REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1056

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą";";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w poz. XI opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych",

b) w poz. XII opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich",

c) w poz. XIII opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych",

d) w poz. XIV opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich",

e) w objaśnieniach pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III i VIII można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XI i XIII.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w poz. VI opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów spirytusowych",

b) w poz. VII opis wzoru otrzymuje brzmienie:

Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów winiarskich",

c) w objaśnieniach pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. VI.";

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) dotychczasową treść rysunku 6 wraz z opisem oznacza się jako rysunek 6a i nadaje brzmienie:

image

Rys. 6a

Rysunek 6a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów winiarskich lub wyrobów spirytusowych. Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm × 21 mm są umieszczane bezpośrednio na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) w taki sposób, że krawędź krótszej części banderoli znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część banderoli przecina perforację wieczka.",


b) po rysunku 6a dodaje się rysunki 6b i 6c wraz z opisem w brzmieniu:

image

Rys. 6b

Rysunek 6b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l prostopadle do podstawy puszki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.


image

Rys. 6c

Rysunek 6c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do podstawy przy dolnej, albo górnej krawędzi puszki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.";

5) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia tabele 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Pojemność w litrach / miejsce umieszczania banderol

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł

1

do 0,2 włącznie

0,5

2

powyżej 0,2

0,85

3

wieczko opakowania jednostkowego (puszka)

0,5

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Pojemność w litrach / miejsce umieszczania banderol

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł

1

do 0,5 włącznie

0,02

2

powyżej 0,5

0,08

3

wieczko opakowania jednostkowego (puszka)

0,02"

7) w załączniku nr 9 do rozporządzenia tytuł tabeli 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela. 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)";

8) w załączniku nr 10 do rozporządzenia tytuł tabeli 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela. 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)";

9) w załączniku nr 11 do rozporządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7 Wyroby spirytusowe lub winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) 1,30"


§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 877.

Załącznik 1. [WZÓR WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1056)

WZÓR -  WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-20
  • Data obowiązywania: 2023-06-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA