REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1630

USTAWA

z dnia 23 lipca 2021 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wyrazy "akademia nauk stosowanych" są zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) funkcjonuje co najmniej 10 lat;

2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;

5) prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;

6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej "PKA", oceny jakości kształcenia.",

b) w ust. 4 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 2 i 3",

c) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie wyrazów "akademia nauk stosowanych" warunków, o których mowa w ust. 1a, uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą.

6. Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy zastrzeżone, o których mowa w ust. 1-3, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra wydanej, na wniosek uczelni lub założyciela, w drodze decyzji administracyjnej.

7. Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, oraz spełniała je w zakresie ust. 1a:

1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, weryfikacja spełniania przez uczelnię niepubliczną warunków, o których mowa w ust. 1-3, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, z tym że spełnianie warunków, o których mowa w:

1) ust. 1, 2 i 3 - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6;

2) ust. 1a - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 7 - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.";

2) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli rektor poinformuje ministra o spełnianiu przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a.

2b. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym przekazano informację.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2b - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.";

3) w art. 37 w ust. 7 wyrazy "ust. 3 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 4, 5 i 6";

4) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister, po zasięgnięciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje uczelnię niepubliczną do ewidencji.";

5) w art. 48 po wyrazach "o których mowa w" dodaje się wyrazy "art. 16 ust. 6,";

6) w art. 53 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. Uczelnia zawodowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 54 ust. 1, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

5b. Uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych warunków w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

5c. W przypadkach, o których mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień złożenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

5d. Uczelnia prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 5a albo 5b, która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 16 ust. 1a pkt 2-6, może je prowadzić, jeżeli zawiadomiła ministra zgodnie z art. 429 pkt 3 o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 5, i przedstawiła je ministrowi. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.";

7) w art. 167 w ust. 2 wyrazy "art. 16 ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 1, 2 i 3";

8) w art. 209 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.".

Art. 2. [Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086) w art. 206 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a pkt 2-6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.".

Art. 3. [Przepisy przejściowe]

1. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 pkt 1 albo na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2 tej ustawy, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o ich spełnianiu w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

2. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może kontynuować przyjęcia na te studia bez ograniczenia, o którym mowa w tym przepisie, jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiadomi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o ich spełnianiu w zakresie art. 16 ust. 1a:

1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 206 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się odpowiednio.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Postępowania w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w zakresie zmiany danych, o których mowa w art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 5. [Wyłączenie]

Przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-06
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA