reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”, oraz komisji zarządzających funduszy promocji, pokrywanych ze środków tych funduszy;

2) sposób i warunki przekazywania i rozliczania środków funduszy promocji.

§ 2. [Koszty związane z realizacją zadań przez Krajowy Ośrodek]

1. Za koszty związane z realizacją przez Krajowy Ośrodek zadań określonych w § 1 pkt 1 uznaje się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników;

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne;

3) wynagrodzenia bezosobowe;

4) składki na ubezpieczenie społeczne;

5) składki na Fundusz Pracy;

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne;

7) koszty podróży służbowych;

8) koszty zakupu materiałów i wyposażenia;

9) koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

10) koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;

11) koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

12) koszty zakupu energii;

13) koszty zakupu usług remontowych;

14) koszty zakupu usług zdrowotnych;

15) koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet;

16) koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia;

17) koszty zakupu usług innych niż określone w pkt 13–16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych oraz usług dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism;

18) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;

19) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;

20) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

2. Za koszty związane z realizacją przez Krajowy Ośrodek obsługi prawnej funduszy promocji oraz komisji zarządzających tych funduszy uznaje się również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłatę skarbową.

§ 3. [Środki na pokrycie kosztów]

1. Środki na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2, są przekazywane z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na właściwy rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w wysokości nieprzekraczającej 3,5% kwartalnych wpływów na poszczególne fundusze promocji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

2. W przypadku gdy wysokość przekazanych środków, o których mowa w ust. 1, jest wyższa od kosztów poniesionych przez Krajowy Ośrodek w danym roku finansowym, środki te są zwracane na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji, proporcjonalnie do ich rocznych wpływów, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego.

§ 4. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego]

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zamieszcza się informację o wysokości:

1) środków przekazanych z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka na podstawie § 3 ust. 1;

2) wydatków poniesionych na pokrycie kosztów, z podziałem na rodzaje kosztów określone w § 2;

3) środków zwróconych na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji na podstawie § 3 ust. 2.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków (Dz. U. poz. 498), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama