| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wzór wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz wzór wniosku o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;

2) tryb:

a) składania wykazów oraz wniosku, o których mowa w pkt 1,

b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, na wypłaty świadczeń,

c) dokonywania wypłat świadczeń z Funduszu;

3) rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty świadczeń.

§ 2. [Wzory]

Ustala się wzór:

1) zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej „zbiorczym wykazem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej „wykazem uzupełniającym”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wniosku o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej „wnioskiem indywidulanym”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Zbiorczy wykaz]

1. Zbiorczy wykaz jest składany marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą”, w postaci papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, przez pracodawcę, zarządcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy, zwanych dalej „podmiotem składającym”.

2. Do zbiorczego wykazu dołącza się odpowiednio następujące dokumenty potwierdzające uprawnienie do wypłaty świadczeń z Funduszu:

1) odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

3) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie przesłanki niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

4) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

5) kopię decyzji stwierdzającej wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy.

3. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, do zbiorczego wykazu dołącza się:

1) oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), oraz o ich wysokości;

2) oświadczenie o potrąceniach z tytułu świadczeń alimentacyjnych, dokonywanych z wynagrodzeń pracowników;

3) kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

4) aktualne zaświadczenie instytucji finansowej o numerze rachunku prowadzonego dla podmiotu składającego zbiorczy wykaz.

§ 4. [Wykaz uzupełniający]

1. Wykaz uzupełniający jest składany marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, w postaci papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, przez podmiot składający.

2. W przypadku gdy podmiot składający nie złożył zbiorczego wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.

3. W przypadku gdy podmiot składający złożył zbiorczy wykaz, do składanego wykazu uzupełniającego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 5. [Informacja o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń]

1. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń objętych wykazem zbiorczym lub wykazem uzupełniającym.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.

§ 6. [Przekazanie środków finansowych]

1. Marszałek województwa przekazuje podmiotowi składającemu dwa egzemplarze zbiorczego wykazu oraz niezwłocznie przekazuje odpowiednie środki finansowe na rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.

2. Podmiot składający, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy zbiorczego wykazu i środków finansowych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca świadczenia osobom uprawnionym.

3. Podmiot składający, nie później niż w terminie 15 dni od dnia przekazania środków finansowych:

1) przekazuje na rachunek Funduszu, z którego je otrzymał, różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych a kwotą wypłaconą osobom uprawnionym;

2) zwraca marszałkowi województwa jeden egzemplarz zbiorczego wykazu zawierający potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione lub kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem;

3) przekazuje do marszałka województwa kopie potwierdzeń odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz przekazania należności alimentacyjnych.

4. Do wykazu uzupełniającego stosuje się przepisy ust. 1–3.

§ 7. [Wniosek indywidualny]

1. Wniosek indywidualny składa się w postaci papierowej marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Do wniosku indywidualnego:

1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą zatrudnioną lub osobą, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń:

a) kopię świadectwa pracy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego okres zatrudnienia,

b) zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające łączną kwotę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z wyszczególnieniem kwot oraz tytułów wypłat z okresów niewypłacenia tych świadczeń, podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy,

c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego kwoty przysługujących należności,

d) inne dowody pozwalające na ustalenie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń, o których mowa w pkt 1, oraz:

a) dokument potwierdzający śmierć osoby, o której mowa w pkt 1,

b) dokument potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

§ 8. [Informacja o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń objętych wnioskiem indywidualnym]

1. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń objętych wnioskiem indywidualnym.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.

§ 9. [Kompetencje marszałka województwa w przypadku złożenia wniosku indywidualnego]

W przypadku złożenia wniosku indywidualnego marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub do osoby upoważnionej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie, lub do osoby reprezentującej instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, wskazanych we wniosku indywidualnym, o przekazanie odpowiednio:

1) dokumentów dotyczących daty i okoliczności wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 3–6 i 8 ustawy;

2) oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, dotyczących pracownika lub byłego pracownika;

3) dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 i § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b.

§ 10. [Wypłata świadczeń]

Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zatwierdza wysokość świadczeń do wypłaty z Funduszu, zawiadamia osobę uprawnioną o terminie wypłaty i wysokości tych świadczeń, a następnie niezwłocznie dokonuje wypłaty tych świadczeń na rzecz osoby uprawnionej na rachunek wskazany przez tę osobę albo przekazem pocztowym oraz niezwłocznie zawiadamia o dokonanej wypłacie świadczeń podmiot lub osoby, o których mowa w § 9.

§ 11. [Obowiązek zawiadomienia marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń]

Podmiot składający, osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu oraz podmiot lub osoby, o których mowa w § 9, zawiadamiają marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 1635), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1557) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 października 2017 r. (poz. 2041)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WYKAZ UZUPEŁNIAJĄCY NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ UZUPEŁNIAJĄCY NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »