REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2311

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 18, w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 34c-34e, w ust. 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i w ust. 6b, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "17 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2022 r.";

2) w § 2 w ust. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia lub";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.";

4) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki - w przypadku szczepionek dwudawkowych, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19";",

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przepisów ust. 2 pkt 22 oraz ust. 4 nie stosuje się do osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej albo państwa, które uzgodniło z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.",

c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uzyskaniu statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.";

5) w § 4:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osoby:

1) zaszczepionej przeciwko COVID-19,

2) która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, uzyskanego przez osobę, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

- pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Okres kwarantanny osoby, o której mowa w ust. 7, ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.";

6) w § 9:

a) w ust. 5 wyrazy "25 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2022 r.",

b) uchyla się ust. 5a,

c) w ust. 7a w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Policji,

i) funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Straży Granicznej;",

d) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

"7b. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3a i 4. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.",

e) ust. 16a otrzymuje brzmienie:

"16a. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 15, jest dopuszczalne, pod warunkiem że klienci będą zajmowali nie więcej niż 30% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.",

f) uchyla się ust. 19b,

g) w ust. 27a:

- w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.",

h) w ust. 31e:

- w pkt 7 wyrazy "50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni" zastępuje się wyrazami "30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie",

- w pkt 8 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",

i) ust. 35c otrzymuje brzmienie:

"35c. Do dnia 31 stycznia 2022 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty:

1) działalności dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);

2) działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

3) działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.",

j) po ust. 35d dodaje się ust. 35e w brzmieniu:

"35e. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.",

k) w ust. 36 wyrazy "ust. 35 i 35b-35d" zastępuje się wyrazami "ust. 35d i 35e";

7) w § 10 uchyla się ust. 6a;

8) w § 13 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy "zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19" zastępuje się wyrazami "uzyskanie statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2";

9) w § 14 w ust. 1 wyrazy "zaszczepienie się przeciwko COVID-19" zastępuje się wyrazami "uzyskanie statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19";

10) w § 26:

a) w ust. 10b w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",

b) uchyla się ust. 16;

11) w rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.";

12) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) w roku 2016, które ukończyły 5. rok życia,",

b) w ust. 3 wyrazy "12 lat" zastępuje się wyrazami "5 lat".

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, która rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 3 ust. 8 tego rozporządzenia, może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Osoba, która rozpoczęła leczenie, rehabilitację albo świadczenia uzdrowiskowe na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może kontynuować leczenie, rehabilitację albo świadczenia uzdrowiskowe na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Osoba, która rozpoczęła rehabilitację w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może kontynuować rehabilitację na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywa obowiązkową izolację w warunkach domowych w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stosuje się przepis § 4 ust. 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-14
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
  • Dokument traci ważność: 2022-02-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA