REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 342

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2091, z 2005 r. poz. 2096, z 2008 r. poz. 1376, z 2011 r. poz. 1565 oraz z 2014 r. poz. 1270 i 1617) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, realizujący na obszarze całego kraju zadania, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, otrzymuje na czas pełnienia służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji wkładkę do legitymacji służbowej.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendant Główny Policji – komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;”,

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji”.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Policji.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Legitymacje służbowe i wkładki do legitymacji służbowych]

Legitymacje służbowe i wkładki do legitymacji służbowych wydane policjantom Biura Spraw Wewnętrznych Policji na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 342)

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

infoRgrafika

Wkładka do legitymacji służbowej jest koloru żółtego o wymiarach 63 mm x 100 mm, po dokonaniu w niej wpisów pokryta dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone litery „RP”, napis „Policja” oraz sześciocyfrowy numer folii.

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera:

– w górnej części centralnie położony znak „gwiazdy policyjnej” – według wzoru „oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta” – w kolorze szarometalicznym z niebieską wstęgą pośrodku, na której widnieje napis koloru białego „POLICJA”,

– po prawej stronie gwiazdy hologram w kształcie koła przedstawiający na zmiennobarwnym giloszu centralnie położone godło państwowe, wokół którego znajduje się dwukrotnie powtórzony napis „Rzeczpospolita Polska”,

– poniżej „gwiazdy policyjnej” napis koloru czarnego „BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI”,

– pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego „stopień, imię i nazwisko”,

– poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego – po lewej stronie „nr identyfikacyjny”, po prawej stronie podpis koloru czarnego „nr legitymacji służbowej”,

– poniżej wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w czterech liniach: w pierwszej linii – „Okazicielowi niniejszego dokumentu”

w drugiej linii – „polecam udzielić wszelkiej pomocy”

w trzeciej linii – „przy wykonywaniu czynności służbowych”

w czwartej linii – „prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji”,

– poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie „data wydania”, oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego „podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji”.

Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-09
  • Data wejścia w życie: 2018-02-10
  • Data obowiązywania: 2018-02-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA