| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „ewidencją”, oraz sposób ich wprowadzania.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt – obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

2) schemat zasilania – strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;

3) suma kontrolna – zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.

§ 3. [Zapewnienie dostępu do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym]

Dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w zakresie:

1) pkt 1–18 i 20 – zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,

2) pkt 1–6, 8, 10, 11, 13 i 14 – zapewnia się zakładom ubezpieczeń,

3) pkt 1–4, 8 i 13–15 – zapewnia się Policji,

4) pkt 1–4, 8 i 15 – zapewnia się Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej,

5) pkt 1 i 8, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 9–11, 13, 15 i 18 – zapewnia się stacjom kontroli pojazdów,

6) pkt 1–4 i 7 – zapewnia się Ministrowi Sprawiedliwości,

7) pkt 1–6, 8, 10, 11, 13 i 14 – zapewnia się Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

– przy czym dane te są zweryfikowane w rejestrze PESEL i REGON, w przypadku ich przekazywania z tych rejestrów.

§ 4. [Sposób wprowadzania danych do ewidencji]

Wprowadzanie danych do ewidencji następuje w sposób przewidziany schematem zasilania, określonym i udostępnionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego aktualizacje, wraz z dotyczącymi go informacjami, w tym terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, są publikowane na portalu informacyjnym obsługującym system teleinformatyczny ewidencji, przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, z zachowaniem czasu niezbędnego na dostosowanie po stronie podmiotów obowiązanych do wprowadzania danych do ewidencji.

§ 5. [Dane gromadzone w ewidencji]

1. Dane zgromadzone w ewidencji są opatrzone sumą kontrolną.

2. Pobrane dane obiektu zawierają identyfikator, który, wraz z sumą kontrolną, dołączany jest każdorazowo do wprowadzanych danych.

3. W przypadku gdy dane obiektu są wprowadzane do ewidencji po raz pierwszy, identyfikator i suma kontrolna są generowane przez system po wprowadzeniu danych.

§ 6. [Postępowanie w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu]

1. W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji, w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.

2. Dane wprowadzane do ewidencji:

1) dotyczące osoby nieposiadającej numeru PESEL i niefigurującej w ewidencji, muszą być zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość tej osoby;

2) dotyczące podmiotu nieposiadającego numeru REGON i niefigurującego w ewidencji, muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych przez ten podmiot.

§ 7. [Dane słownikowe]

Przy wprowadzaniu danych i informacji do ewidencji używa się danych słownikowych, które udostępniane są przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, podlegających, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnieniu na zgłoszenie podmiotu obowiązanego do wprowadzania danych do ewidencji.

§ 8. [Potwierdzenie poprawnego wprowadzenia danych do ewidencji]

Poprawne wprowadzenie danych do ewidencji jest potwierdzane komunikatem z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, którego wygenerowanie wymaga:

1) wskazania sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;

2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;

3) wskazania danych w zakresie wymaganym zgodnie z art. 80ba ust. 1 ustawy;

4) użycia aktualnego schematu zasilania;

5) użycia danych osób albo podmiotów zgodnie z danymi w rejestrze PESEL lub REGON, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;

6) użycia danych zgodnych z danymi słownikowymi udostępnianymi przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 9. [Zapewnienie dostępu do danych]

Podmiotom, o których mowa w § 3:

1) pkt 1, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy,

2) pkt 2 i 6, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy,

3) pkt 1, 5 i 7, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy

– zapewnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.2)

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413 i 2125) oraz rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 433 i 2123), które tracą moc z dniem 13 listopada 2017 r. na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret drugie tiret podwójne trzecie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »