REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2615

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1984).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1984), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2615)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 24 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614, 1234 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§ 2. Zgłoszenia mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

2) przez portal podatkowy.

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. Zgłoszenia mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)2) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy.

3) (uchylony).3)

§ 5. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje zgłoszeń.

§ 6.4) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7).

§ 6a. (uchylony).5)

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.6)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1984), które weszło w życie z dniem 23 września 2022 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 753), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA