REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2504

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2023 r. poz. 926 i 1114) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „pomocą", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:

1) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji";

2) małą spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji;

3) spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.3)).

§ 3.

1. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie:

1) innowacyjnych inwestycji;

2) inwestycji służących transformacji cyfrowej;

3) inwestycji w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

2. Pomoc jest udzielana jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji, w szczególności w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - po spełnieniu warunków określonych dla dużych przedsiębiorstw w art. 14 ust. 3 i ust. 6-8 rozporządzenia Komisji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.

4. Pomoc jest udzielana na obszarach kraju wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

5. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c i ust. 5, art. 4 ust. 1 lit. a i art. 13 rozporządzenia Komisji.

6. Pomoc nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

7. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis udzieloną danemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji.

8. Wartość pomocy, intensywność pomocy oraz maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z art. 14 ust. 12-15 w związku z art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia Komisji.

§ 4.

Ekwiwalent dotacji brutto, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji, oblicza się:

1) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1:

a) w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach", pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji albo

b) w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;

2) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

§ 5.

1. Pomoc jest udzielana na:

1) inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia Komisji - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3.

2. Do kosztów kwalifikowalnych odpowiednio inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 14 ust. 8 rozporządzenia Komisji.

3. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2.

§ 6.

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem udzielającym kredytu.

§ 7.

1. Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku udzielającego kredytu wniosku o udzielenie gwarancji przed rozpoczęciem prac nad projektem.

2. Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338);

2) opis projektu, w tym wskazanie dnia jego rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacji;

3) wskazanie kosztów kwalifikowalnych projektu;

4) wskazanie kwoty pomocy finansowej potrzebnej do realizacji projektu;

5) inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytu oświadczenie zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.

§ 8.

Dniem udzielenia pomocy jest dzień udzielenia gwarancji.

§ 9.

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 10.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.

§ 11.

Gwarancja może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2023 r.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 107 z 26.03.2021, str. 30.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-20
  • Data obowiązywania: 2023-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA