straż” lub „Służba”.

§ 19. (pominięty).15)

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 r.

Załącznik nr 1

WZÓR PROTOKOŁU POWOŁANIA WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY

infoRgrafika

Załącznik nr 2

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

Lp.

Przedmiot umundurowania

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Ubiór służbowy

1

Czapka okrągła typu garnizonowego

szt.

1

3

dla kobiet furażerka

2

Czapka zimowa polowa

szt.

1

3

 

3

Kurtka mundurowa krótka z podpinką

szt.

1

3

 

4

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

5

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

6

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

3

 

7

Koszula z długimi rękawami

szt.

3

1

 

8

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

1

 

9

Krawat

szt.

1

1

 

10

Spinka do krawata

szt.

1

1

 

11

Spodnie letnie z elanobawełny

szt.

2

3

dla kobiet zamiennie spódnica

12

Spodnie zimowe z gabardyny

szt.

2

3

dla kobiet zamiennie spódnica

13

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

14

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

15

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1

 

16

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1

 

17

Półbuty skórzane na gumowej podeszwie

para

2

2

 

18

Buty skórzane ocieplane

para

1

2

dla kobiet kozaczki

19

Skarpety letnie

para

3

1

 

20

Skarpety zimowe

para

2

1

 

21

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

II. Ubiór specjalny

1

Czapka letnia typu sportowego

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa polowa

szt.

1

3

 

3

Beret czarny

szt.

1

3

 

4

Kurtka specjalna

szt.

1

3

 

5

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

6

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

3

 

7

Sweter typu golf

szt.

1

2

dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki – sweter typu półgolf

8

Koszula typu safari z długimi rękawami

szt.

2

1

dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki – koszula typu safari z krótkimi rękawami

9

Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami

szt.

4

1

 

10

Spodnie specjalne

szt.

2

3

 

11

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

12

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

13

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1

 

14

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1

 

15

Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwie

para

2

2

 

16

Skarpety letnie

para

4

1

 

17

Skarpety zimowe

para

2

1

 

18

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

 

Załącznik nr 3

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

I. Ubiór służbowy

infoRgrafika

kurtka mundurowa krótka oraz spodnie o kroju prostym

infoRgrafika

koszula z krótkimi rękawami oraz spódnica o kroju prostym

infoRgrafika

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)

infoRgrafika

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym

infoRgrafika

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)

II. Ubiór specjalny

infoRgrafika

kurtka specjalna oraz spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)

infoRgrafika

koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

sweter typu golf oraz spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)

infoRgrafika

sweter typu półgolf oraz spodnie specjalne

Wzory nakryć głowy

infoRgrafika

czapka okrągła typu garnizonowego

infoRgrafika

czapka letnia typu sportowego

infoRgrafika

furażerka

infoRgrafika

beret

infoRgrafika

czapka zimowa

Załącznik nr 4

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

Oznaki stanowisk służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

wartownika-konwojenta

infoRgrafika

starszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

dowódcy zmiany

infoRgrafika

zastępcy szefa ochrony

infoRgrafika

szefa ochrony

infoRgrafika

(oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe lub – w wersji bankowej – oliwkowozielone)

Emblematy

infoRgrafika

infoRgrafika

emblematy na czapkę

(litery oraz kontury czarne, pozostałe elementy srebrzystoszare; wewnątrz gwiazdy logo jednostki ochranianej lub znak ogólny wewnętrznej służby ochrony)

infoRgrafika

emblematy na rękawy

(tło ciemnoniebieskie, gwiazda srebrzystoszara, litery żółte; w wersji bankowej litery i gwiazda żółte na ciemnozielonym tle)

infoRgrafika

emblemat na rękawy

(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki)

infoRgrafika

emblemat na czapkę

(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki)

Załącznik nr 5

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Lp.

Przedmiot umundurowania

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka letnia

szt.

1

2

 

2

Czapka zimowa

szt.

1

3

 

3

Kurtka ocieplana z kapturem

szt.

1

3

 

4

Mundur polowy (bluza + spodnie)

kpl.

2

3

 

5

Koszula z krótkimi rękawami z gabardyny

szt.

2

1

 

6

Koszula z krótkimi rękawami z popeliny

szt.

2

1

przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

7

Koszula z długimi rękawami

szt.

2

1

przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

8

Ocieplacz zimowy (bluza + spodnie)

kpl.

2

3

 

9

Mundur wyjściowy (marynarka + spodnie)

kpl.

1

1

przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

10

Pantofle

para

1

1

przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

11

Buty letnie

para

1

1

 

12

Buty zimowe (ocieplane)

para

1

3

 

13

Rękawiczki skórzane

para

1

3

 

14

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

15

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

16

Skarpety letnie

para

4

1

 

17

Skarpety zimowe

para

2

1

 

18

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

19

Bielizna letnia (podkoszulek + kalesony)

kpl.

2

1

 

20

Bielizna zimowa (podkoszulek + kalesony)

kpl.

2

1

 

21

Krawat

szt.

1

1

przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony

22

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

 

Załącznik nr 6

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

infoRgrafika

mundur wyjściowy

infoRgrafika

mundur polowy

infoRgrafika

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru polowego

infoRgrafika

kurtka ocieplana z kapturem oraz spodnie od munduru polowego

Wzory nakryć głowy

infoRgrafika

czapka letnia

infoRgrafika

czapka zimowa

Załącznik nr 717)

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Oznaki stanowisk służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

wartownika-konwojenta

infoRgrafika

starszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

dowódcy zmiany

infoRgrafika

zastępcy szefa ochrony

infoRgrafika

szefa ochrony

infoRgrafika

(oznaki w kolorze złotym, tło oliwkowozielone)

WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA

infoRgrafika

Kolor czcionki – dowolny dostosowany do logo; kryterium – czytelność

WZÓR EMBLEMATU NA RĘKAWY DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA

infoRgrafika

Kolor czcionki – dowolny dostosowany do logo; kryterium – czytelność

Załącznik nr 8

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”14)

Lp.

Przedmiot umundurowania

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka okrągła typu garnizonowego

szt.

1

3

dla kobiet kapelusik

2

Czapka zimowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia

szt.

1

3

 

4

Kurtka letnia krótka specjalna

szt.

1

3

 

5

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

6

Kurtka zimowa specjalna

szt.

1

3

 

7

Sweter typu golf lub „w serek”

szt.

1

3

 

8

Koszula z długimi rękawami

szt.

3

1

 

9

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

1

 

10

Koszula typu safari z długimi rękawami

szt.

2

1

 

11

Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami

szt.

4

3

 

12

Spodnie letnie z elanobawełny

szt.

2

3

dla kobiet spódnica

13

Spodnie zimowe z gabardyny

szt.

2

3

dla kobiet spódnica

14

Spodnie specjalne

szt.

2

3

 

15

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

16

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

3

 

17

Krawat

szt.

1

1

 

18

Spinka do krawata

szt.

1

1

 

19

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

20

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

21

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1

 

22

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1

 

23

Półbuty skórzane na gumowej podeszwie

para

1

1

 

24

Buty skórzane ocieplane

para

1

2

dla kobiet kozaczki

25

Skarpety letnie

para

3

1

 

26

Skarpety zimowe

para

2

1

 

27

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

 

Załącznik nr 9

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”14)

infoRgrafika

kurtka letnia krótka specjalna oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

koszula z długimi rękawami oraz spódnica

infoRgrafika

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym

infoRgrafika

koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

sweter typu golf oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

sweter typu „w serek” oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

kurtka zimowa specjalna oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym

Wzory nakryć głowy

infoRgrafika

czapka okrągła typu garnizonowego

infoRgrafika

czapka letnia

infoRgrafika

kapelusik

infoRgrafika

czapka zimowa

Załącznik nr 10

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”14)

Oznaki stopni służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

wartownika-konwojenta

infoRgrafika

starszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

dowódcy zmiany

infoRgrafika

zastępcy szefa ochrony

infoRgrafika

szefa ochrony

infoRgrafika

(oznaki w kolorze złotym, tło granatowe)

Emblematy

infoRgrafika

emblemat umieszczany na czapkach

infoRgrafika

emblemat umieszczany na rękawach

infoRgrafika

wszywka znakująca wszystkie składniki umundurowania

Załącznik nr 11

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Lp.

Przedmiot umundurowania

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Ubiór służbowy

1

Czapka okrągła typu garnizonowego

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa polowa

szt.

1

3

 

3

Mundur gabardynowy zimowy

szt.

1

2

 

4

Mundur tropikowy letni

szt.

1

2

 

5

Kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką

szt.

1

3

 

6

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

7

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

 

8

Koszula z długimi rękawami

szt.

3

1

 

9

Koszula typu safari z krótkimi rękawami

szt.

2

1

 

10

Krawat

szt.

1

1

 

11

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

12

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

13

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1

 

14

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1

 

15

Półbuty skórzane na gumowej podeszwie

para

2

2

 

16

Buty skórzane ocieplane

para

1

2

 

17

Skarpety letnie

para

3

1

 

18

Skarpety zimowe

para

2

1

 

19

Garsonka (żakiet + spódnica)

szt.

2

2

przysługuje wyłącznie kobietom

20

Bluzka koszulowa z krótkimi rękawami

szt.

3

1

przysługuje wyłącznie kobietom

21

Bluzka koszulowa z długimi rękawami

szt.

3

1

przysługuje wyłącznie kobietom

22

Furażerka

szt.

1

2

przysługuje wyłącznie kobietom

23

Rajstopy

szt.

2

2

przysługują wyłącznie kobietom

24

Rękawiczki bawełniane

para

1

2

przysługują wyłącznie kobietom

25

Półbuty

para

2

2

przysługują wyłącznie kobietom

26

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

II. Ubiór specjalny

1

Beret

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa polowa

szt.

1

3

 

3

Kurtka specjalna

szt.

1

3

 

4

Kurtka zimowa 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

5

Kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa

szt.

1

3

 

6

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

3

 

7

Sweter typu półgolf

szt.

1

2

 

8

Koszula typu safari z krótkimi rękawami

szt.

2

1

 

9

Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami

szt.

4

1

 

10

Dres

szt.

1

3

 

11

Spodnie specjalne

szt.

2

3

 

12

Pas główny skórzany

szt.

1

5

 

13

Pasek do spodni skórzany

szt.

1

5

 

14

Bielizna osobista letnia

kpl.

2

1

 

15

Bielizna osobista zimowa

kpl.

2

1

 

16

Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwie

para

2

2

 

17

Buty sportowe

para

1

2

 

18

Skarpety letnie

para

3

1

 

19

Skarpety zimowe

para

2

1

 

20

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

21

Oznaki stanowisk służbowych i emblematy

kpl.

1

3

dla każdego umundurowania

 

Uwaga: Kobietom przysługują wyłącznie przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego, wymienione w tabeli pod lp. 13 i 14 oraz 19–25.

Załącznik nr 12

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

I. Ubiór służbowy

infoRgrafika

mundur służbowy

infoRgrafika

garsonka

infoRgrafika

koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru służbowego

infoRgrafika

kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką oraz spodnie od munduru służbowego

II. Ubiór specjalny

infoRgrafika

kurtka specjalna oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

koszula typu safari z krótkimi rękawami i spodnie specjalne

infoRgrafika

sweter typu półgolf i spodnie specjalne

infoRgrafika

kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa oraz spodnie specjalne

infoRgrafika

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie specjalne

Ubiór galowy

infoRgrafika

Wzory nakryć głowy

infoRgrafika

czapka okrągła typu garnizonowego

infoRgrafika

furażerka

infoRgrafika

beret

infoRgrafika

czapka zimowa

Załącznik nr 1318)

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Oznaki stopni służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

wartownika-konwojenta

infoRgrafika

starszego wartownika-konwojenta

infoRgrafika

dowódcy zmiany

infoRgrafika

zastępcy szefa ochrony

infoRgrafika

szefa ochrony

infoRgrafika

oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe (dla ubiorów służbowych) lub oliwkowozielone (dla ubiorów specjalnych)

Emblematy

infoRgrafika

emblemat na rękawy

infoRgrafika

oznaka identyfikacyjna pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie

infoRgrafika

wzór orła na czapkę okrągłą typu garnizonowego

infoRgrafika

wzór orła na czapkę galową


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Obecnie „Poczta Polska Spółka Akcyjna” na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 1109), która weszła w życie z dniem 10 listopada 2008 r.

15) Zamieszczony w obwieszczeniu.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 1999 r.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 582), które weszło w życie z dniem 26 listopada 2010 r.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1273), które weszło w życie z dniem 31 października 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-04
  • Data wejścia w życie: 2017-09-04
  • Data obowiązywania: 2023-11-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA