REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2087

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz. U. poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) magazynowaniu, transporcie wewnętrznym i innych czynnościach z substancjami i mieszaninami stosowanymi w procesie galwanotechnicznym.",

b) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancja - substancję w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1907/2006";",

- uchyla się pkt 4,

- dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) mieszanina - mieszaninę w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1907/2006;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) substancja stwarzająca zagrożenie lub mieszanina stwarzająca zagrożenie - każdą substancję stwarzającą zagrożenie lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.3));";

2) w § 1 w ust. 2 w pkt 6, w § 3 w pkt 4, w § 6 w ust. 1, w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 i 2 oraz w § 11 w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „szkodliwe czynniki chemiczne" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie";

3) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć pęknięć i innych uszkodzeń, a miejsca połączeń, w szczególności ścian z podłogą, muszą być wykonane w sposób ograniczający gromadzenie się zanieczyszczeń i ułatwiający ich usuwanie oraz zapobiegający przenikaniu substancji i mieszanin stosowanych w procesie galwanotechnicznym do elementów konstrukcyjnych budynku.

3. Elementy budowlane oraz wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, muszą być odporne lub zabezpieczone przed niszczącym oddziaływaniem substancji i mieszanin stosowanych w procesach galwanotechnicznych.";

4) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku awarii lub wyłączenia systemu wentylacji mechanicznej w galwanizerniach, magazynach i w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, informacje o awarii lub wyłączeniu tego systemu przekazuje się przy pomocy sygnałów dźwiękowych i świetlnych pracownikom, którzy są obowiązani do przerwania pracy i niezwłocznego opuszczenia miejsc, w których wystąpiły awaria lub wyłączenie systemu wentylacji mechanicznej.";

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wentylacja mechaniczna ogólna oraz wentylacja mechaniczna miejscowa muszą działać w sposób ciągły podczas prowadzenia procesu galwanotechnicznego. W przypadku gdy wentylacja mechaniczna ogólna albo wentylacja mechaniczna miejscowa jest niesprawna lub wyłączona, wykonywanie procesu galwanotechnicznego jest zabronione.";

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Znaki i napisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816).";

7) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomieszczenia, w których pracownik jest narażony na działanie czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, w szczególności pomieszczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, muszą być odpowiednio oznakowane znakami bezpieczeństwa w sposób określony ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.";

8) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie stosowane w procesie galwanotechnicznym przechowuje się w magazynie wyposażonym w:

1) instalację wodnokanalizacyjną umożliwiającą mycie pomieszczeń i wyposażenia magazynu;

2) drzwi otwierane na zewnątrz magazynu, wyposażone w dwa zamknięcia obsługiwane jednocześnie przez dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę do wykonywania tej czynności;

3) informację o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.",

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Sposób przechowywania w magazynach substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie określają ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. Pobieranie z magazynu cyjanków oraz innych substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie, stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia, musi być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Każdorazowe pobranie tych substancji i mieszanin należy odnotować w określonym przez pracodawcę systemie rejestracji, zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dostęp do tego systemu osób nieupoważnionych.

5. Podczas pobierania, dostarczania lub wykonywania w magazynie innych prac z udziałem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie należy stosować, w zależności od stopnia zagrożenia, odpowiednie środki zabezpieczające, w tym środki ochrony indywidualnej.";

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Wydawanie z magazynu, transport wewnętrzny i stosowanie substancji i mieszanin następuje zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Rozlewanie, ważenie, rozdrabnianie, odmierzanie, sporządzanie mieszanin, przenoszenie substancji i mieszanin oraz ich rozpuszczanie odbywa się za pomocą sprzętu zapewniającego bezpieczne wykonywanie tych czynności. Przy wykonywaniu tych prac należy stosować, w zależności od stopnia zagrożenia, odpowiednie środki zabezpieczające, w tym środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51).

3. Naczynia i sprzęt, w szczególności stosowany do czynności, o których mowa w ust. 2, oznacza się w sposób widoczny i nieusuwalny podczas wykonywania tych czynności, zaś pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania lub zawierające substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oznacza się w sposób trwały i widoczny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

4. Używane pojemniki i zbiorniki, o których mowa w ust. 3, po zakończeniu prac oczyszcza się, a zanieczyszczające je substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie usuwa się w sposób niestwarzający zagrożenia.";

10) w § 22:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Pojemniki te muszą być opisane i odpowiednio do rodzaju zagrożeń i właściwości fizykochemicznych przechowywanych w nich substancji lub mieszanin oznakowane znakiem ostrzegawczym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naczynia szklane o pojemności powyżej 5 litrów, w których przechowuje się substancje lub mieszaniny, umieszcza się w odpowiednio wytrzymałych opakowaniach ochronnych z uchwytami.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8 lit. a i pkt 10 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 31.05.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 268 z 09.10.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009, str. 84, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 7, Dz. Urz. UE L 118 z 12.05.2010, str. 89, Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 260 z 02.10.2010, str. 22, Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 52, Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 27, Dz. Urz. UE L 69 z 16.03.2011, str. 3 i 7, Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 12, Dz. Urz. UE L 134 z 21.05.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 105, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 41 z 15.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 19.09.2012, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 253 z 20.09.2012, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 43 z 14.02.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 108 z 18.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 07.12.2013, str. 69, Dz. Urz. UE L 90 z 26.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 28.03.2014, str. 24, Dz. Urz. UE L 136 z 09.05.2014, str. 19, Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 50 z 21.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2015, str. 43, Dz. Urz. UE L 104 z 23.04.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 132 z 29.05.2015, str. 8, Dz. Urz. UE L 233 z 05.09.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 40 z 17.02.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 144 z 01.06.2016, str. 27, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 166 z 24.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 255 z 21.09.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2017, str. 97, Dz. Urz. UE L 35 z 10.02.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 104 z 20.04.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 7 i 14, Dz. Urz. UE L 224 z 31.08.2017, str. 110, Dz. Urz. UE L 6 z 11.01.2018, str. 45, Dz. Urz. UE L 99 z 19.04.2018, str. 3 i 7, Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 99, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 4, Dz. Urz. UE L 249 z 04.10.2018, str. 18 i 19, Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 04.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 18.12.2018, str. 14, Dz. Urz. UE L 154 z 12.06.2019, str. 37, Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 10.10.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 28, Dz. Urz. UE L 252 z 04.08.2020, str. 24, Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 425 z 16.12.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 431 z 21.12.2020, str. 38, Dz. Urz. UE L 24 z 26.01.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 216 z 18.06.2021, str. 121, Dz. Urz. UE L 259 z 21.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 415 z 22.11.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 418 z 24.11.2021, str. 6, Dz. Urz. UE L 446 z 14.12.2021, str. 34, Dz. Urz. UE L 83 z 10.03.2022, str. 64, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 38, Dz. Urz. UE L 112 z 11.04.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 123 z 08.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 09.06.2023, str. 49 oraz Dz. Urz. UE L 180 z 17.07.2023, str. 12.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 235 z 05.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 30.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 179 z 11.07.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 149 z 01.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 i 74, Dz. Urz. UE L 216 z 10.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 36, Dz. Urz. UE L 350 z 06.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2015, str. 12, Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 23.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 251 z 05.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 89 z 28.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 8, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202 i 241, Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 379 z 13.11.2020, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 176 z 19.05.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 28.05.2021, str. 27, Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2023, str. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-17
  • Data obowiązywania: 2023-10-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA