REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1830

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Za zmianę wielkości powierzchni użytków rolnych objętych zobowiązaniem ekologicznym nie uznaje się wykorzystania przez rolnika części tych użytków na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, wymienionej w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne rozumiane jako:

1) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwana dalej „działalnością rolniczą", w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca;

2) grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem prowadzenia pasiek - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

3) pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem wypasu i koszenia w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

10. Jeżeli w danym roku część powierzchni użytków rolnych objętych zobowiązaniem ekologicznym zostanie wykorzystana zgodnie z ust. 9:

1) pkt 1 - to do tych użytków są przyznawane płatności ekologiczne z zastosowaniem stawki płatności określonej dla pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 i odnoszącej się do gruntów z zakończonym okresem konwersji;

2) pkt 2 lub 3 - to do tych użytków nie są przyznawane płatności ekologiczne.",

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, nie mają zastosowania przepisy:

1) § 32-37 i § 40;

2) § 41 - w odniesieniu do uchybień, o których mowa w § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1, § 36 i § 37.";

2) w § 11 w ust. 4 w części wspólnej liczbę „0,5" zastępuje się liczbą „0,3";

3) w § 46 skreśla się wyrazy „o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym,";

4) § 47 otrzymuje brzmienie:

㤠47. W 2023 r.:

1) plan działalności ekologicznej sporządza się do dnia 30 września;

2) czynność, o której mowa w § 19 ust. 2, dokonaną do dnia 15 października uważa się za dokonaną w terminie.";

5) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

„§ 47a. 1. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2023 r. przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 8 ust. 3:

1) pkt 1 lit. a - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 załącznika nr 5 do rozporządzenia, lub

2) pkt 2 lit. a - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia, lub

3) pkt 3 lit. a tiret pierwsze - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 załącznika nr 5 do rozporządzenia, lub

4) pkt 3 lit. b tiret pierwsze - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia

- mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. przez rolnika lub jego małżonka lub przez innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, w odniesieniu do których ten rolnik lub jego małżonek lub ten inny rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez tego rolnika, przez jego małżonka, przez innego rolnika i przez małżonka innego rolnika.

2. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2023 r. w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 załącznika nr 5 do rozporządzenia, przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 8 ust. 4 pkt 1 lit. a mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. przez rolnika lub jego małżonka, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez rolnika i przez jego małżonka.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest wskazana w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Jeżeli w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej, to do tych oświadczeń dołącza się pisemną zgodę tego małżonka na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest jego małżonek.

5. Jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest:

1) inny rolnik, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest ten inny rolnik;

2) małżonek innego rolnika, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę małżonka tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego innego rolnika.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1:

1) pkt 7 i 8,

2) pkt 9 w przypadku:

a) uprawy roślin wymienionych w części VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) trwałych użytków zielonych

- uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługują płatności ekologiczne w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 3, i współczynnika 0,3.

7. Zwierząt, o których mowa w:

1) ust. 4, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznych:

a) płatności ekologicznych za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7-10,

b) pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2023 r., której przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

2) ust. 5 pkt 1, nie uwzględnia się przy przyznawaniu innemu rolnikowi, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznych za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7-10,

b) pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2023 r., której przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

3) ust. 5 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi innego rolnika, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznych za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7-10,

b) pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2023 r., której przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia.";

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia część VI tabeli otrzymuje brzmienie:

VI. Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi*

1

aktinidia ostrolistna (minikiwi)


Se

UW

2

aronia czarnoowocowa


Se

UW

3

bez czarny


Se

UW

4

borówka brusznica


Se

UW

5

borówka niska


Se

UW

6

dereń jadalny


Se

UW

7

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)


Se

UW

8

pigwa pospolita


Se

UW

9

pigwowiec japoński


Se

UW

10

rokitnik zwyczajny


Se

UW

11

róża dzika


Se

UW

12

róża jabłkowata


Se

UW

13

róża pomarszczona

(wielkoowocowa)


Se

UW

14

śliwa japońska


Se

UW

15

świdośliwa


Se

UW

16

żurawina wielkoowocowa


Se

UW

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia część III tabeli otrzymuje brzmienie:

III. Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze i Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1

aktinidia ostrolistna (minikiwi)

700

2

aronia czarnoowocowa

1500

3

bez czarny

600

4

borówka brusznica

20 000

5

borówka niska

4000

6

dereń jadalny

600

7

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

3000

8

pigwa pospolita

800

9

pigwowiec japoński

2500

10

rokitnik zwyczajny

700

11

róża dzika

1000

12

róża jabłkowata

1000

13

róża pomarszczona (wielkoowocowa)

2000

14

śliwa japońska

600

15

świdośliwa

2900

16

żurawina wielkoowocowa

100 000

§ 2. [Przepisy stosowane do przyznawania płatności ekologicznych]

Do przyznawania płatności ekologicznych, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA