REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2561

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sąd Rejonowy w Choszcznie – dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,”;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Ilekroć w § 3 jest mowa o sprawach z zakresu prawa cywilnego, należy przez to rozumieć także sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.”.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA