Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2203

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 listopada 2021 r.

w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27g ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej "ustawą", sposób ustalania najistotniejszego kryterium oceny wniosków o wydanie pozwolenia na wzniesienie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej, zwanych dalej "wnioskami", punktację za każde kryterium oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne, minimalny zakres informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawców kryteriów w postępowaniu rozstrzygającym oraz dodatkowe kryteria oceny wniosków.

§ 2. [Szczegółowe kryteria dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 1 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) w przypadku gdy akwen nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 37a ustawy, zwanym dalej "planem":

a) pozytywne zaopiniowanie wniosku przez organy, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, lub brak zastrzeżeń, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy,

b) możliwość przeznaczenia objętego wnioskiem akwenu na wskazane we wniosku cele z uwzględnieniem materiałów planistycznych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy,

c) wykazanie, że w danym akwenie będzie możliwe realizowanie przedsięwzięć innych niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia;

2) w przypadku gdy akwen jest objęty planem:

a) pozytywne zaopiniowanie wniosku przez organy, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, lub brak zastrzeżeń, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy,

b) zgodność planowanego przedsięwzięcia z funkcją podstawową albo dopuszczalną, o której mowa w art. 37a ust. 3 ustawy, określoną w planie dla danego akwenu oraz zgodność planowanego przedsięwzięcia z określonymi w planie zakazami lub ograniczeniami korzystania z danego akwenu, rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego, kierunkami rozwoju transportu i infrastruktury technicznej, warunkami ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż,

c) wykazanie, że w danym akwenie będzie możliwe realizowanie przedsięwzięć innych niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a, przyznaje się 4 punkty,

b) lit. b, przyznaje się 4 punkty,

c) lit. c, przyznaje się po 1 punkcie za każdą wykazaną możliwość realizacji przedsięwzięcia innego niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, przy czym łącznie nie więcej niż 2 punkty;

2) pkt 2:

a) lit. a, przyznaje się 4 punkty,

b) lit. b, przyznaje się 4 punkty,

c) lit. c, przyznaje się po 1 punkcie za każdą wykazaną możliwość realizacji przedsięwzięcia innego niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, jeżeli to inne przedsięwzięcie jest zgodne z funkcją podstawową albo dopuszczalną określoną dla akwenu objętego wnioskiem, przy czym łącznie nie więcej niż 2 punkty.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a-c, podlegają sumowaniu;

2) pkt 2 lit. a-c, podlegają sumowaniu.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 1 ustawy, wynosi 8 punktów.

5. Ustalenie spełnienia szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, następuje co najmniej na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia dotyczącego możliwości:

a) przeznaczenia akwenu objętego wnioskiem na wskazane we wniosku cele,

b) realizowania w akwenie objętym wnioskiem przedsięwzięć innych niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia;

2) pkt 2, następuje co najmniej na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia dotyczącego możliwości realizowania w akwenie objętym wnioskiem przedsięwzięć innych niż bezpośrednio związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia oraz dotyczącego zgodności tych przedsięwzięć z funkcją podstawową albo dopuszczalną określoną dla akwenu objętego wnioskiem.

§ 3. [Szczegółowe kryteria dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642) - stopień dostosowania planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia budowy przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji do interesu gospodarki narodowej, w tym do realizacji polityki energetycznej państwa, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873), oraz proponowane przez wnioskodawcę okresy obowiązywania pozwolenia;

2) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia innego niż określone w pkt 1 - stopień dostosowania planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia budowy przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu, oraz do realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, przyznaje się od 1 do 5 punktów;

2) pkt 2, przyznaje się od 1 do 5 punktów.

3. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy, wynosi 3 punkty.

4. Ustalenie spełnienia szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1, następuje co najmniej na podstawie harmonogramu realizacji planowanego przedsięwzięcia pozwalającego na ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę tych szczegółowych kryteriów.

§ 4. [Ustalenie szczegółowego kryterium - przedstawienie dowodu zabezpieczenia finansowego w wysokości równej kwocie opłaty]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala się szczegółowe kryterium - przedstawienie dowodu zabezpieczenia finansowego w wysokości równej kwocie opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy, w formie:

1) gwarancji bankowej;

2) kaucji wniesionej na rachunek bankowy sum depozytowych otwarty dla urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, podlegającej zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania rozstrzygającego albo złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w postępowaniu rozstrzygającym;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) poręczenia.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, przyznaje się 8 punktów;

2) pkt 2, przyznaje się 8 punktów;

3) pkt 3, przyznaje się 6 punktów;

4) pkt 4, przyznaje się 4 punkty.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu, jednakże zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, może być ustanowione w kilku formach jednocześnie. W takim przypadku za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanej formie zabezpieczenia spośród ustanowionych przez wnioskodawcę.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 3 ustawy, wynosi 4 punkty.

5. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 3, następuje co najmniej na podstawie oryginału gwarancji udzielonej przez instytucję finansową, o której mowa w ust. 6;

2) pkt 2, następuje co najmniej na podstawie dowodu zaksięgowania kaucji na rachunku bankowym;

3) pkt 4, następuje co najmniej na podstawie oryginału umowy poręczenia, o której mowa w ust. 9.

6. Gwarancja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, może być udzielona przez instytucję finansową, która:

1) ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)) nadany przez agencję ratingową:

a) Fitch - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB-lub

b) Moody's - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa3, lub

c) Standard & Poor's - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB-.

7. Gwarancja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera co najmniej następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy nadano ten numer;

3) nazwę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, dla którego ustanowiono gwarancję;

4) dane gwaranta;

5) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

6) datę i miejsce udzielenia gwarancji;

7) sumę gwarancji wyrażoną w złotych;

8) okres obowiązywania gwarancji;

9) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie po zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

8. Umowa poręczenia, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być udzielona przez podmiot posiadający aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, i zawiera co najmniej następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy nadano ten numer;

3) nazwę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, dla którego ustanowiono poręczenie;

4) dane poręczyciela;

5) wskazanie, że poręczenia udziela się na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wniesienie opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) datę i miejsce udzielenia poręczenia;

7) wysokość poręczenia wyrażoną w złotych;

8) okres poręczenia.

9. Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 oraz ust. 8, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród kategorii ratingowych nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 6 pkt 2 lub podtrzymanych przez te agencje, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 15 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy.

10. Okres obowiązywania gwarancji, o której mowa w ust. 7, lub poręczenia, o którym mowa w ust. 8, nie może być krótszy niż okres postępowania rozstrzygającego.

11. Wnioskodawca może przedłożyć gwarancję lub poręczenie z okresem obowiązywania krótszym niż wskazany w ust. 10, obejmujące jednak nie mniej niż 30 dni. W takim przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania przedłużenia odpowiednio gwarancji lub poręczenia nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej gwarancji lub dotychczasowego poręczenia oraz do przedłożenia dowodu przedłużenia gwarancji lub poręczenia w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania przedłużenia pod rygorem ustalenia niespełnienia przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następuje również na podstawie dowodu przedłużenia gwarancji lub poręczenia.

§ 5. [Szczegółowe kryteria dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 4 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia z własnych środków wnioskodawcy;

2) możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytów lub pożyczek;

3) możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia z dostępnych środków publicznych, w tym dotacji ze środków Unii Europejskiej.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, przyznaje się 0,5 punktu za każdy pełny punkt procentowy wskaźnika zdolności finansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków własnych wnioskodawcy, nie więcej jednak niż 15 punktów;

2) pkt 2, przyznaje się 8 punktów;

3) pkt 3, przyznaje od 1 do 2 punktów.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2, podlegają sumowaniu i zaokrągla się je z dokładnością do jedności.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 4 ustawy, wynosi 14 punktów.

5. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, następuje co najmniej na podstawie:

a) sprawozdania finansowego za trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata obrotowe - za ten okres, sporządzonego na zasadach i w trybie określonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zbadanego przez biegłego rewidenta, oraz

b) przedstawionego przez wnioskodawcę obliczenia wskaźnika zdolności finansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków własnych wnioskodawcy, zgodnie z ust. 6, oraz obliczenia wielkości środków własnych, zgodnie z ust. 7, ze wskazaniem pozycji ze sprawozdania, o którym mowa w lit. a, wykorzystanych do obliczeń, wraz z raportem biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2106), potwierdzającym prawidłowość obliczenia tego wskaźnika;

2) pkt 2, następuje co najmniej na podstawie aktualnego ratingu kredytowego w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych nadanego przez agencję ratingową:

a) Fitch - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB-lub

b) Moody's - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa3, lub

c) Standard & Poor's - co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB-;

3) pkt 3, następuje co najmniej na podstawie dokumentów potwierdzających przyznanie środków publicznych na realizację planowanego przedsięwzięcia, w tym dotacji ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie planowanego przedsięwzięcia, przy czym wielkość przyznanych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie planowanego przedsięwzięcia nie może być niższa niż 20% jego wartości.

6. Wskaźnik zdolności finansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków własnych wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oblicza się zgodnie ze wzorem:

,


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ZFI - wskaźnik zdolności finansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków własnych wnioskodawcy, wyrażony w procentach, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

CF - wielkość środków własnych, obliczoną zgodnie z ust. 7, wyrażoną z dokładnością do 1 mln zł,

NI - sumę nakładów inwestycyjnych planowanych inwestycji wnioskodawcy i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, o której mowa w § 10 ust. 1 albo 2, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, wynikających ze wszystkich wszczętych, a niezakończonych postępowań o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz wynikających z wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, w których bierze udział lub które uzyskał wnioskodawca lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej, o której mowa w § 10 ust. 1 albo 2, wyrażoną z dokładnością do 1 mln zł.

7. Wielkość środków własnych CF, o której mowa w ust. 6, oblicza się według wzoru:

,gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CF - wielkość środków własnych, o których mowa w ust. 6, wyrażoną z dokładnością do 1 mln zł,

n - rok,

N - ostatni rok, za który jest dostępne sprawozdanie finansowe wnioskodawcy lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego,

M - rok N-2,

CFOn - wielkość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej prezentowanej w rachunku przepływów pieniężnych w roku n, wyrażoną z dokładnością do 1 mln zł,

KFn - wynik z działalności finansowej w roku n prezentowany w rachunku zysków i strat, a w przypadku gdy nie określono takiej pozycji odrębnie - wielkość będącą różnicą między przychodami finansowymi w roku n a kosztami finansowymi w roku n prezentowanymi w rachunku zysków i strat, wyrażoną z dokładnością do 1 mln zł,

D - krótko- i długoterminowe zobowiązania finansowe na koniec roku N, wyrażone z dokładnością do 1 mln zł, będące sumą kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań z tytułu leasingu, innych zobowiązań sklasyfikowanych jako odsetkowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz tożsamych zobowiązań wobec spółek powiązanych, pomniejszone o wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec roku N.

8. Kwoty, o których mowa w ust. 6 i 7, wyrażone w walucie obcej ustala się przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku n.

9. Do oceny ratingu kredytowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przepis § 4 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Szczegółowe kryteria dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 5 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 5 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych:

a) realizację inwestycji:

- w morską farmę wiatrową lub morskie farmy wiatrowe, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 10% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub ich eksploatację przez co najmniej 3 lata lub

- w elektrownię wiatrową na lądzie lub elektrownie wiatrowe na lądzie, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 20% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub ich eksploatację przez co najmniej 3 lata lub

b) realizację inwestycji w zakresie budowy jednostki fizycznej wytwórczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), o mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, wynoszącej co najmniej 50% maksymalnej mocy zainstalowanej określonej we wniosku, lub eksploatację przez co najmniej 3 lata takiej jednostki fizycznej wytwórczej, lub

c) realizację inwestycji w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, o napięciu nie niższym niż 110 kV i sumarycznej długości równej co najmniej odległości od akwenu objętego wnioskiem do linii brzegowej, liczonej w linii prostej, lub eksploatację takiej sieci lub takiego zespołu urządzeń przez co najmniej 3 lata;

2) w przypadku wniosku dotyczącego planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w pkt 1:

a) realizację inwestycji produkcyjnej o wartości początkowej netto równej co najmniej 25% wartości netto planowanego przedsięwzięcia lub

b) eksploatację, w okresie 3 lat przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, inwestycji produkcyjnej o wartości początkowej netto równej co najmniej 25% wartości netto planowanego przedsięwzięcia, lub

c) doświadczenie w transporcie produktu wytwarzanego w obszarze morskim.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a, przyznaje się 8 punktów,

b) lit. b, przyznaje się 8 punktów,

c) lit. c, przyznaje się 6 punktów;

2) pkt 2:

a) lit. a, przyznaje się 8 punktów,

b) lit. b, przyznaje się 8 punktów,

c) lit. c, przyznaje się 6 punktów.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a-c, podlegają sumowaniu;

2) pkt 2 lit. a-c, podlegają sumowaniu.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 5 ustawy, wynosi 14 punktów.

5. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje co najmniej na podstawie informacji i dokumentów dotyczących realizowanych lub eksploatowanych inwestycji.

6. Przy ocenie szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) uwzględnia się jedynie inwestycje oddane do eksploatacji lub eksploatowane:

a) na terytorium państwa, które w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) nie wcześniej niż w okresie 10 lat licząc od roku poprzedzającego bezpośrednio rok złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) w przypadku gdy inwestycja nie była realizowana przez wnioskodawcę albo spółkę, w której wnioskodawca posiada 100% udziałów lub akcji:

a) w przypadku spółek, w których wnioskodawca posiada, w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, udziały lub akcje - uwzględnia się wartość inwestycji proporcjonalnie do liczby udziałów lub akcji posiadanych przez wnioskodawcę w łącznym kapitale zakładowym tych spółek,

b) w przypadku spółek wchodzących, w dniu złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, w skład grupy kapitałowej wnioskodawcy albo grupy kapitałowej, o której mowa w § 10 ust. 2 - uwzględnia się wartość inwestycji proporcjonalnie do liczby udziałów lub akcji posiadanych, pośrednio lub bezpośrednio, przez przedsiębiorcę kontrolującego grupę kapitałową w spółce będącej wnioskodawcą.

7. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio do:

1) oceny mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

2) oceny długości sieci elektroenergetycznej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.

§ 7. [Szczegółowe kryteria dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 6 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

1. Dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 6 ustawy, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) pozytywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na transformację energetyczną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

2) wkład jakościowy w realizację poszczególnych krajowych polityk sektorowych;

3) wkład jakościowy w realizację poszczególnych unijnych polityk sektorowych.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, przyznaje się od 1 do 7 punktów, przy czym w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przyznaje się następującą punktację:

a) 1 punkt - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 90%,

b) 2 punkty - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 75% i równego lub mniejszego niż 90%,

c) 3 punkty - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 60% i równego lub mniejszego niż 75%,

d) 4 punkty - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 45% i równego lub mniejszego niż 60%,

e) 5 punktów - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 30% i równego lub mniejszego niż 45%,

f) 6 punktów - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, większego niż 15% i równego lub mniejszego niż 30%,

g) 7 punktów - dla wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, równego lub mniejszego niż 15%;

2) pkt 2, przyznaje się od 1 do 5 punktów;

3) pkt 3, przyznaje się od 1 do 3 punktów.

3. Wskaźnik zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej oblicza się zgodnie ze wzorem:

,gdzie poszczególnie symbole oznaczają:

WTR - wskaźnik zaawansowania transformacji energetycznej, wyrażony w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

EOZE - wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej przez wnioskodawcę lub grupę kapitałową w ostatnim roku kalendarzowym, za który dostępne są potwierdzone dane na dzień składania wniosku, z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873), wyrażony w MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Etotal - wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej przez wnioskodawcę lub grupę kapitałową w ostatnim roku kalendarzowym, za który dostępne są potwierdzone dane na dzień składania wniosku, wyrażony w MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W przypadku gdy wnioskodawca wchodzi w skład grupy kapitałowej lub w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, do obliczenia wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 2, przepis § 6 ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

5. Punkty, o których mowa w ust. 2, podlegają sumowaniu.

6. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w art. 27g ust. 1 pkt 6 ustawy, wynosi 8 punktów.

7. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, następuje co najmniej na podstawie informacji lub dokumentów wskazujących na pozytywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na transformację energetyczną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również na podstawie informacji o wolumenach energii elektrycznej, o których mowa w ust. 3;

2) pkt 2, następuje co najmniej na podstawie informacji lub dokumentów potwierdzających wkład jakościowy planowanego przedsięwzięcia w realizację poszczególnych krajowych polityk sektorowych;

3) pkt 3, następuje co najmniej na podstawie informacji lub dokumentów potwierdzających wkład jakościowy planowanego przedsięwzięcia w realizację poszczególnych unijnych polityk sektorowych.

§ 8. [Dodatkowe kryteria oceny wniosków]

1. Ustala się następujące dodatkowe kryteria oceny wniosków, o których mowa w art. 27g ust. 3 ustawy:

1) w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych:

a) doświadczenie w realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii polegające na:

- posiadaniu magazynu energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wykorzystującego reakcje chemiczne, o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1 MW, lub eksploatacji takiego magazynu przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, lub

- posiadaniu magazynu energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wykorzystującego reakcje chemiczne, o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 0,5 MW, lecz poniżej 1 MW, lub eksploatacji takiego magazynu przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, lub

b) efektywność wykorzystania akwenu objętego wnioskiem, gdy zainstalowana moc morskiej farmy wiatrowej będzie wynosiła co najmniej 8 MW na km2, bez uwzględnienia obszaru z wyłączoną możliwością zabudowy, lub

c) doświadczenie w realizacji projektów wodorowych polegające na:

- prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej "pracami rozwojowymi?, w zakresie wytwarzania wodoru, w tym na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, innych nośników energii lub na potrzeby własne, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy,

- innym niż określone w tiret pierwszym wytwarzaniu wodoru, w tym na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, innych nośników energii lub na potrzeby własne, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) w przypadku wniosku dotyczącego planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w pkt 1 - optymalizacja wykorzystania korzyści gospodarczych przewidywanych do uzyskania z planowanego przedsięwzięcia przez:

a) przetwarzanie korzyści gospodarczych możliwych do uzyskania z planowanego przedsięwzięcia,

b) magazynowanie korzyści gospodarczych możliwych do uzyskania z planowanego przedsięwzięcia,

c) efektywność wykorzystania akwenu objętego wnioskiem.

2. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a, przyznaje się maksymalnie 5 punktów, przy czym w przypadku określonym w:

- tiret pierwszym przyznaje się 5 punktów,

- tiret drugim przyznaje się 3 punkty bez względu na liczbę posiadanych magazynów,

b) lit. b, przyznaje się 5 punktów,

c) lit. c, przyznaje się maksymalnie 5 punktów, przy czym w przypadku określonym w:

- tiret pierwszym przyznaje się 2 punkty,

- tiret drugim przyznaje się 5 punktów;

2) pkt 2:

a) lit. a, przyznaje się od 1 do 5 punktów,

b) lit. b, przyznaje się od 1 do 5 punktów,

c) lit. c, przyznaje się od 1 do 5 punktów.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a-c, podlegają sumowaniu;

2) pkt 2 lit. a-c, podlegają sumowaniu.

4. Minimum kwalifikacyjne dla kryterium, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 punktów.

5. Ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1, następuje co najmniej na podstawie:

1) informacji lub dokumentów dotyczących realizacji lub eksploatacji inwestycji;

2) dokumentów potwierdzających efektywność wykorzystania akwenu objętego wnioskiem.

6. Przy procesie punktacji magazynów energii elektrycznej wykorzystujących reakcje chemiczne, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę również instalacje działające w ramach prac rozwojowych.

7. Przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio do oceny mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej. Przepis § 6 ust. 6 pkt 1 stosuje się odpowiednio do oceny doświadczenia w realizacji projektów wodorowych.

§ 9. [Przyznawanie punktów w liczbach całkowitych]

1. Punkty za spełnienie przez wnioskodawcę poszczególnych kryteriów oceny wniosków są przyznawane w liczbach całkowitych.

2. W przypadku niespełnienia danego szczegółowego kryterium za to szczegółowe kryterium przyznaje się 0 punktów. Za kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, podmiotowi, który nie wytwarza energii elektrycznej, w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przyznaje się 0 punktów.

§ 10. [Wytyczne uwzględniane przy ocenie szczegółowych kryteriów oraz dokumentów]

1. Przy ocenie szczegółowych kryteriów oraz dokumentów wskazanych w:

1) § 2 i § 3 uwzględnia się wyłącznie wnioskodawcę;

2) § 4-8 uwzględnia się wnioskodawcę, a w przypadku gdy wnioskodawca wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) - grupę kapitałową, do której należy wnioskodawca.

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy nie jest możliwe określenie przedsiębiorcy sprawującego kontrolę nad spółką będącą wnioskodawcą, przy ocenie szczegółowych kryteriów uwzględnia się wnioskodawcę i grupę kapitałową jednego z udziałowców, posiadającego co najmniej 30% udziałów lub akcji w spółce będącej wnioskodawcą, wskazanego przez wnioskodawcę. Wnioskodawca wskazuje wyłącznie jednego z udziałowców do oceny wszystkich kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 11. [Tłumaczenie dokumentów]

1. Do dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, sporządzonych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 i § 10 ust. 2, wnioskodawca przedstawia dokumenty, które potwierdzają przynależność wnioskodawcy do grupy kapitałowej lub powiązanie wnioskodawcy z grupą kapitałową, o której mowa w § 10 ust. 2, ze wskazaniem dokładnej liczby akcji lub udziałów.

§ 12. [Wybór najistotniejszych kryteriów]

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wybiera jako najistotniejsze kryterium oceny wniosków to kryterium, którego spełnienie zapewnia:

1) największe prawdopodobieństwo realizacji planowanego przedsięwzięcia, jeżeli wniosek dotyczy morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;

2) zrównoważony rozwój obszarów morskich, jeżeli wniosek dotyczy innego planowanego przedsięwzięcia niż wymienione w pkt 1.

§ 13. [Podwojenie liczby punktów]

Dla najistotniejszego kryterium oceny wniosków podwaja się liczbę punktów uzyskaną za to kryterium.

§ 14. [Minimum kwalifikacyjne]

Minimum kwalifikacyjne w postępowaniu rozstrzygającym wynosi 57 punktów.

§ 15. [Sprawozdania finansowe]

W przypadku gdy:

1) do wyliczenia wielkości środków własnych zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 7, konieczne byłoby uwzględnienie roku 2020, to roku tego nie uwzględnia się, a M przyjmuje wartość rok N-3;

2) sprawozdania finansowe, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a, z uwzględnieniem § 10 ust. 1 pkt 2 lub § 10 ust. 2, miałyby obejmować rok 2020, to sprawozdania finansowe obejmują okres czterech ostatnich następujących po sobie lat obrotowych, a sprawozdania finansowego za rok 2020 nie przedkłada się;

3) działalność gospodarcza jest prowadzona krócej niż 3 lata obrotowe, z uwzględnieniem § 10 ust. 1 pkt 2 lub § 10 ust. 2, to składa się dostępne sprawozdania finansowe za okres krótszy, od dnia rozpoczęcia działalności, z uwzględnieniem pkt 2.

§ 16. [Wyłączenie uwzględniania pozwoleń]

Na potrzeby obliczenia sumy nakładów inwestycyjnych (NI), o których mowa w § 5 ust. 6, nie uwzględnia się pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wydanych przed rokiem 2021.

§ 17. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

Do postępowań rozstrzygających wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-01
  • Data wejścia w życie: 2021-12-16
  • Data obowiązywania: 2021-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw