reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529);

2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;

3) proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;

4) kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości do organów administracji rządowej i samorządowej;

5) współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, mieszkań o czynszu normowanym, mieszkań socjalnych;

6) podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój mieszkalnictwa i związanych pośrednio lub bezpośrednio z tym rozwojem, w tym w zakresie termomodernizacji i ograniczenia zapotrzebowania energetycznego budynków;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz na rynek mieszkaniowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo;

8) realizowanie innych spraw, w ramach powierzonych mu zadań, określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów, w zakresie mającym znaczenie dla realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości;

9) prowadzenie bieżącej współpracy z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–8, funkcjonowania rynku mieszkaniowego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa.

2. Zadania Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą spraw z zakresu realizacji i koordynacji działań związanych z pilotażem pakietu „Mieszkanie Plus”.

§ 3. [Obowiązek współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi]

1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Podjęcie współpracy wymaga zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

§ 4. [Wnoszenie projektów dokumentów rządowych]

Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. [Obowiązki sprawozdawcze Pełnomocnika]

Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6. [Informacja o zagrożeniach]

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7. [Badania i ekspertyzy oraz zespoły eksperckie i doradcze]

Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

§ 8. [Obsługa Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

§ 9. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama