Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2349

USTAWA

z dnia 9 grudnia 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 162 dodaje się art. 162a w brzmieniu:

"Art. 162a. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem zmiany stawki akcyzy, przez obniżenie akcyzy w okresach rozliczeniowych następujących po dniu zmiany stawki akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym z tego świadectwa oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem.";

2) po art. 163c dodaje się art. 163d w brzmieniu:

"Art. 163d. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.";

3) po art. 164 dodaje się art. 164a w brzmieniu:

"Art. 164a. 1. W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1:

1) pkt 2, wynosi 1369 zł/1000 litrów;

2) pkt 6, wynosi 1065 zł/1000 litrów;

3) pkt 8, wynosi 1065 zł/1000 litrów;

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 364 zł/1000 kilogramów.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1:

1) pkt 2, wynosi 1413 zł/1000 litrów;

2) pkt 6, wynosi 1104 zł/1000 litrów;

3) pkt 8, wynosi 1104 zł/1000 litrów;

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 387 zł/1000 kilogramów.

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 3, wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh).

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 89 ust. 1aa i 1b nie stosuje się.".

Art. 2. [Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej]

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Przepisy epizodyczne i końcowe";

2) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

"Art. 11b. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.".

Art. 3. [Ustawa o systemie instytucji rozwoju]

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010 i 2219) w art. 21a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 lub zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191), może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych.";

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Polski Fundusz Rozwoju może zawrzeć z wojewodami, na obszarze właściwości których wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, porozumienie dotyczące obsługi wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, udzielanego w związku z tym zakazem.".

Art. 4. [Ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.]

W ustawie z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. poz. 1803 i 2191) w art. 3 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wojewoda, na udokumentowany wniosek, za zgodą ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wskazane w art. 1, które prowadzą działalność na obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lub art. 2a ust. 1, gdy okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-7.".

Art. 5. [Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) w art. 89 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;".

Art. 6. [Termin zamieszczenia informacji]

1. Do dnia 31 maja 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

2. Rada Ministrów udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego ją urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 7. [Termin przekazywania informacji]

1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, o którym mowa w art. 163d ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany do dnia 31 października 2022 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o obniżonych stawkach podatków dotyczących energii elektrycznej:

1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo

2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 8. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. oraz ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802, 1093, 1917, 2105 i 2313.

Dziennik Ustaw