reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Art. 1. [Ustawa o żegludze śródlądowej]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwani dalej „dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej” – jako terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej spośród kandydatów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej lub prowadzenia inwestycji na śródlądowych drogach wodnych.

2. Dyrektora delegatury urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, na wniosek właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, spośród kandydatów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej.”;

3) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy i delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w Gdańsku, Giżycku oraz Warszawie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie.

1b. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

1c. Delegaturą urzędu żeglugi śródlądowej kieruje dyrektor delegatury.”,

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów żeglugi śródlądowej, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu żeglugowego;

2) siedziby oraz właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, uwzględniając liczbę spraw występujących na danym terenie.

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze zarządzenia, statut urzędu żeglugi śródlądowej oraz delegatur urzędów żeglugi śródlądowej określający organizację tego urzędu oraz jego delegatur.”,

e) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może przejąć lub przekazać do załatwienia delegaturze urzędu żeglugi śródlądowej sprawę należącą do właściwości innej delegatury tego urzędu żeglugi śródlądowej albo przekazać do załatwienia wskazanej delegaturze urzędu żeglugi śródlądowej sprawę należącą do swojej właściwości.

6. Decyzje i postanowienia w sprawach z zakresu właściwości delegatury urzędu żeglugi śródlądowej oraz w sprawach przekazanych do załatwienia przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej na podstawie ust. 5 dyrektor delegatury urzędu żeglugi śródlądowej wydaje w imieniu właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

7. W zakresie swojej właściwości miejscowej dyrektorzy delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wykonują zadania związane z uprawnieniami i obowiązkami, załatwiają sprawy oraz wykonują czynności należące odpowiednio do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy albo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, z wyłączeniem uprawnień, obowiązków, spraw i czynności, o których mowa w:

1) art. 9 ust. 2 pkt 2a, art. 10a, art. 14, art. 26a ust. 1 i 2, art. 34d ust. 1 i 2, art. 34j ust. 1 i 5 oraz art. 43 ust. 4a, 4b pkt 1 i ust. 6;

2) art. 237 ust. 3 pkt 2, art. 357 oraz art. 401 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479 i 1669).”;

4) w art. 9:

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przeprowadzanie pomiaru statku i inspekcji technicznej statku;”,

b) uchyla się ust. 2a i 2b,

c) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej działa jako organ inspekcyjny.”,

d) uchyla się ust. 3;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, 3–8, 10 i 11, wykonują uprawnieni do przeprowadzenia inspekcji pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej „inspektorami”.”;

6) w art. 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania organu inspekcyjnego, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2a, wykonuje powoływana i odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna, zwana dalej „komisją inspekcyjną”.”;

7) w art. 42a w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. poz. 1566)”.

Art. 2. [Urzędy Żeglugi Śródlądowej zniesione i przekształcone]

1. Znosi się Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie.

2. Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku oraz Warszawie stają się delegaturami odpowiednio w Gdańsku, Giżycku oraz Warszawie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

3. Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie stają się delegaturami odpowiednio w Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

4. Osoby dotychczas powołane na Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się dyrektorami delegatur odpowiednio w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu.

Art. 3. [Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy i we Wrocławiu]

Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy i we Wrocławiu stają się właściwi w sprawach, w których właściwi byli dyrektorzy przekształcanych urzędów żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3.

Art. 4. [Należności i zobowiązania oraz prawa i obowiązki znoszonych organów]

Należności i zobowiązania oraz prawa i obowiązki znoszonych w art. 2 ust. 1 organów i przekształcanych na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 urzędów żeglugi śródlądowej stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami oraz prawami i obowiązkami właściwych dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i urzędów żeglugi śródlądowej.

Art. 5. [Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej]

Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie, w tym nieruchomości znajdujące się w ich trwałym zarządzie lub w użytkowaniu, staje się nieodpłatnie mieniem w dyspozycji właściwych urzędów żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3.

Art. 6. [Strony porozumień oraz umów zawartych przez dyrektorów przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej]

Stronami porozumień oraz umów zawartych przez dyrektorów przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się właściwi dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3.

Art. 7. [Pracownicy przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej]

1. Pracownicy przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się pracownikami odpowiednio Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), z uwzględnieniem ust. 2.

2. Urzędnicy służby cywilnej przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się urzędnikami służby cywilnej odpowiednio Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu.

3. Postępowania dotyczące naborów do służby cywilnej do przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie, wszczęte i nierozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostają rozstrzygnięte ze skutkiem zatrudnienia we właściwym urzędzie żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3.

4. Komisja dyscyplinarna powołana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla rozstrzygania spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej dotychczasowych urzędów żeglugi śródlądowej staje się komisją dyscyplinarną właściwą do rozstrzygania tych spraw dla członków korpusu służby cywilnej urzędów żeglugi śródlądowej, w tym ich delegatur, i kontynuuje rozpatrywanie niezakończonych postępowań.

Art. 8. [Komisje egzaminacyjne oraz techniczne komisje inspekcyjne]

1. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, działające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przy dyrektorach przekształcanych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się komisjami egzaminacyjnymi działającymi przy właściwych dyrektorach urzędów żeglugi śródlądowej zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3.

2. Techniczne komisje inspekcyjne powołane na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 stają się technicznymi komisjami inspekcyjnymi, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. [Dotychczasowe akty prawa miejscowego oraz zarządzenia]

1. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe zarządzenia wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie zarządzeń wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. [Postępowania oraz sprawy sądowe]

1. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku albo Warszawie, prowadzi Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

2. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu albo Krakowie, prowadzi Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

3. W sprawach sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, w których stroną lub uczestnikiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy był odpowiednio Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku albo Warszawie, odpowiednio stroną lub uczestnikiem staje się Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

4. W sprawach sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, w których stroną lub uczestnikiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy był odpowiednio Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu albo Krakowie, odpowiednio stroną lub uczestnikiem staje się Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

5. W sprawach sądowych, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Skarb Państwa był reprezentowany odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku albo Warszawie, właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa staje się Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

6. W sprawach sądowych, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Skarb Państwa był reprezentowany odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu albo Krakowie, właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa staje się Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Art. 11. [Postępowania w sprawach o wykroczenia]

1. Postępowania w sprawach o wykroczenia, prowadzone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku albo Warszawie, przejmuje do prowadzenia Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

2. Postępowania w sprawach o wykroczenia, prowadzone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu albo Krakowie, przejmuje do prowadzenia Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Art. 12. [Dokumenty wydane lub wystawione na podstawie przepisów dotychczasowych]

1. Dokumenty wydane lub wystawione na podstawie przepisów dotychczasowych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

2. Poświadczenia dokumentów lub stanu faktycznego dokonane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

3. Zaświadczenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

Art. 13. [Rejestry i ewidencje]

1. Rejestry i ewidencje prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie stają się rejestrami i ewidencjami prowadzonymi przez właściwych Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

2. Dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie, wpisy do rejestrów i ewidencji oraz zmiany wpisów w rejestrach i ewidencjach zachowują ważność.

3. Rejestry, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, są prowadzone na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. [Upoważnienia do wykonywania przeglądów technicznych statków]

Upoważnienia do wykonywania przeglądów technicznych statków wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 34j ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

Art. 15. [Umundurowanie]

Elementy umundurowania, przydzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownikom Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie, obowiązanym do noszenia umundurowania na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność do dnia upływu okresu używalności tych elementów umundurowania, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 16. [Oznakowanie pojazdów służbowych i jednostek pływających]

Dotychczasowe oznakowanie pojazdów służbowych i jednostek pływających Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie oraz Warszawie zachowuje ważność przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie kosztów będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi 35,136 mln zł, przy czym w:

1) 2018 r. – 2,213 mln zł;

2) 2019 r. – 3,547 mln zł;

3) 2020 r. – 3,672 mln zł;

4) 2021 r. – 3,672 mln zł;

5) 2022 r. – 3,672 mln zł;

6) 2023 r. – 3,672 mln zł;

7) 2024 r. – 3,672 mln zł;

8) 2025 r. – 3,672 mln zł;

9) 2026 r. – 3,672 mln zł;

10) 2027 r. – 3,672 mln zł.

2. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej nadzoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu o nie więcej niż 25% limitu wydatków przez obniżenie kosztów utrzymania urzędu żeglugi śródlądowej przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wykonywania zadań ustawowych przez te urzędy.

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, jest dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Art. 18. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama