REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2539

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 379), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1901).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1901), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2539)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa należności i świadczenia przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej, zwanym dalej „funkcjonariuszami", delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając:

1) charakter lub zakres zadań wykonywanych przez funkcjonariusza delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa;

2) rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń związanych z delegowaniem;

3) możliwość ograniczenia w całości albo w części należności przysługujących funkcjonariuszowi z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych w przypadku otrzymywania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń bądź należności przeznaczonych na pokrycie kosztów delegowania;

4) szczegółowe prawa i obowiązki delegowanego, w tym wymóg zapewnienia po zakończeniu delegowania warunków służby co najmniej równorzędnych z istniejącymi przed delegowaniem;

5) tryb postępowania i właściwość przełożonych w sprawach delegowania oraz podmioty zagraniczne, które mogą inicjować postępowanie w tych sprawach.

§ 2. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą", w przepisach prawa Unii Europejskiej lub umowach międzynarodowych, w tym zadania w zespołach szybkiej interwencji, uczestnicząc we wspólnych operacjach, o których mowa w art. 147o ustawy, oraz realizuje zadania, o których mowa w art. 147s ustawy.

§ 3.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przełożonym właściwym w sprawach osobowych, rozumie się przez to Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.

Rozdział 2

Należności i świadczenia przysługujące funkcjonariuszom delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa oraz ich szczegółowe prawa i obowiązki związane z delegowaniem

§ 4. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują:

1) należności i świadczenia, o których mowa w § 5 i 8 - w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby poza granicami państwa oraz w drodze do kraju lub innego państwa;

2) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania, o którym mowa w § 6 - w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa;

3) zwrot kosztów leczenia w zakresie określonym w § 9;

4) dodatkowe świadczenia, o których mowa w § 10.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby poza granicami państwa oraz w drodze do kraju lub innego państwa przysługują z tytułu zagranicznej podróży służbowej:

1) diety na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki,

2) zwrot kosztów przejazdów i dojazdów,

3) zwrot kosztów noclegów,

4) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia,

5) zwrot innych wydatków określonych przez pracodawcę

- na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują funkcjonariuszowi:

1) w związku z rozpoczęciem i zakończeniem przez niego służby poza granicami państwa;

2) w celu załatwienia przez niego w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3) w razie śmierci pozostających w kraju członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach losowych - za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej;

4) w celu wykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego w kraju raz na dwa lata, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby poza granicami państwa, z wyłączeniem ostatniego roku tej służby.

3. Czas podróży, o której mowa w ust. 1, liczy się:

1) w drodze z kraju lub innego państwa - od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa do chwili przybycia do miejsca pełnienia służby w czasie delegowania;

2) w drodze do kraju lub innego państwa - od chwili opuszczenia miejsca pełnienia służby w czasie delegowania do chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania, w przypadku gdy nie zapewniono mu bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania bądź świadczenia pieniężnego od podmiotu zagranicznego na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość:

1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa - 100%,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa - 60%

- diet na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), należnych z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

3. Równowartość diet na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki stanowiąca podstawę naliczenia ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;

2) obiad - 30% diety;

3) kolacja - 30% diety.

§ 7. 1. W przypadku otrzymywania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń bądź należności przeznaczonych na pokrycie kosztów delegowania funkcjonariusza ogranicza się w całości lub w części należności przysługujące na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz przepisów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

2. Ograniczenie w całości należności, o którym mowa w ust. 1, następuje w przypadku pokrycia wszystkich kosztów delegowania funkcjonariusza przez podmiot zagraniczny.

3. Ograniczenie w części należności, o którym mowa w ust. 1, następuje w wysokości, w jakiej podmiot zagraniczny pokrył koszty zagranicznej podróży służbowej funkcjonariusza poza granicami państwa.

4. W przypadku gdy otrzymane ze źródła zagranicznego wynagrodzenie lub inne świadczenia bądź należności przeznaczone na pokrycie kosztów delegowania funkcjonariusza są niższe niż wynikające z przepisów, o których mowa w ust. 1 i w § 8, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby poza granicami państwa przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu bagażu osobistego do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w § 4 pkt 1, funkcjonariusz otrzymał zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.3)) lub koszty przewozu pokrył podmiot zagraniczny.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje zwrot poniesionych za granicą udokumentowanych kosztów niezbędnego leczenia w zakresie:

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad i badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych - w 100%, do wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro rocznie;

2) innych świadczeń zdrowotnych oraz zakupu leków zleconych przez lekarza - w 50%, do wysokości stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia funkcjonariusza, a zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów leczenia przekraczających kwoty określone w ust. 1.

3. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz jest uprawniony za granicą do bezpłatnego leczenia lub gdy jego koszty są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1) zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, nabycia przedmiotów ortopedycznych, z zakresu protetyki stomatologicznej lub okularów, leczenia uzdrowiskowego, w tym sanatoryjnego;

2) innych niż wymienione w pkt 1 kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.4)).

§ 10. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują dodatkowe świadczenia związane z delegowaniem:

1) dodatkowe wyposażenie;

2) limit bezpłatnych rozmów telefonicznych.

2. Dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) wykaz dyżurnych telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych w państwie docelowym, na którego terytorium funkcjonariusz przebywa;

2) notatkę sporządzoną w języku urzędowym państwa docelowego, na którego terytorium funkcjonariusz przebywa, zawierającą informację o statusie prawnym funkcjonariusza oraz prośbę o udzielenie mu koniecznej pomocy;

3) dokumenty pomocnicze, takie jak: mapa państwa lub regionu, w którym funkcjonariusz przebywa, rozkład tras i jazdy ważniejszych środków komunikacji.

3. Limit bezpłatnych rozmów telefonicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, realizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych Straży Granicznej, wynosi do 15 minut miesięcznie. W przypadku braku możliwości realizacji prawa do limitu bezpłatnych rozmów telefonicznych funkcjonariuszowi wypłaca się miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości stanowiącej równowartość 20 USD.

4. Dodatkowe świadczenia przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza bezpośrednio przed jego delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 11. 1. Bezpośrednio po upływie okresu delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa funkcjonariusz jest obowiązany zgłosić się do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełnił służbę przed delegowaniem.

2. Funkcjonariusz po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje stanowisko służbowe nie niższe niż zajmowane przed delegowaniem.

§ 12. W razie zgonu funkcjonariusza delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa Straż Graniczna.

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują w okresie tego delegowania urlopy w wymiarze i na zasadach określonych przez podmiot zagraniczny, na rzecz którego funkcjonariusz wykonuje zadania.

2. W przypadku gdy wymiar urlopów, o których mowa w ust. 1, jest mniejszy od wymiaru urlopów przysługujących funkcjonariuszowi na podstawie ustawy, funkcjonariuszowi przysługują, po zakończeniu delegowania, urlopy uzupełniające.

3. Liczbę dni urlopów uzupełniających ustala się jako różnicę wymiarów urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, proporcjonalnie do okresu delegowania.

Rozdział 3

Tryb postępowania i właściwość przełożonych w sprawach delegowania

§ 14. 1. Komendant Główny Straży Granicznej może delegować z urzędu funkcjonariusza do pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić także:

1) na wniosek naczelnego lub centralnego organu administracji rządowej;

2) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

3) na podstawie wystąpienia podmiotu zagranicznego, wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych albo dotyczącego delegowania funkcjonariusza do realizacji zadań, których charakter lub zakres odpowiada zadaniom Straży Granicznej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wniosek albo wystąpienie w sprawie delegowania funkcjonariusza powinny określać:

1) podmiot zagraniczny;

2) stanowisko przeznaczone dla funkcjonariusza albo zakres zadań lub sposób pełnienia służby;

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi na dzień delegowania, gdy jest ono przewidziane przez podmiot zagraniczny, inne należności przysługujące w okresie delegowania oraz uprawnienia, które będą mu przysługiwać w tym okresie;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w pkt 2;

5) przewidywany okres delegowania oraz region lub miejsce delegowania.

4. Funkcjonariusza, który ma zostać delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa, zapoznaje się z treścią wniosku albo wystąpienia w sprawie delegowania.

§ 15. 1. Komendant Główny Straży Granicznej w razie uwzględnienia wniosku albo wystąpienia:

1) uzgadnia z podmiotem zagranicznym kandydaturę funkcjonariusza przewidzianego do delegowania w związku z wnioskiem albo wystąpieniem, po uprzednim uzyskaniu od funkcjonariusza pisemnej zgody w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, o ile wniosek lub wystąpienie zawiera wymóg takiego uzgodnienia;

2) ustala na cały okres delegowania funkcjonariusza, do celów obliczania uposażenia i innych przysługujących mu należności pieniężnych, stanowisko służbowe i przysługujące na tym stanowisku uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia, stosownie do przepisów w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy, do wysokości wynikającej z wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 3;

3) wydaje rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza do pełnienia służby poza granicami państwa;

4) zmienia wysokość uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, o których mowa w pkt 2, na podstawie wniosku albo wystąpienia podmiotu, z którego inicjatywy funkcjonariusz został delegowany, w związku ze zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 3;

5) ustala wysokość wyrównania dla funkcjonariusza, w przypadku gdy wniosek lub wystąpienie podmiotu zagranicznego, o których mowa w § 14 ust. 3, nie przewidują wynagrodzenia lub wynagrodzenie to jest niższe niż wysokość uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia przysługujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Środki finansowe otrzymywane przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej od podmiotu zagranicznego, przewidziane na wynagrodzenie funkcjonariusza, są zaliczane na poczet uposażenia funkcjonariusza i rozliczane przez tę jednostkę.

3. Rozkaz personalny o delegowaniu powinien zawierać w szczególności:

1) określenie ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego w Straży Granicznej, wraz ze składnikami uposażenia;

2) datę delegowania funkcjonariusza do pełnienia służby poza granicami państwa, okres delegowania oraz region lub miejsce delegowania;

3) nazwę podmiotu zagranicznego, na rzecz którego funkcjonariusz będzie wykonywał zadania;

4) ustalenie stanowiska służbowego i przysługującego na tym stanowisku uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że składniki te nie ulegają zmianie w związku z delegowaniem.

4. Jeżeli składniki uposażenia funkcjonariusza nie ulegają zmianie w związku z delegowaniem, w rozkazie personalnym nie określa się tych składników.

§ 16. Do funkcjonariusza delegowanego z urzędu do pełnienia służby poza granicami państwa przepisy § 14 ust. 3 i 4 oraz § 15 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1. Odwołanie funkcjonariusza z delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa następuje na podstawie rozkazu personalnego wydanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, wydaje się:

1) niezwłocznie:

a) w przypadku konieczności zwolnienia funkcjonariusza ze służby, zawiadamiając o tym organ podmiotu zagranicznego,

b) z uwagi na potrzeby Straży Granicznej;

2) nie później niż z upływem 30 dni od dnia otrzymania wniosku o odwołanie z delegowania, złożonego przez:

a) organ podmiotu zagranicznego,

b) delegowanego funkcjonariusza.

§ 18. Przepisy § 14-17 stosuje się odpowiednio do delegowania i odwołania z delegowania funkcjonariuszy przez komendanta oddziału Straży Granicznej.

§ 19. Po odwołaniu funkcjonariusza z delegowania przełożony właściwy w sprawach osobowych zapewnia temu funkcjonariuszowi objęcie stanowiska służbowego nie niższego niż zajmowane przed delegowaniem, przyznając mu uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia oraz inne należności pieniężne przysługujące na tym stanowisku - z uwzględnieniem powstałych w okresie delegowania zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub na ich wysokość.

§ 20. 1. Funkcjonariusz w okresie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa podlega przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień przełożonego reprezentującego podmiot zagraniczny.

§ 21. 1. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami państwa. Za zgodą funkcjonariusza zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej funkcjonariuszowi zaliczki w walucie obcej.

2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, należności oraz świadczenia pieniężne, o których mowa w § 5 ust. 1, § 8 ust. 1 i § 9, oraz ryczałty, o których mowa w § 6 i § 10 ust. 3, wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza bezpośrednio przed delegowaniem go do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Rozliczenia kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1, § 6, § 8 ust. 1, § 9 i § 10 ust. 3, dokonuje się w sposób i w terminie określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Na wniosek funkcjonariusza rozliczenie może być dokonane w walucie polskiej, przy zastosowaniu średniego kursu właściwej waluty obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc tego rozliczenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. 1. Funkcjonariuszom, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostali delegowani do pełnienia służby poza granicami państwa, przysługują należności i świadczenia określone w rozporządzeniu.

2. Organ Straży Granicznej, który delegował funkcjonariusza do pełnienia służby poza granicami państwa przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wyda rozkaz personalny o delegowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1901), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2011 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 515).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-23
  • Data wejścia w życie: 2023-11-23
  • Data obowiązywania: 2023-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA