REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2036

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 103, poz. 1098), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 37, poz. 330),

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 października 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 37, poz. 330), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 103 i art. 134 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), które stanowią:

„Art. 103. Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne wszczęte na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą i niezakończone przed dniem jej wejścia w życie są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez organy, które przejęły zadania i kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.”

„Art. 134. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

2) art. 97–99, art. 100 ust. 2, art. 114 ust. 2 i art. 116, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 19 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

4) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 października 2017 r. (poz. 2036)

USTAWA

z dnia 26 października 2000 r.

o Polskim Rejestrze Statków

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa sposób przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polski Rejestr Statków” w Gdańsku w spółkę akcyjną, jej przedmiot i charakter działalności oraz organizację.

Art. 2. 1. „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna” jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

2. „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna” wykonuje zadania określone w rozdziale 3, a jej przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.

Art. 3. Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1) PRS – rozumieć przez to należy przedsiębiorstwo państwowe „Polski Rejestr Statków” z siedzibą w Gdańsku;

2) PRS SA – rozumieć przez to należy spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku, powstałą z przekształcenia PRS, działającą pod firmą „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna”.

Rozdział 2

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS

Art. 4.1) 1. Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji PRS SA następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

2. Do zbycia akcji PRS SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055).

Art. 5. Komercjalizacji PRS dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa2) w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. Pierwszy statut spółki PRS SA określi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa2), po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Art. 7. (uchylony)3)

Art. 8. (uchylony)4)

Rozdział 3

Cel i przedmiot działalności PRS SA

Art. 9. Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego;

2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego;

3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów;

4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art. 11. 1. PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą „Przepisy klasyfikacji i budowy”.

2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 12. Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.

Art. 13. Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.

Rozdział 4

Organizacja PRS SA

Art. 14.5) PRS SA działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 15. PRS SA może realizować swoje zadania poprzez oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą i zakładać spółki zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Art. 16. 1. Akcje PRS SA są imienne.

2. (uchylony)6)

3. Akcjonariusz PRS SA, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony do wykonywania nie więcej niż 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4.7) Zbycie akcji PRS SA następuje po cenie ich nabycia i wymaga zgody PRS SA.

5.8) Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4 ust. 2, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji przysługuje PRS SA.

6. Podwyższenie kapitału akcyjnego PRS SA może nastąpić także ze środków zakumulowanych w kapitale zapasowym.

Art. 17. Władzami PRS SA są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zarząd.

Art. 18. 1.9) Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, w tym 2 członków delegowanych przez pracowników PRS SA.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu;

2) opiniowanie kierunków rozwoju spółki;

3) opiniowanie projektów inwestycji spółki;

4) wyrażanie zgody w sprawie zakładania i likwidowania stałych oddziałów, filii i przedstawicielstw oraz spółek, o których mowa w art. 15;

5) opiniowanie wieloletnich umów o współpracy.

3. Funkcjonowanie i szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut.

Art. 19. Przychodami spółki są, w szczególności, opłaty pobierane za wykonane czynności, o których mowa w art. 10, ustalane przez spółkę w cenniku lub na podstawie umów.

Art. 20. Przychody z działalności PRS SA przeznacza się w szczególności na:

1) realizację zadań spółki wynikających z przedmiotu jej działalności;

2) pokrycie bieżących kosztów utrzymania spółki.

Art. 21. Zysk netto PRS SA przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy;

2) kapitał rezerwowy, przeznaczony między innymi na cele związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa życia na morzu oraz ochronę środowiska morskiego.

Rozdział 5

Przepis końcowy

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2) Z dniem 1 stycznia 2017 r. został zniesiony dział administracji rządowej Skarb Państwa, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Przez art. 32 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Przez art. 32 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 330), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.

6) Przez art. 32 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; uchylone przez art. 32 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 32 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 32 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Ustawa została ogłoszona w dniu 27 listopada 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-03
  • Data wejścia w życie: 2017-11-03
  • Data obowiązywania: 2023-03-11
  • Dokument traci ważność: 2023-05-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA