| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2038) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 kwietnia 2019 r. (poz. 778)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Część I

Znajomość języków obcych potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 720 – w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (C1);

3) dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym – w odniesieniu do głównego języka wykładowego studiów. W przypadku gdy dyplom nie zawiera informacji o języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do dyplomu lub zaświadczenie, zawierające wpis o języku wykładowym studiów. Do dyplomu dołącza się informację o czasie trwania studiów pierwszego lub drugiego stopnia1);

4) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości klasy dwujęzycznej w odniesieniu do egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) w odniesieniu do języka podstawowego;

5) uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości – w odniesieniu do języka, w którym zdaje się egzamin2);

6) dyplom doktorski uzyskany za granicą w wyniku obrony rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku obcym2) – w odniesieniu do tego języka obcego;

7) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 3333 (C1) i 4444 (C2) według STANAG 6001,

d) Agencji Wywiadu;

8) zaświadczenie o zdanym przed dniem 16 listopada 2015 r. egzaminie resortowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

9) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości albo decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

10) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

11) Certyfikat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) – poziom C1;

12) Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – poziom C1;

13) certyfikat wydany przez Kolegium Europejskie – poziom C1;

14) certyfikaty wydane przez następujące instytucje:

a) angielski:

– Cambridge Assessment English – BULATS – poziomy: C1 (75 – 89 punktów) i C2 (90–100 punktów),

– Cambridge Assessment English – Cambridge English Qualifications – poziomy: C1 (180–200 punktów) i C2 (200–220 punktów),

– Cambridge Assessment English – IELTS (International English Language Testing System) – moduł Academic i General Training – poziomy: C1 (7,0–8,0 punktów) i C2 (8,5–9,0 punktów),

– Cambridge Assessment English – Linguaskill – poziom C1 (powyżej 180 punktów),

– Trinity College London – ESOL Skills for Life – poziom C1 (Level 2),

– Trinity College London – Integrated Skills in English (ISE) – poziomy: C1 (ISE III) i C2 (ISE IV),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, internet-Based Test) – poziom C1 (od 95 punktów),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper-Based Test) – poziom C1 (od 610 punktów),

– City&Guilds – International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) – poziomy: C1 (Level 2) i C2 (Level 3),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEIC (Test of English for International Communication) – poziom C1 (od 1305 punktów): Listening – od 490 punktów, Reading – od 455 punktów, Speaking – od 180 punktów, Writing – od 180 punktów,

– Pearson – Test of English General (PTE General) – poziomy: C1 (Level 4) i C2 (Level 5),

– Edexcel – certificate in ESOL International, Level 2 – C1, Level 3 – C2,

– Educational Testing Service, Princeton, USA, Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®), 94–109 punktów – C1, 110–120 punktów – C2,

b) arabski:

– Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) – ALPT (Arabic Language Proficiency Test) – od 700 punktów (C1), od 800 punktów (C2),

– Université d'Alger 2 – Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat – poziom C1,

c) bułgarski:

– Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik – poziom C1,

d) chiński:

– Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) – TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) – Level 5 (C1), Level 6 (C2),

– The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànyŭ Shuĭpíng Kǎoshì (HSK) – Level 5 (HSK C1) i Level 6 (C2),

– Confucius Institute Headquarters (Hanban): HSK tests – poziom C1 i C2,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani – poziom C1 i C2,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija „Slobodan Škerović” na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat – poziom C1 i C2,

– Filozofski fakultet – Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou – poziom C1 i C2,

g) czeski:

– Univerzita Karlova, Centrum češtiny pro komunikační praxi – od poziomu C1,

– Univerzita Karlova , státní jazyková zkouška – CCE, od poziomu C1,

h) duński:

– Undervisningsministeriet, Danskprøve – poziom C1,

i) estoński:

– Innove, Eesti keele tasemetunnistus – poziom C1,

j) fiński:

– Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

– Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

– National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot YKI taso 5 (C1) i taso 6 (C2),

k) francuski:

– Institut français (Instytut Francuski) i Alliance française – DALF poziom C1 i C2 albo wcześniejsze odpowiedniki egzaminu C1 według starego systemu,

– Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France poziom C1 i C2,

– Centre international d'études pédagogique (CIEP), poziom C1,

– Ministère de l'éducation national, DALF C1 i C2,

l) grecki:

– Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) – Pistopoiitiko ellinomatheias – poziom C1 i C2,

– Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas – poziomy 4 (C1) i 5 (C2),

m) hiszpański:

– Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) – D.I.E. (Diploma Internacional de Español) – poziomy: Superior (C1), Dominio (C2),

– Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) – DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) – poziom C1 i C2,

– Universidad de Salamanca – DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) – poziomy C1 i C2,

n) kataloński:

– Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (C1),

o) koreański:

– National Institute for International Education (NIIED) – TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – poziom 5 (C1) i poziom 6 (C2),

p) litewski:

– Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) – poziom C1,

q) łotewski:

– Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (highest level – C),

r) niderlandzki:

– Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Profiel Academische Taalvaardigheid – poziom C1 (EDUP),

– Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom C1, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

s) niemiecki:

– Goethe Institut (Instytut Goethego) – Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) i Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – C2, Goethe Zertificat C1 i C2,

– ÖSD-Prüfungszentren – ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Zertifikat – ÖSD Zertifikat C1 i ÖSD Zertifikat C2/Wirtschaftssprache i Allgemeine,

t) portugalski:

– Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) – DAPLE (poziom C1), DUPLE (poziom C2),

– Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE – poziom C1 i C2,

u) rosyjski:

– Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 3 (C1), poziom 4 (C2),

– Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet – russkij jazyk kak inostrannyj TRKI – III (C1),

– Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 3 (C1), (RUDN), TRFL-TRKI 4 (C2),

v) rumuński:

– Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică – poziom C1 i C2,

– Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română – poziom C1 i C2,

w) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet, poziom C1 i C2,

– Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade, poziom C1 i C2,

x) słowacki:

– Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, poziom C1 i C2,

y) słoweński:

– Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), poziom C1,

z) szwedzki:

– Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk, poziom C1 i C2,

za) turecki:

– Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) – Türkçe Yeterlik Belgesi – od 71 punktów (C1), od 89 punktów (C2),

– Uluslararası Türkçe Testi, poziom C1,

zb) węgierski:

– Eötvös Loránd Tudományegyetem, poziom C1 i C2,

zc) włoski:

– Università per Stranieri di Siena – certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – poziomy: CILS TRE (C1) i CILS QUATTRO (C2),

– Società Dante Alighieri w Rzymie – PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) – poziom C1 i C2,

– Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC C1 i DALI C1, DALC C2,

– Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 4 – poziom C1 i CELI 5 – poziom C2;

15) certyfikat wydany przez instytucję, która w chwili wydania certyfikatu była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe – ALTE);

16) w przypadku języków niewymienionych w pkt 14 – dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie C1, C2 (według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie – ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawniony na podstawie przepisów tego państwa.

Część II

Znajomość języków obcych potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 500 – w odniesieniu do tego języka obcego;

2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odbywających się za granicą, jeżeli studia trwały co najmniej 2 semestry i uzyskano w ich ramach co najmniej 30 punktów ECTS (European Credit Transfer System)2) – w odniesieniu do głównego języka wykładowego. W przypadku gdy świadectwo nie zawiera informacji o głównym języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do świadectwa lub zaświadczenie, zawierające wpis o głównym języku wykładowym studiów. Do świadectwa dołącza się informację o czasie trwania studiów podyplomowych;

3) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym;

4) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości z oceną pozytywną z egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym;

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych na poziomie B2,

b) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 2222 (B2) według STANAG 6001;

6) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

7) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – poziom B2;

8) certyfikaty wydane dla potwierdzenia znajomości następujących języków przez wskazane instytucje:

a) angielski:

– Cambridge Assessment English – BULATS – poziom: B2 (60–74 punkty),

– Cambridge Assessment English – Cambridge English Qualifications – poziom B2 (160–190 punktów),

– Cambridge Assessment English – IELTS (International English Language Testing System) – moduł Academic i General Training – poziom B2 (5,5–6,5 punktu),

– Cambridge Assessment English – Linguaskill – poziom B2 (160–179 punktów),

– Trinity College London – ESOL Skills for Life – poziom B2 (Level 1),

– Trinity College London – Integrated Skills in English (ISE) – poziom B2 (ISE II),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, internet-Based Test) – poziom B2 (72–94 punkty),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper-Based Test) – poziom B2 (od 560 punktów),

– City&Guilds – International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) – poziom B2 (Level Communicator),

– Educational Testing Service (ETS) – TOEIC (Test of English for International Communication) – poziom B2 (od 1095 punktów): Listening – od 400 punktów, Reading – od 385 punktów, Speaking – od 160 punktów, Writing – od 150 punktów,

– Pearson LCCI – English for Business – Level 2 (B2); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

– Edexcel – certificate in ESOL International, Level 1 – B2,

– Educational Testing Service, Princeton, USA, Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®), 72–94 punkty,

b) arabski:

– Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) – ALPT (Arabic Language Proficiency Test) – poziom B2,

– Université d'Alger 2 – Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat – poziom B2,

c) bułgarski:

– Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik – poziom B2,

d) chiński:

– Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) – TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) – Level 4 (B2),

– The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànyŭ Shuĭpíng Kǎoshì (HSK) – Level 4,

– Confucius Institute Headquarters (Hanban): HSK tests – poziom B2,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani – poziom B2,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija „Slobodan Škerović” na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat – poziom B2,

– Filozofski fakultet – Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog je-zika na nivou – poziom B2,

g) czeski:

– Univerzita Karlova, Centrum češtiny pro komunikační praxi – poziom B2,

– Univerzita Karlova – CCE, poziom B2,

h) duński:

– Undervisningsministeriet, Danskprøve – poziom B2,

i) estoński:

– Innove, Eesti keele tasemetunnistus – poziom B2,

j) fiński:

– Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 3 (B2),

– Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 3 (B2),

– National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot, poziom B2 (taso 4),

k) francuski:

– Institut français (Instytut Francuski) i Alliance française – DELF B2 albo wcześniejsze odpowiedniki egzaminu wg starego systemu,

– Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France B2,

– Centre international d'études pédagogique (CIEP), poziom B2,

– Ministère de l'éducation national, DELF B2,

l) grecki:

– Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) – Pistopoiitiko ellinomatheias – poziom B2,

– Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas – poziom 3 (B2),

m) hiszpański:

– Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) – D.I.E. (Diploma Internacional de Español) – poziom B2,

– Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) – DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) – poziom B2,

– Universidad de Salamanca – DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) – poziom B2,

n) kataloński:

– Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (B2),

o) koreański:

– National Institute for International Education (NIIED) – TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – poziom 3 (B2),

p) litewski:

– Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) – poziom B2,

q) łotewski:

– Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (B2),

r) niderlandzki:

– Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Profiel Academische Taalvaardigheid – poziom B2 (STRT),

– Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom B2, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

s) niemiecki:

– Goethe Institut (Instytut Goethego) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) ze stopniem bestätigt – B2 (Goethe-Zertificat B2),

– ÖSD-Prüfungszentren – ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Zertifikat – poziom B2,

t) norweski:

– Test i norsk – høyere nivå, norskprøve – poziom B2,

u) portugalski:

– Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) – DIPLE (poziom B2),

– Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE – poziom B2,

v) rosyjski:

– Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 2 (B2),

– Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet – russkij jazyk kak inostrannyj TRKI – II (B2),

– Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 2 (B2), (RUDN), TRFL-TRKI 4 (C2),

w) rumuński:

– Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică – poziom B2,

– Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română – poziom B2,

x) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

– Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet, B2,

– Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade, B2,

y) słowacki:

– Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, B2,

z) słoweński:

– Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), B2,

za) szwedzki:

– Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk B2,

zb) tajski:

– Ministry of Education, Thai Competency Test for Foreigners, Matthayom 4–6,

zc) turecki:

– Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) – Türkçe Yeterlik Belgesi – od 55 do 70 punktów (B2),

– Uluslararası Türkçe Testi, B2,

zd) węgierski:

– Eötvös Loránd Tudományegyetem, B2,

ze) wietnamski:

– Chứng chỉ năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, od poziomu A4 (B2),

zf) włoski:

– Università per Stranieri di Siena – certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – poziomy: CILS DUE (B2),

– Società Dante Alighieri w Rzymie – PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) – poziom B2,

– Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC B2 i DALI B2,

– Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 3 – poziom B2;

9) certyfikat wydany przez instytucję, która w chwili wydania certyfikatu była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe – ALTE);

10) w przypadku języków niewymienionych w pkt 8 – dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie B2 (według ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawniony na podstawie przepisów tego państwa.


1) W przypadku dyplomu ukończenia studiów podlegającego uznaniu za równoważny w drodze postępowania nostryfikacyjnego dyplom ten dostarcza się wraz z zaświadczeniem wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego. W przypadku dyplomu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b–j, l, n–r, t oraz v–zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2) W przypadku dokumentu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b–j, l, n–r, t oraz v–zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »