| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2091, z 2005 r. poz. 2096, z 2008 r. poz. 1376, z 2011 r. poz. 1565 oraz z 2014 r. poz. 1270 i 1617) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, realizujący na obszarze całego kraju zadania, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, otrzymuje na czas pełnienia służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji wkładkę do legitymacji służbowej.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendant Główny Policji – komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;”,

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji”.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Policji.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Legitymacje służbowe i wkładki do legitymacji służbowych]

Legitymacje służbowe i wkładki do legitymacji służbowych wydane policjantom Biura Spraw Wewnętrznych Policji na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 342)

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

infoRgrafika

Wkładka do legitymacji służbowej jest koloru żółtego o wymiarach 63 mm x 100 mm, po dokonaniu w niej wpisów pokryta dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone litery „RP”, napis „Policja” oraz sześciocyfrowy numer folii.

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera:

– w górnej części centralnie położony znak „gwiazdy policyjnej” – według wzoru „oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta” – w kolorze szarometalicznym z niebieską wstęgą pośrodku, na której widnieje napis koloru białego „POLICJA”,

– po prawej stronie gwiazdy hologram w kształcie koła przedstawiający na zmiennobarwnym giloszu centralnie położone godło państwowe, wokół którego znajduje się dwukrotnie powtórzony napis „Rzeczpospolita Polska”,

– poniżej „gwiazdy policyjnej” napis koloru czarnego „BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI”,

– pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego „stopień, imię i nazwisko”,

– poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego – po lewej stronie „nr identyfikacyjny”, po prawej stronie podpis koloru czarnego „nr legitymacji służbowej”,

– poniżej wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w czterech liniach: w pierwszej linii – „Okazicielowi niniejszego dokumentu”

w drugiej linii – „polecam udzielić wszelkiej pomocy”

w trzeciej linii – „przy wykonywaniu czynności służbowych”

w czwartej linii – „prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji”,

– poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie „data wydania”, oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego „podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji”.

Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »