REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2515

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej stanowiącej pomoc inwestycyjną:

1) umożliwiającą poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach,

2) umożliwiającą osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach,

3) na propagowanie energii z odnawialnych źródeł energii, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

- ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B1.2.1 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach - inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2.

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 651/2014", i stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 38, art. 38a i art. 41 tego rozporządzenia.

§ 3.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze, ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

2) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

3) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5.

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 6.

Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „podmiotem udzielającym pomocy".

§ 7.

Pomoc jest udzielana w formie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie.

§ 8.

1. Pomoc jest udzielana dużemu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, na ograniczenie konsumpcji energii końcowej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie efektywności energetycznej procesów przemysłowo-produkcyjnych przedsiębiorstw, obniżenie emisyjności przedsiębiorstw przemysłowych, w tym przedsiębiorstw sektora energetycznego, wzrost udziału niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz niskoemisyjne i wydajne wykorzystanie wytworzonej energii.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a-5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9.

1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem odstępstwa, o którym mowa w art. 38 ust. 8 tego rozporządzenia.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10.

1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 38a ust. 12 i 13 tego rozporządzenia.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, można zwiększyć również o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, można zwiększyć również zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

6. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, jeżeli koszty kwalifikowane zostały określone na podstawie art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz jej zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, zmniejsza się o 50%.

§ 11.

Do obliczenia intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze, drugie i trzecie oraz ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12.

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13.

W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s i sc rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§ 14.

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15.

1. Podmiot udzielający pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków.

2. W ogłoszeniu podaje się treść regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, zwanego dalej „regulaminem".

3. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy w terminie wskazanym w regulaminie.

4. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje, wskazane w regulaminie, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

5. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

6. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego.

§ 16.

Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA