REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1753

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2310);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 203);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 758);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 860).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2310), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 203), które stanowią:

"§ 2. 1. Znaki akcyzy w postaci:

1) banderol podatkowych według wzorów określonych w poz. IV, V, IX i X załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) banderol legalizacyjnych według wzorów określonych w poz. IV i V załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

2. Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:

1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5a-5d w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 i 4 załącznika nr 9 i tabeli 3 i 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. można:

1) nanosić na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich:

a) banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. IV i VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,

b) banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

2) sprowadzać na terytorium kraju importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby winiarskie w opakowaniach jednostkowych z naniesionymi banderolami podatkowymi według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:

1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 załącznika nr 9 i tabeli 3 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 758), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 860), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1753)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) postacie znaków akcyzy, ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy i elementy znaków akcyzy;

2) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe;

3) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy;

4) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy oraz wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy;

5) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;

6) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wysokość kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy;

7) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia;

8) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy;

9) sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy;

10) szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy;

11) sposób zwrotu znaków akcyzy;

12) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych;

13) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

§ 2. 1. Wprowadza się postacie znaków akcyzy:

1) podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2) legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne.

§ 3. 1. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia.

2. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Kryteria jakościowe znaków akcyzy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Banderole są nanoszone na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim te opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte, w przypadku gdy:

1) wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub

2) wyroby akcyzowe są przeznaczone na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

2. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy wewnątrzwspólnotowej.

4. Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole, oraz o terminie zdjęcia banderol i wydania wyrobów akcyzowych.

5. Zdjęcie banderol odbywa się w obecności kontrolującego upoważnionego do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

6. W przypadku zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach kontrolującego upoważnionego do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

7. W przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych są zwracane wytwórcy, kopia protokołu z tej czynności jest przekazywana do wytwórcy.

§ 6. Wzór wstępnego zapotrzebowania na banderole określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. W przypadku gdy wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych jest równa wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych wynosi 80% wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu.

§ 8. 1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, załącza odpowiednio:

1) zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;

4) kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

5) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

6) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7) kopię zezwolenia na:

a) prowadzenie składu podatkowego,

b) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

e) wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;

8)2) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, są okazywane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie załącza się i nie okazuje, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, do którego składany jest wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne;

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

3a.3) Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie okazuje się, jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

4. W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie, oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Wzór wniosku o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

6.4) Wzór upoważnienia do odbioru banderol wydawanego w postaci:

1) papierowej - określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2) elektronicznej - określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Przechowywanie i przewóz banderol wymaga zapewnienia odpowiednich środków transportu, pomieszczeń, urządzeń służących do przechowywania, w szczególności skarbców lub kas pancernych, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu i przewozie wartości pieniężnych.

2. Dostęp do pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania banderol mogą mieć wyłącznie osoby imiennie do tego upoważnione.

§ 10. 1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy uzyskuje od podmiotu zagranicznego rozliczenie z przekazanych mu banderol, zawierające dane dotyczące rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi zagranicznemu mającemu siedzibę poza terytorium kraju.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy, natomiast właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego rozliczenie z przekazanych mu banderol, zawierające dane dotyczące rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych:

1) w terminie 7 dni od dnia naniesienia banderol - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium kraju;

2) niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium państwa członkowskiego;

3) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

§ 11. Zwrot banderol następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu.

§ 12. 1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

1) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

4) 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego;

5) 0,5% - dla opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych;

6) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów nowatorskich.

2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się z czynności naniesienia ważnej i nieuszkodzonej banderoli samoprzylepnej lub z użyciem odpowiedniego kleju ważnej i nieuszkodzonej banderoli bez warstwy samoprzylepnej na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, podlegające oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania.5) W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się także z czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz z następujących łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowanych czynności przemieszczenia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego.

§ 13. 1. Znaki akcyzy w postaci:

1) banderol podatkowych określonych w poz. XIII-XVI załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII załącznika nr 2 do rozporządzenia

- stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Do banderol podatkowych i legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1, nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Kwoty stanowiące wartość banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 1 lp. 4 i 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia.

5. Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 1 i 5 załącznika nr 9 oraz tabeli 1 i 5 załącznika nr 10 do rozporządzenia.

§ 14. Do dnia 31 grudnia 2019 r.:

1) na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego można nanosić banderole legalizacyjne:

a) określone w poz. I i II załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2016 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2283),

b) spełniające kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w lit. a (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2016 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2283),

c) w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 rys. 1, 2a, 2b oraz 3a-3c do rozporządzenia, o którym mowa w lit. a (w brzmieniu z dnia 8 listopada 2016 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2283 oraz z 2016 r. poz. 1747);

2) koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w pkt 1, wpłaca się w wysokości określonej w tabeli 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2016 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2283).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753)

Załącznik nr 18)

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

IV. Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

V. Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

VI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

IX. Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

X. Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

XI. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

XII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

XIII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

XIV. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

XV. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

XVI. Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

XVII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

XVIII. Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

XIX. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów nowatorskich

infoRgrafika

Rys.

XX. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów nowatorskich

infoRgrafika

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XX stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy, właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, oraz podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe i posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XX stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. V i X można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. IV i IX.

4. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III-V i VIII-X można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XI-XIV.

5. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. XVI i XVIII można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XV i XVII.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

I

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

II

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IT/BP/1" (rys. 1) lub "IT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

III.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. IS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

12

III.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,2 l IS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

90

16

IV

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 l IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

50

16

V

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 l IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

16

VI

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

VII

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KT/BP/1" (rys. 1) lub "KT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

VIII.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. KS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

12

VIII.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,2 l KS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

90

16

IX

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

50

16

X

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

16

XI

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

XII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

XIII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

XIV

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

XV

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

32,5

12

XVI

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32,5

12

XVII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

32,5

12

XVIII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32,5

12

XIX

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

XX

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

 

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm × 12 mm i 50 mm × 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

Załącznik nr 28)

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

IV. Wzory banderol legalizacyjnych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

V. Wzory banderol legalizacyjnych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

VI. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

VII. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

VIII. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

IX. Wzór banderoli legalizacyjnej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

infoRgrafika

Rys.

X. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich

infoRgrafika

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-X stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III-V stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-X stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. V można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone w poz. IV.

5. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III-V można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. VI i VII.

6. Banderole legalizacyjne według wzoru określonego w poz. IX można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzór został określony w poz. VIII.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

I

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "P/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

II

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "T/BL/1" (rys. 1) lub "T/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

III.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA S/BL/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

12

III.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,2 l S/BL/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

90

16

IV

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

50

16

V

Rys. 1 i 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50

16

VI

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

VII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45

21

VIII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

32,5

12

IX

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32,5

12

X

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "N/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32

16

 

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm × 12 mm i 50 mm × 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

Załącznik nr 38)

KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZNAKÓW AKCYZY

I. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, WYROBÓW NOWATORSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością +/- 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22+/-2°C i wilgotności względnej 50+/-5%;

3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm × 16 mm i 50 mm × 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych, gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy i tytoń), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich: format 480 mm × 540 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 405 sztuk banderol o wymiarze 32 mm × 16 mm na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 240 sztuk banderol o wymiarze 50 mm × 12 mm na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm × 680 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 203 sztuki banderol o wymiarze 90 mm × 16 mm na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);

4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich: format 480 mm × 680 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 300 sztuk banderol o wymiarach 50 mm × 16 mm na każdym arkuszu (12 rzędów po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych, winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

1) być wysztancowane według ustalonych wymiarów z dokładnością +/- 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

2) format 112 mm × 145 mm (z tolerancją +/- 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm × 21 mm na każdym sektorze;

3) szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją +/- 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

4) szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją +/- 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

5) szerokość rolki 21,6 mm (z tolerancją +/- 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

6) szerokość rolki 55,2 mm (z tolerancją +/- 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

7) banderole samoprzylepne należy przechowywać poziomo w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50 +/- 5% wilgotności względnej i temperatura 22 +/- 2°C;

8) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

9) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie numeracji na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

Załącznik nr 49)

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Rys. 1a

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 1b

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje), na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym, na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 3a

infoRgrafika

Rys. 3b

infoRgrafika

Rys. 3c

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I" pionowo na zamknięcie opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a), lub poziomo na zamknięcie opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b), lub w kształcie litery "L" na zamknięcie opakowania, równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 50 mm × 12 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 90 mm × 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

infoRgrafika

Rys. 5a

Rysunek 5a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l w dowolnym miejscu na szyjce opakowania, w kształcie litery "I".

infoRgrafika

Rys. 5b

Rysunek 5b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L".

infoRgrafika

Rys. 5c

Rysunek 5c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety, w kształcie litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

infoRgrafika

Rys. 5d

Rysunek 5d przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety, w kształcie położonej litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

infoRgrafika

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszce. Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm × 21 mm są umieszczane bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części banderoli znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część banderoli przecina perforację wieczka.

infoRgrafika

Rys. 7a

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 7b

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 7c

Rysunek 7c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych posiadającej zrywalną, jednorazową plombę w dolnej części zakrętki.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

infoRgrafika

Rys. 8

Rysunek 8 przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm są umieszczane bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania, jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 9a

Rysunek 9a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

infoRgrafika

Rys. 9b

Rysunek 9b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR - WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 710)

WZÓR - WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ KWOT STANOWIĄCYCH WARTOŚĆ BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Rodzaj wyrobów w opakowaniu jednostkowym

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych
w zł

1

Papierosy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju

0,15

2

Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, do 200 g włącznie

0,15

3

Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, powyżej 200 g

0,23

4

Płyn do papierosów elektronicznych importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju

0,15

5

Wyroby nowatorskie importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju

0,15

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych
w zł

1

do 0,2 włącznie

0,5

2

powyżej 0,2

0,85

3

puszka

0,5

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych
w zł

1

do 0,5 włącznie

0,02

2

powyżej 0,5

0,08

3

puszka

0,02

 

Załącznik nr 911)

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

12,40

14,47

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

14,47

20,10

2

90 x 16

24,59

29,88

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

42,80

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

18,77

21,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

56,35

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

38,28

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

20,03

 

Załącznik nr 1011)

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

15,13

17,03

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

18,07

25,06

2

90 x 16

30,71

37,34

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

53,50

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

23,47

26,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

70,43

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

47,84

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar
banderoli
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

21,09

 

Załącznik nr 11

WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Lp.

Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność tego opakowania

Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej
w zł

1

Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby papierosów

1,30

2

Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) - niezależnie od gramatury

1,30

3

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności do 0,2 l włącznie

1,30

4

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności powyżej 0,2 l

1,30

5

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności do 0,5 l włącznie

1,30

6

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,5 l

1,30

7

Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach

1,30

8

Płyn do papierosów elektronicznych5) - niezależnie od pojemności

5,00

9

Wyroby nowatorskie6) - niezależnie od gramatury

2,00

 

Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1a-1c i 2) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3a-3c) do rozporządzenia.

3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.

4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5) do rozporządzenia.

5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 7a, 7b i 8) do rozporządzenia.

6) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 9a i 9b) do rozporządzenia.

Załącznik nr 1212)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

infoRgrafika

Załącznik nr 1313)

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH WYDAWANE W POSTACI PAPIEROWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

wysokość

szerokość

1

2

3

4

Rys.

Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym - część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia1), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym

297

210

 

Objaśnienia:

1) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

Załącznik nr 1414)

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH WYDAWANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 758), które weszło w życie z dniem 1 maja 2021 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2310), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca 2019 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178 oraz z 2019 r. poz. 225), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 i 2404).

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 203), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2021 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 860), które weszło w życie z dniem 6 maja 2022 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA