Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2379) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-15
  • Data wejścia w życie: 2020-12-16
  • Data obowiązywania: 2020-12-16
  • Dokument traci ważność: 2021-02-01

Dziennik Ustaw