REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 879

USTAWA

z dnia 23 maja 2024 r.

o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami]

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2023 r. poz. 241) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) naruszeniu ochrony danych - rozumie się przez to naruszenie bezpieczeństwa danych na skutek umyślnego działania niezgodnego z prawem, zaniedbania lub zdarzenia losowego, prowadzące do zniszczenia, utraty lub zmiany informacji lub innego zdarzenia polegającego na niewłaściwym lub nieuprawnionym dostępie do informacji, ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, przy czym naruszenie to może dotyczyć poufności, dostępności lub integralności danych;”;

2) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji publicznej oraz instytucje finansowe wymienione w art. 48 ust. 1-6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.3)), na sporządzone na piśmie żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, są obowiązane do udzielenia informacji podatkowych w razie wystąpienia właściwego organu w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w:

1) ust. 3 i 4 oraz dziale II lub ratyfikowanych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2) ust. 4 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12.10.2010, str. 1, z późn. zm.4)).”,

b) w ust. 1a wyrazy „na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jego upoważnionego przedstawiciela” zastępuje się wyrazami „na sporządzone na piśmie żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zakres informacji podatkowych wymienianych z innymi państwami obejmuje informacje niezbędne do celów stosowania i wykonywania krajowych przepisów państwa właściwego organu, które są możliwe do pozyskania przez organy podatkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i znajdują się w posiadaniu organu lub instytucji, o których mowa w ust. 1 i 1a.

4. Żądania, o których mowa w ust. 1 i 1a, obejmują wskazanie właściwego organu, który wystąpił o udzielenie informacji podatkowych, zakres żądanych informacji podatkowych, okres, którego żądane informacje podatkowe mają dotyczyć, termin ich przekazania oraz pouczenie o treści art. 90a.”;

3) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Od decyzji i postanowień w sprawach z zakresu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami wydanych w pierwszej instancji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie służy odwołanie ani zażalenie, jednakże strona niezadowolona z decyzji, od której zgodnie z odrębnymi przepisami przysługuje odwołanie, lub postanowienia, na które zgodnie z odrębnymi przepisami służy zażalenie, może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji lub zażaleń na postanowienia.

1b. W przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami właściwy do załatwienia sprawy z zakresu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami w pierwszej instancji jest organ wyższego stopnia w stosunku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, organem właściwym do załatwienia tej sprawy jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.”;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów działów III, IIIA i V:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne);

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe).

2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów działów III, IIIA i V (interpretację indywidualną).

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do wydawania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych i interpretacji indywidualnych stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 1a ustawy - Ordynacja podatkowa.”;

5) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzonym na piśmie zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;”;

6) po art. 6a dodaje się art. 6b i art. 6c w brzmieniu:

„Art. 6b. 1. Raportująca instytucja finansowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 44 oraz raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 są obowiązani do udzielenia osobie fizycznej, której informacje podatkowe dotyczą, informacji o:

1) gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z ustawą oraz

2) przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, jakie ma prawo od tego administratora danych uzyskać, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane.

2. Raportująca instytucja finansowa w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 44 oraz raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 zawiadamiają niezwłocznie odpowiednio osobę raportowaną w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 21 i sprzedawcę w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 18 o naruszeniu ochrony danych w zakresie ich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony danych wpłynie negatywnie na ochronę ich danych osobowych.

Art. 6c. 1. W przypadku gdy doszło do naruszenia ochrony danych w związku z ich przetwarzaniem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na potrzeby wykonywania zadań wynikających z ustawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie zgłasza Komisji Europejskiej to naruszenie ochrony danych, a także wszelkie późniejsze działania zmierzające do usunięcia tego naruszenia ochrony danych.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawiesić w trybie natychmiastowym wymianę informacji podatkowych z państwem członkowskim, w którym doszło do naruszenia ochrony danych, jeżeli to naruszenie ochrony danych nie może zostać niezwłocznie i odpowiednio powstrzymane. O zawieszeniu wymiany informacji podatkowych Szef Krajowej Administracji powiadamia na piśmie Komisję Europejską oraz państwo członkowskie, którego to naruszenie ochrony danych dotyczy.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnia okoliczności naruszenia ochrony danych, powstrzymuje naruszenie ochrony danych i podejmuje działania naprawcze w celu usunięcia naruszenia ochrony danych, a jeżeli naruszenie ochrony danych nie może zostać niezwłocznie i odpowiednio powstrzymane, występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zawieszenie dostępu do wspólnej platformy stworzonej przez Unię Europejską na potrzeby wszystkich transmisji dokonywanych drogą elektroniczną między właściwymi organami państw członkowskich.

4. Po usunięciu naruszenia ochrony danych Szef Krajowej Administracji Skarbowej:

1) przekazuje Komisji Europejskiej informację o usunięciu tego naruszenia ochrony danych;

2) może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wspólne sprawdzenie, czy działania naprawcze podjęte w celu usunięcia naruszenia ochrony danych były skuteczne.

5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ustala procedury naprawcze na wypadek naruszenia ochrony danych, które niezwłocznie wdraża w życie w przypadku zaistnienia takiego naruszenia ochrony danych.”;

7) tytuł działu II otrzymuje brzmienie:

„Wymiana informacji podatkowych na wniosek i z urzędu”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Wniosek o udzielenie informacji podatkowych zawiera:

1) dane identyfikujące podmiot, którego informacje podatkowe mają dotyczyć, w tym imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres lub inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu, którego wniosek dotyczy, jeżeli dane te są dostępne;

2) wskazanie zakresu żądanych informacji podatkowych;

3) stwierdzenie, że wyczerpano możliwości uzyskania informacji podatkowych na podstawie przepisów prawa krajowego wnioskującego państwa członkowskiego;

4) zobowiązanie do objęcia tajemnicą udzielonych informacji podatkowych zgodnie z przepisami prawa krajowego wnioskującego państwa członkowskiego;

5) wskazanie przewidywalnego związku informacji podatkowych, których dotyczy wniosek.

2. W celu wykazania przewidywalnego związku informacji podatkowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, organ podatkowy wskazuje co najmniej:

1) cel wykorzystania żądanych informacji podatkowych;

2) że zakres żądanych informacji podatkowych jest istotny do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego wnioskującego państwa członkowskiego.”;

9) po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. W przypadku gdy wniosek o udzielenie informacji podatkowych dotyczy grupy podatników, których nie można zidentyfikować indywidualnie, wniosek ten zawiera co najmniej:

1) szczegółowy opis grupy podatników;

2) wskazanie mających zastosowanie przepisów prawa oraz faktów, na podstawie których istnieją podstawy, aby sądzić, że podatnicy nie zastosowali się do obowiązujących przepisów prawa;

3) wyjaśnienie, w jaki sposób informacje podatkowe, których dotyczy wniosek, miałyby pomóc w ustaleniu, czy podatnicy zastosowali się do obowiązujących przepisów prawa;

4) w stosownych przypadkach - wskazanie faktów i okoliczności wskazujących na udział osoby trzeciej, która czynnie przyczyniła się do potencjalnego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa działania podatników.

Art. 10b. 1. Jeżeli w ocenie organu podatkowego występującego z wnioskiem o udzielenie informacji podatkowych istnieją przesłanki przeprowadzenia postępowania, kontroli lub czynności, organ ten występuje z uzasadnionym wnioskiem o ich przeprowadzenie.

2. Jeżeli w ocenie organu podatkowego przeprowadzenie postępowania, kontroli lub czynności, o przeprowadzenie których występuje z wnioskiem właściwy organ państwa członkowskiego, nie jest konieczne, niezwłocznie informuje się ten organ o przyczynach odmowy ich przeprowadzenia.”;

10) w art. 11:

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia otrzymania wniosku.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji podatkowych we właściwym terminie zawiadamia się właściwy organ państwa członkowskiego, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia otrzymania wniosku, podając przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie terminu udzielenia informacji podatkowych oraz wskazując przewidywany termin udzielenia tych informacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania wniosku.”;

11) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela z urzędu właściwemu organowi państwa członkowskiego dostępnych informacji podatkowych o dochodach z tytułu:

1) stosunku pracy;

2) stosunku służbowego;

3) spółdzielczego stosunku pracy;

4) pracy nakładczej;

5) zasiłków pieniężnych wypłaconych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przez płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 tej ustawy;

6) działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

7) emerytur lub rent oraz innych świadczeń krajowych, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

8) praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również sprzedaży tych praw, należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku podatkowym przez podatników:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego - w przypadku dochodów z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1-8,

2) podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium danego państwa członkowskiego - w przypadku dochodów z tytułów określonych w ust. 1 pkt 8

- które zostały wykazane w deklaracjach składanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informacje podatkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują także numer identyfikacji podatkowej podatnika nadany przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu, jeżeli jest dostępny.”;

12) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu usprawnienia współpracy, może zawierać z właściwym organem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowego sposobu i trybu wymiany informacji podatkowych.”;

13) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wymiany informacji podatkowych, może zawierać z właściwym organem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy, porozumienia w zakresie obecności upoważnionych przedstawicieli organów tych państw w urzędach oraz osobistego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej udziału tych przedstawicieli w postępowaniach w sprawie udzielenia informacji podatkowych, postępowaniach podatkowych lub czynnościach kontrolnych, przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odpowiedzi na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego udziela się w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. Odmowa zawarcia porozumienia wymaga uzasadnienia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli w aktach sprawy są zawarte informacje podatkowe, których dotyczy wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przedstawiciele właściwego organu tego państwa, w ramach zawartych porozumień, otrzymują kopie dokumentów zawierających te informacje.”,

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego lub państwa trzeciego biorący udział w postępowaniu w sprawie udzielenia informacji podatkowych, postępowaniu podatkowym lub czynnościach kontrolnych mogą, osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w ramach zawartego porozumienia:”;

14) po art. 22 dodaje się art. 22a-22d w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego o przeprowadzenie wspólnej kontroli oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie wspólnej kontroli na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego.

2. Przez wspólną kontrolę rozumie się kontrole, postępowania wyjaśniające oraz inne działania podejmowane przez państwa członkowskie w ramach wykonywania swoich obowiązków w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów podatkowych, prowadzone wspólnie przez właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich i dotyczące co najmniej jednej osoby ponoszącej odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, przy czym przez osobę tę rozumie się:

1) osobę fizyczną;

2) osobę prawną;

3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

4) inną niż określona w pkt 1-3 konstrukcję prawną, będącą w posiadaniu aktywów lub zarządzającą aktywami, które, wraz z dochodem pochodzącym z tych aktywów, podlegają opodatkowaniu.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela odpowiedzi na wniosek w sprawie przeprowadzenia wspólnej kontroli w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. Odmowa uwzględnienia wniosku wymaga uzasadnienia.

4. Przed rozpoczęciem wspólnej kontroli Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzgadnia z właściwym organem państwa członkowskiego sposób jej skoordynowania, w tym język komunikacji, i prowadzenia czynności w ramach wspólnej kontroli.

Art. 22b. 1. Czynności przeprowadzane w ramach wspólnej kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego biorący udział we wspólnej kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo:

1) przesłuchiwać świadków oraz strony w ramach przeprowadzanego dowodu z zeznań świadka lub przesłuchania strony;

2) przeglądać i utrwalać dokumenty i inne dowody związane ze sprawą.

3. W przypadku wspólnej kontroli, w ramach której czynności mają być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej:

1) wyznacza osoby zatrudnione lub funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy będą, jako upoważnieni przedstawiciele właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialni za nadzorowanie i koordynowanie wspólnej kontroli, lub

2) występuje o wyznaczenie osób zatrudnionych w organach podatkowych innych niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, które będą, jako upoważnieni przedstawiciele właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialne za nadzorowanie i koordynowanie wspólnej kontroli.

4. Do obowiązków osób i funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, należy także zapewnienie, aby upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego, którzy uczestniczą w czynnościach prowadzonych w ramach wspólnej kontroli, dokonywali przesłuchań, analizowali dokumentację oraz dokonywali innych czynności w ramach wspólnej kontroli, wraz z osobami i funkcjonariuszami, o których mowa w ust. 3, zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w art. 22a ust. 4, oraz przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 22c. 1. Czynności przeprowadzane w ramach wspólnej kontroli na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego prowadzi się zgodnie z przepisami prawa i wymogami proceduralnymi obowiązującymi w tym państwie członkowskim.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej:

1) wyznacza osoby zatrudnione lub funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy będą, jako upoważnieni przedstawiciele właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyć we wspólnej kontroli na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, lub

2) występuje o wyznaczenie osób zatrudnionych w organach podatkowych innych niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, które będą, jako upoważnieni przedstawiciele właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyć we wspólnej kontroli na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.

3. Osoby i funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2, nie mogą wykonywać uprawnień, które wykraczałyby poza zakres uprawnień przyznany im na mocy przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Osoby i funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2, dążą do uzgodnienia z upoważnionymi przedstawicielami właściwego organu państwa członkowskiego faktów oraz okoliczności istotnych dla celów wspólnej kontroli oraz na podstawie wyników wspólnej kontroli dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie sytuacji podatkowej osoby, której dotyczy wspólna kontrola.

Art. 22d. 1. Osoby i funkcjonariusze, o których mowa w art. 22b ust. 3 oraz art. 22c ust. 2, we współpracy z właściwym organem państwa członkowskiego sporządzają sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia wspólnej kontroli.

2. Sprawozdanie końcowe zawiera opis ustaleń dokonanych w ramach wspólnej kontroli.

3. Osoby i funkcjonariusze, o których mowa w art. 22b ust. 3 oraz art. 22c ust. 2, włączają sprawozdanie końcowe oraz dowody zgromadzone w trakcie prowadzenia wspólnej kontroli do akt sprawy objętej wspólną kontrolą.

4. Ustalenia sprawozdania końcowego obejmujące sprawy, w zakresie których właściwe organy prowadzące wspólną kontrolę osiągnęły porozumienie, są wiążące dla organu, który uwzględnia je w rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie objętej wspólną kontrolą.

5. Właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczący we wspólnej kontroli, w terminie 60 dni od dnia sporządzenia sprawozdania końcowego, doręcza kopię tego sprawozdania osobie, której ona dotyczy.

6. Osobie, której dotyczy wspólna kontrola, przysługują prawa i ciążą na niej obowiązki takie jak w ramach odpowiedniej kontroli, postępowania wyjaśniającego lub innych działań prowadzonych bez udziału upoważnionych przedstawicieli właściwego organu państwa członkowskiego.”;

15) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach nieuregulowanych w art. 8-14 stosuje się odpowiednio przepisy:

1) działu IV rozdziałów 1, 2 i 5, rozdziału 6, z wyłączeniem art. 156 § 2 i 3, rozdziałów 8 i 9, rozdziału 11, z wyłączeniem art. 182-185, rozdziału 14 oraz art. 143 ustawy - Ordynacja podatkowa;

2) działu IV ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”;

16) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„aktywach finansowych - rozumie się przez to w szczególności:”;

17) uchyla się art. 30;

18) w art. 32 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 6b, art. 27 oraz art. 28, jest wyłączona polska instytucja finansowa będąca:”;

19) w art. 34 w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „w formie elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci elektronicznej”;

20) w art. 50 w ust. 6:

a) w pkt 2 wyrazy „w formie papierowej” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej”,

b) w pkt 3 wyrazy „w formie elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci elektronicznej”;

21) w art. 53 w ust. 3:

a) w pkt 2 wyrazy „w formie papierowej” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej”,

b) w pkt 3 wyrazy „w formie elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci elektronicznej”;

22) w art. 70 w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.”;

23) w art. 71 w ust. 1 wyrazy „na pisemne żądanie” zastępuje się wyrazami „na sporządzone na piśmie żądanie”;

24) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

„Art. 71a. 1. Jeżeli raportująca instytucja finansowa lub inny podmiot zawiera porozumienie sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy, którego głównym celem lub jednym z głównych celów jest uniknięcie obowiązków stosowania procedur należytej staranności lub procedur sprawozdawczych, a sposób działania był sztuczny, uznaje się na potrzeby obowiązków określonych w przepisach niniejszego działu, że takie porozumienie nie zostało zawarte.

2. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

3. Przez porozumienie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się czynność podejmowaną lub zespół czynności podejmowanych w celu uniknięcia obowiązku stosowania procedur należytej staranności lub procedur sprawozdawczych.”;

25) po dziale III dodaje się dział IIIA w brzmieniu:

„Dział IIIA

Automatyczna wymiana informacji o sprzedawcach

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 75a. 1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) aktywnym sprzedawcy - rozumie się przez to sprzedawcę, który wykonuje stosowną czynność w okresie sprawozdawczym albo któremu przysługuje wynagrodzenie w związku z wykonywaniem stosownej czynności w okresie sprawozdawczym;

2) głównym adresie - rozumie się przez to adres głównego miejsca pobytu sprzedawcy będącego osobą fizyczną albo adres siedziby sprzedawcy będącego podmiotem;

3) grupie obiektów - rozumie się przez to nieruchomości i ich części, w tym pomieszczenia przynależne, położone pod tym samym adresem oraz udziały w tych nieruchomościach, będące własnością tej samej osoby i oferowane na platformie przez tego samego sprzedawcę;

4) identyfikatorze rachunku finansowego - rozumie się przez to dostępny dla operatora platformy unikatowy identyfikator w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, niepowtarzalny numer identyfikacyjny lub niepowtarzalne informacje referencyjne rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub innego rachunku służącego do wykonywania transakcji płatniczych, na który jest wpłacane lub na którym jest uznawane wynagrodzenie;

5) kwalifikowanej jurysdykcji spoza Unii Europejskiej - rozumie się przez to państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej, które zawarło z Rzecząpospolitą Polską skuteczną kwalifikującą umowę i ujęło Rzeczpospolitą Polską w prowadzonym przez siebie wykazie państw i terytoriów, które zawarły skuteczną kwalifikującą umowę;

6) kwalifikowanej stosownej czynności - rozumie się przez to stosowną czynność objętą automatyczną wymianą na podstawie skutecznej kwalifikującej umowy;

7) kwalifikowanym operatorze platformy spoza Unii Europejskiej - rozumie się przez to operatora platformy, który:

a) jest rezydentem do celów podatkowych w kwalifikowanej jurysdykcji spoza Unii Europejskiej lub

b) jest zarejestrowany lub posiada miejsce zarządu, w tym faktyczny zarząd, w kwalifikowanej jurysdykcji spoza Unii Europejskiej

- jeżeli wszystkie stosowne czynności, których wykonywanie umożliwia, są kwalifikowanymi stosownymi czynnościami;

8) numerze identyfikacji VAT - rozumie się przez to niepowtarzalny numer służący do identyfikacji podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem zarejestrowanej na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej;

9) okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to rok kalendarzowy, za który jest przekazywana informacja o sprzedawcach, o której mowa w art. 75b ust. 1;

10) operatorze platformy - rozumie się przez to podmiot, który zawiera umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy albo jej części;

11) państwie uczestniczącym - rozumie się przez to:

a) Rzeczpospolitą Polską oraz inne państwo członkowskie,

b) kwalifikowaną jurysdykcję spoza Unii Europejskiej,

c) państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach, niebędące kwalifikowaną jurysdykcją spoza Unii Europejskiej;

12) platformie - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) oprogramowanie, w tym stronę internetową albo jej część,

b) aplikacje, w tym aplikacje mobilne

- które są dostępne dla użytkowników i umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania, bezpośrednio lub pośrednio, stosownej czynności na rzecz tych użytkowników, a także ustalenia dotyczące poboru i wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosownej czynności;

13) podmiocie - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trust, a także umowę, w szczególności spółki cywilnej, na podstawie której strony, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować określone w niej cele lub zadania;

14) raportującym operatorze platformy - rozumie się przez to raportującego operatora platformy z Unii Europejskiej i raportującego operatora platformy spoza Unii Europejskiej;

15) raportującym operatorze platformy spoza Unii Europejskiej - rozumie się przez to operatora platformy, z wyjątkiem wyłączonego operatora platformy, umożliwiającego wykonywanie stosownej czynności dotyczącej udostępnienia nieruchomości położonej na terytorium państwa uczestniczącego lub stosownej czynności przez sprzedawcę podlegającego raportowaniu, który nie jest raportującym operatorem platformy z Unii Europejskiej ani kwalifikowanym operatorem platformy spoza Unii Europejskiej;

16) raportującym operatorze platformy z Unii Europejskiej - rozumie się przez to operatora platformy, z wyjątkiem wyłączonego operatora platformy, będącego rezydentem do celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej albo innym państwie członkowskim, a w przypadku gdy operator platformy nie ma rezydencji do celów podatkowych w państwie członkowskim - operatora platformy, który:

a) jest zarejestrowany w państwie członkowskim, przy czym nie stanowi rejestracji dokonanie jednorazowej rejestracji zgodnie z art. 75u ust. 1, lub

b) posiada miejsce zarządu, w tym faktyczny zarząd, w państwie członkowskim, lub

c) posiada zagraniczny zakład w państwie członkowskim i nie jest kwalifikowanym operatorem platformy spoza Unii Europejskiej;

17) skutecznej kwalifikującej umowie - rozumie się przez to umowę między państwem członkowskim a państwem lub terytorium spoza Unii Europejskiej przewidującą automatyczną wymianę informacji równoważnych informacjom, o których mowa w art. 75c, jeżeli w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 8ac ust. 7 dyrektywy 2011/16/UE, potwierdzono równoważność tych informacji;

18) sprzedawcy - rozumie się przez to użytkownika platformy będącego osobą fizyczną albo podmiotem, który w dowolnym momencie okresu sprawozdawczego jest zarejestrowany na platformie i wykonuje stosowną czynność;

19) sprzedawcy podlegającym raportowaniu - rozumie się przez to aktywnego sprzedawcę niebędącego wyłączonym sprzedawcą, który jest rezydentem w państwie uczestniczącym lub udostępnił nieruchomość położoną w państwie uczestniczącym;

20) stosownej czynności - rozumie się przez to jedną z poniższych czynności wykonywaną za wynagrodzeniem:

a) udostępnienie nieruchomości, ich części, w tym pomieszczeń przynależnych, lub udziału w nieruchomościach,

b) usługę świadczoną osobiście obejmującą pracę wykonywaną w trybie zadaniowym lub czasowym przez osobę fizyczną działającą niezależnie albo na rzecz lub w imieniu podmiotu, wykonywaną na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,

c) sprzedaż towarów,

d) udostępnienie środka transportu

- z wyjątkiem czynności wykonywanej przez sprzedawcę będącego pracownikiem raportującego operatora platformy lub podmiotu powiązanego raportującego operatora platformy;

21) TIN - rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika, a w przypadku braku takiego numeru - jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym NIP lub PESEL;

22) towarach - rozumie się przez to rzeczy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

23) wyłączonym operatorze platformy - rozumie się przez to operatora platformy, który wskazał właściwemu organowi, że przyjęty model biznesowy platformy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu;

24) wyłączonym sprzedawcy - rozumie się przez to sprzedawcę:

a) będącego:

- rządem państwa uczestniczącego lub innego państwa lub terytorium,

- jednostką terytorialną niższego szczebla państwa uczestniczącego lub innego państwa lub terytorium, w tym stanem, prowincją, okręgiem lub gminą,

- agencją lub instytucją państwa uczestniczącego lub innego państwa lub terytorium będącymi w całości własnością danego państwa lub terytorium,

- agencją lub instytucją będącymi w całości własnością rządu lub jednostki terytorialnej, o których mowa w tiret pierwszym i drugim, lub

b) będącego podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych, lub podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem takiego obrotu, lub

c) będącego podmiotem, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład grupy obiektów, lub

d) któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 stosownych czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło równowartości 2000 euro;

25) wynagrodzeniu - rozumie się przez to zapłatę, w dowolnej formie, pomniejszoną o składki, opłaty, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez operatora platformy, dokonaną lub uznaną na rzecz sprzedawcy w związku z wykonywaniem stosownej czynności, jeżeli wartość pieniężna tej zapłaty jest znana operatorowi platformy albo operator platformy jest w stanie ustalić tę wartość w rozsądny sposób.

2. Nie stanowi platformy oprogramowanie, które, nie ingerując w wykonywanie stosownej czynności, umożliwia wyłącznie:

1) przetwarzanie płatności w odniesieniu do stosownej czynności lub

2) wystawianie przez użytkowników ofert lub reklamowanie przez nich stosownej czynności, lub

3) przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników na platformę.

3. Podmiot jest podmiotem powiązanym, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 24 lit. b, innego podmiotu, jeżeli jeden z podmiotów kontroluje drugi podmiot lub obydwa podmioty pozostają pod wspólną kontrolą, przy czym:

1) kontrola obejmuje posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50 % praw głosu lub 50 % udziałów w kapitale w danym podmiocie;

2) w przypadku udziału pośredniego wymóg posiadania ponad 50 % udziałów w kapitale lub praw głosu drugiego podmiotu ustala się, mnożąc wysokości udziałów na kolejnych poziomach;

3) uznaje się, że osoba posiadająca ponad 50 % praw głosu posiada 100 % tych praw.

4. Raportujący operator platformy z Unii Europejskiej będący rezydentem do celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim nie jest obowiązany do wypełniania obowiązków określonych w niniejszym dziale.

5. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 24 lit. d, oraz wyrażoną w euro albo w innej walucie obcej wartość wynagrodzenia przelicza się na złote według średniego kursu tych walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy okresu sprawozdawczego.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie ogłasza, w terminie do dnia 31 grudnia, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, listę państw i terytoriów, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i c, która obowiązuje za okres sprawozdawczy, w którym ta lista została ogłoszona.

Rozdział 2

Procedury sprawozdawcze

Art. 75b. 1. Raportujący operator platformy przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy, zwaną dalej „informacją o sprzedawcach”, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

2. Informacja o sprzedawcach jest tworzona na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów działu III rozdziału 9a ustawy - Ordynacja podatkowa obejmuje również upoważnienie do podpisywania informacji o sprzedawcach.

4. Wyłączony operator platformy najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności jako operator platformy oraz w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego wskazuje w informacji o sprzedawcach, że przyjęty model biznesowy platformy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o sprzedawcach, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w informacji o sprzedawcach oraz potrzebę jej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Art. 75c. Informacja o sprzedawcach zawiera:

1) dane identyfikujące raportującego operatora platformy:

a) nazwę i główny adres,

b) TIN, numer identyfikacji VAT, jeżeli jest dostępny, oraz indywidualny numer operatora platformy, o którym mowa w art. 75v ust. 1, jeżeli został nadany,

c) nazwę platformy, w odniesieniu do której raportujący operator platformy przekazuje informację o sprzedawcach;

2) informacje dotyczące wyłączonego operatora platformy - w przypadku, o którym mowa w art. 75b ust. 4:

a) nazwę,

b) główny adres,

c) adres elektroniczny oraz adresy stron internetowych,

d) TIN, jeżeli jest dostępny,

e) wskazanie, że przyjęty model biznesowy platformy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu;

3) dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko,

b) główny adres,

c) każdy TIN nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania, a w przypadku braku TIN - miejsce urodzenia sprzedawcy,

d) numer identyfikacji VAT, jeżeli jest dostępny,

e) datę urodzenia;

4) dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego podmiotem:

a) nazwę,

b) główny adres,

c) każdy TIN nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania,

d) numer identyfikacji VAT, jeżeli jest dostępny,

e) numer we właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

f) wskazanie każdego zagranicznego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, oraz państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki zagraniczny zakład, jeżeli takie dane są dostępne;

5) informacje dotyczące sprzedawców podlegających raportowaniu, innych niż sprzedawcy wykonujący stosowną czynność dotyczącą udostępnienia nieruchomości:

a) identyfikator rachunku finansowego, jeżeli jest dostępny i jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, nie ogłosił publicznie, że nie zamierza korzystać z identyfikatora rachunku finansowego,

b) imię i nazwisko albo firmę posiadacza rachunku finansowego, na który jest wpłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane, jeżeli są dostępne, a także inne informacje umożliwiające identyfikację tego posiadacza, jeżeli są dostępne - w przypadku gdy imię i nazwisko lub firma sprzedawcy są inne niż posiadacza rachunku finansowego,

c) państwo uczestniczące rezydencji,

d) wartość łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,

e) składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego;

6) informacje dotyczące sprzedawców wykonujących stosowną czynność dotyczącą udostępnienia nieruchomości odrębnie dla każdej grupy obiektów:

a) w zakresie określonym w pkt 5:

- lit. a-c,

- lit. e,

b) adres grupy obiektów,

c) numery ksiąg wieczystych nieruchomości należących do grupy obiektów, jeżeli takie numery nadano, lub ich odpowiedniki nadane zgodnie z przepisami prawa państwa uczestniczącego, w którym są położone nieruchomości,

d) wartość łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności w odniesieniu do grupy obiektów,

e) liczbę dni, przez które grupa obiektów była udostępniana w okresie sprawozdawczym,

f) rodzaj grupy obiektów;

7) dane pozwalające na identyfikację elektronicznej usługi identyfikacyjnej, o której mowa w art. 75l ust. 3 pkt 1 - w przypadku skorzystania z tej usługi.

Art. 75d. 1. Wartość łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w kwartale okresu sprawozdawczego jest prezentowana:

1) w walucie, w której wypłacono lub uznano wynagrodzenie w formie pieniężnej;

2) w złotych, po przeliczeniu lub wycenie wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w innej formie niż pieniężna, przy czym wyceny dokonuje się według jednolitych metod względem wszystkich sprzedawców w odniesieniu do wszystkich świadczeń niepieniężnych.

2. Informacje o wynagrodzeniu są przekazywane w podziale na każdy kwartał okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła wypłata lub uznanie wynagrodzenia.

Art. 75e. Raportujący operator platformy jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji o sprzedawcach, jeżeli posiada dowody potwierdzające, że inny raportujący operator platformy przekazał te informacje o sprzedawcach na podstawie:

1) przepisów niniejszego działu albo

2) przepisów prawa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego wdrażających załącznik V dyrektywy 2011/16/UE, albo

3) przepisów prawa państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach, jeżeli ten inny raportujący operator platformy nie spełnia warunków uznania go za raportującego operatora platformy spoza Unii Europejskiej.

Art. 75f. Raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji o sprzedawcach w zakresie kwalifikowanych stosownych czynności objętych skuteczną kwalifikującą umową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidującą automatyczną wymianę informacji równoważnych informacjom o sprzedawcach podlegających raportowaniu będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej i udostępniających nieruchomości położone na jej terytorium.

Art. 75g. Raportujący operator platformy przekazuje sprzedawcy podlegającemu raportowaniu, w terminie określonym w art. 75b ust. 1, informację o sprzedawcach w zakresie, w jakim odnoszą się one do tego sprzedawcy. Przekazanie informacji o sprzedawcach następuje według jednolitego formatu określonego przez raportującego operatora platformy.

Art. 75h. 1. Raportujący operator platformy może skorygować przekazaną informację o sprzedawcach w terminie, o którym mowa w art. 75j.

2. Korekta informacji o sprzedawcach obejmuje wyłącznie informacje w zakresie, w jakim przekazana informacja o sprzedawcach jest niepełna lub zawiera informacje błędne.

3. Raportujący operator platformy przekazuje bezzwłocznie sprzedawcy podlegającemu raportowaniu korektę informacji o sprzedawcach w zakresie, w jakim odnoszą się one do tego sprzedawcy podlegającego raportowaniu. Przekazanie korekty informacji o sprzedawcach następuje według jednolitego formatu określonego przez raportującego operatora platformy.

Art. 75i. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa operatora platformy, który nie przekazał informacji o sprzedawcach albo przekazał informację niepełną lub zawierającą informacje błędne, do jej złożenia albo skorygowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku niezastosowania się operatora platformy do wezwania Szef Krajowej Administracji Skarbowej ponownie wzywa operatora platformy do złożenia informacji o sprzedawcach albo jej skorygowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Do doręczania wezwań przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

Art. 75j. Raportujący operator platformy jest obowiązany przechowywać informacje i dowody, o których mowa w art. 75c, art. 75g, art. 75k, art. 75l ust. 4, art. 75m i art. 75o-75q, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin przekazania informacji o sprzedawcach.

Rozdział 3

Procedury należytej staranności

Art. 75k. W celu ustalenia, czy sprzedawca jest wyłączonym sprzedawcą, o którym mowa w:

1) art. 75a ust. 1 pkt 24 lit. a i b - raportujący operator platformy może opierać się na dostępnych publicznie informacjach lub potwierdzeniach uzyskanych od sprzedawcy będącego podmiotem;

2) art. 75a ust. 1 pkt 24 lit. c i d - raportujący operator platformy może opierać się na dostępnej dokumentacji.

Art. 75l. 1. Raportujący operator platformy jest obowiązany dopełnić określonych w niniejszym dziale procedur gromadzenia i weryfikacji danych o sprzedawcach oraz uznawania sprzedawcy za rezydenta danego państwa, zwanych dalej w niniejszym dziale „procedurami należytej staranności”, w odniesieniu do aktywnych sprzedawców.

2. Raportujący operator platformy jest obowiązany do gromadzenia informacji o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3-6.

3. Raportujący operator platformy jest zwolniony z obowiązku gromadzenia informacji o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w:

1) art. 75c pkt 3 lit. b-e oraz pkt 4 lit. b-f - w przypadku gdy potwierdzenie tożsamości i rezydencji sprzedawcy jest dokonywane za pomocą elektronicznej usługi identyfikacyjnej udostępnionej przez państwo uczestniczące lub Unię Europejską w celu potwierdzenia tożsamości i rezydencji sprzedawcy;

2) art. 75c pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. c oraz e - w przypadku gdy państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy nie wydaje sprzedawcy TIN ani numeru we właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub nie wymaga gromadzenia TIN nadanego sprzedawcy.

4. Jeżeli raportujący operator platformy umożliwił wykonanie ponad 2000 stosownych czynności poprzez udostępnienie grupy obiektów dla tego samego sprzedawcy będącego podmiotem, raportujący operator platformy jest obowiązany zgromadzić dokumenty, dane lub informacje potwierdzające, że poszczególne nieruchomości w ramach grupy obiektów stanowią własność tego samego podmiotu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie zwalnia raportującego operatora platformy z obowiązku przekazania tych informacji w informacji o sprzedawcach.

Art. 75m. 1. Raportujący operator platformy weryfikuje, czy zgromadzone informacje o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3 i pkt 4 lit. a-e oraz informacje zgromadzone zgodnie z art. 75k i art. 75l ust. 4 są wiarygodne, korzystając z informacji i dokumentów dostępnych temu raportującemu operatorowi platformy w ramach prowadzonej działalności, a także z oprogramowania interfejsowego udostępnianego nieodpłatnie przez państwo uczestniczące lub Unię Europejską w celu sprawdzenia ważności TIN lub numeru identyfikacji VAT.

2. Obowiązek weryfikacji informacji, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony również wtedy, gdy raportujący operator platformy zweryfikował te informacje, korzystając ze swojej dokumentacji, którą może przeszukać elektronicznie.

Art. 75n. 1. Raportujący operator platformy uznaje sprzedawcę za rezydenta w każdym państwie uczestniczącym, w którym rezydencja sprzedawcy została potwierdzona za pomocą elektronicznej usługi identyfikacyjnej, o której mowa w art. 75l ust. 3 pkt 1.

2. Raportujący operator platformy uznaje sprzedawcę za rezydenta również w państwie uczestniczącym, w którym sprzedawca ma główny adres.

3. Jeżeli TIN został nadany sprzedawcy w państwie uczestniczącym innym niż państwo uczestniczące, w którym sprzedawca ma główny adres, raportujący operator platformy uznaje sprzedawcę za rezydenta również tego innego państwa uczestniczącego.

4. Jeżeli sprzedawca przekazał informacje o istnieniu zagranicznego zakładu, o którym mowa w art. 75c pkt 4 lit. f, raportujący operator platformy uznaje sprzedawcę za rezydenta również w państwie uczestniczącym, w którym istnieje ten zagraniczny zakład.

Art. 75o. 1. W celu gromadzenia informacji o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3, 4, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c i f raportujący operator platformy jest obowiązany wystąpić do sprzedawcy o te informacje dotyczące tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez tego sprzedawcę warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę.

2. Raportujący operator platformy jest obowiązany wystąpić do sprzedawcy, o którym mowa w art. 75a ust. 1 pkt 24 lit. d, w celu zgromadzenia informacji w zakresie określonym w art. 75c pkt 3, 4, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c i f najpóźniej w dniu przekroczenia przez sprzedawcę progów określonych w art. 75a ust. 1 pkt 24 lit. d, jeżeli operator potwierdził tożsamość tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez niego warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę.

3. W celu weryfikacji informacji o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3, 4, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c i f raportujący operator platformy może w każdym czasie wystąpić do sprzedawcy o te informacje.

4. Jeżeli raportujący operator platformy nie otrzyma na podstawie ust. 1-3 informacji w terminie 20 dni od dnia wystąpienia, jest obowiązany ponownie wystąpić o te informacje. W sytuacji nieotrzymania tych informacji w wyznaczonym terminie operator platformy jest obowiązany niezwłocznie wystąpić ponownie o te informacje.

5. Jeżeli sprzedawca, pomimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia na podstawie ust. 4, nie przekaże raportującemu operatorowi platformy informacji w terminie 60 dni od dnia pierwotnego wystąpienia, raportujący operator platformy jest obowiązany wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do momentu przekazania tych informacji przez sprzedawcę.

6. Raportujący operator platformy blokuje możliwość wykonania stosownej czynności do momentu przekazania informacji przez sprzedawcę, w przypadku gdy nie istnieje możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przez tego raportującego operatora platformy na podstawie ust. 5.

Art. 75p. 1. Raportujący operator platformy jest obowiązany dopełnić procedur należytej staranności do dnia:

1) 31 grudnia okresu sprawozdawczego;

2) 31 grudnia drugiego okresu sprawozdawczego - w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień, w którym podmiot stał się raportującym operatorem platformy.

2. Raportujący operator platformy może opierać się na procedurach należytej staranności przeprowadzonych w odniesieniu do poprzednich okresów sprawozdawczych, pod warunkiem że:

1) informacje o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3 i 4 zgromadzono i zweryfikowano albo potwierdzono w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz

2) raportujący operator platformy nie ma podstaw, aby sądzić, że informacje o aktywnych sprzedawcach w zakresie określonym w art. 75c pkt 3 i 4 oraz informacje, o których mowa w art. 75k i art. 75l ust. 4, są niewiarygodne lub nieprawidłowe.

Art. 75q. W przypadku gdy na podstawie informacji przekazanych przez właściwy organ państwa uczestniczącego w skierowanym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosku dotyczącym sprzedawcy raportujący operator platformy ma powody sądzić, że informacja o aktywnym sprzedawcy w zakresie określonym w art. 75c pkt 3 i 4 oraz informacja, o której mowa w art. 75l ust. 4, mogą być nieprawidłowe, zwraca się do sprzedawcy o skorygowanie informacji, które uznano za nieprawidłowe, oraz przekazanie dokumentów, danych lub informacji, które są wiarygodne i pochodzą z niezależnych źródeł, w tym:

1) ważnego dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez właściwy organ władzy publicznej;

2) aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Art. 75r. 1. Skorzystanie przez raportującego operatora platformy z usług zewnętrznego usługodawcy w celu dopełnienia procedur należytej staranności nie wyłącza odpowiedzialności tego raportującego operatora platformy za nienależyte wykonanie tych obowiązków.

2. Jeżeli inny operator platformy dopełnia procedur należytej staranności za raportującego operatora platformy w odniesieniu do tej samej platformy, ten inny operator platformy jest obowiązany dopełnić procedur należytej staranności, przy czym nie wyłącza to odpowiedzialności raportującego operatora platformy za nienależyte wykonanie tych obowiązków przez innego operatora platformy.

Art. 75s. Dokumentację zgromadzoną do celów realizacji procedur należytej staranności raportujący operator platformy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin przekazania informacji o sprzedawcach.

Rozdział 4

Procedury rejestracji operatorów platform

Art. 75t. 1. Jeżeli operator platformy niebędący rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim spełnia warunki uznania go za raportującego operatora platformy z Unii Europejskiej jednocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej i innym państwie członkowskim, może wybrać Rzeczpospolitą Polską jako państwo, w którym będzie wypełniać obowiązki określone w niniejszym dziale.

2. Operator platformy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dokonanym wyborze elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego zgodnie z art. 75u ust. 3-9.

3. Raportujący operator platformy powiadamia o wyborze Rzeczypospolitej Polskiej pozostałe państwa członkowskie, w których spełnia warunki uznania za raportującego operatora platformy.

4. Jeżeli operator platformy wybierze inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie jako państwo, w którym będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z sekcji III załącznika V dyrektywy 2011/16/UE, jest obowiązany powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dokonanym wyborze elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego zgodnie z art. 75u ust. 5-9, przekazując następujące informacje:

1) nazwę;

2) główny adres;

3) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”;

4) adresy stron internetowych;

5) każdy TIN nadany raportującemu operatorowi platformy spoza Unii Europejskiej oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacji VAT;

6) państwo członkowskie, w którym będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze.

5. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, operator platformy dokonuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym spełnił jeden z warunków uznania go za raportującego operatora platformy z Unii Europejskiej.

Art. 75u. 1. Jeżeli operator platformy spełnia warunki uznania go za raportującego operatora platformy spoza Unii Europejskiej jednocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej i innym państwie członkowskim, może wybrać Rzeczpospolitą Polską jako państwo, w którym będzie wypełniać obowiązki określone w niniejszym dziale. W takim przypadku raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej dokonuje elektronicznie jednorazowej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności jako operator platformy.

2. Jeżeli raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej wybierze inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie, jest obowiązany powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dokonanym wyborze elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności jako operator platformy. Raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej, który dokonał powiadomienia, nie wykonuje pozostałych obowiązków określonych w niniejszym dziale.

3. Formularz rejestracyjny zawiera:

1) informacje dotyczące raportującego operatora platformy:

a) nazwę,

b) główny adres,

c) adres do doręczeń elektronicznych,

d) adresy stron internetowych,

e) każdy TIN nadany raportującemu operatorowi platformy spoza Unii Europejskiej oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacji VAT,

f) informację o identyfikacji raportującego operatora platformy do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, zgodnie z tytułem XII rozdziałem 6 sekcją 2 i 3 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.5)),

g) wskazanie państw członkowskich, których rezydentami są sprzedawcy podlegający raportowaniu;

2) informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego:

a) imię, nazwisko i datę urodzenia,

b) TIN, jeżeli jest dostępny,

c) w przypadku braku TIN - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość albo inny numer identyfikacyjny,

d) państwo wydania dokumentu, o którym mowa w lit. c,

e) dane pełnomocnika oraz dane wystawcy kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, zawarte w kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego - w przypadku gdy pełnomocnik będzie opatrywał dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

f) numer PESEL pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym - w przypadku gdy nie są przekazywane dane, o których mowa w lit. e,

g) adres do doręczeń elektronicznych - w przypadku gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa,

h) numer telefonu,

i) adres poczty elektronicznej,

j) oświadczenie raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego.

4. Do doręczania potwierdzenia nadania indywidualnego numeru operatora platformy, o którym mowa w art. 75v ust. 1, oraz innych pism w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 75w-75y oraz rozdziału 5 przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

5. Formularz rejestracyjny jest sporządzany na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Raportujący operator platformy powiadamia niezwłocznie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o korekcie informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym. Powiadomienia dokonuje się elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego, podając kompletne i aktualne dane.

7. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów działu III rozdziału 9a ustawy - Ordynacja podatkowa, obejmuje również upoważnienie do podpisywania formularza rejestracyjnego.

8. Formularz rejestracyjny może być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym w takim przypadku nie jest dopuszczalne podpisanie tego formularza przez pełnomocnika.

9. Korekta formularza rejestracyjnego w zakresie ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być podpisana zgodnie z ust. 7 i 8.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza rejestracyjnego, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym formularzu oraz potrzebę jego ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Art. 75v. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania formularza rejestracyjnego nadaje raportującemu operatorowi platformy indywidualny numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych, zwany dalej „indywidualnym numerem operatora platformy”.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje potwierdzenie nadania indywidualnego numeru operatora platformy niezwłocznie po jego nadaniu.

Art. 75w. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje postanowienie o pozostawieniu formularza rejestracyjnego bez rozpatrzenia, w przypadku gdy:

1) brak jest możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia raportującego operatora platformy;

2) stwierdzono, że przekazany formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów określonych dla tego formularza;

3) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dane przekazane na formularzu rejestracyjnym są fałszywe lub fikcyjne;

4) raportującemu operatorowi platformy został już nadany indywidualny numer operatora platformy albo nadano numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE w innym państwie członkowskim;

5) raportujący operator platformy nie spełnia warunków uznania go za raportującego operatora platformy spoza Unii Europejskiej;

6) raportującemu operatorowi platformy cofnięto indywidualny numer operatora platformy na podstawie art. 75y ust. 1 pkt 4 i nie złożył on kaucji gwarancyjnej zgodnie z art. 75y ust. 3 lub inne państwo członkowskie cofnęło raportującemu operatorowi platformy numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE.

Art. 75x. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, indywidualny numer operatora platformy, w przypadku gdy:

1) raportującemu operatorowi platformy został uprzednio nadany indywidualny numer operatora platformy albo numer identyfikacyjny do celów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE w innym państwie członkowskim;

2) indywidualny numer operatora platformy nadano na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

2. Nie można posługiwać się unieważnionym indywidualnym numerem operatora platformy, a unieważniony indywidualny numer operatora platformy nie może zostać ponownie nadany.

Art. 75y. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej cofa, w drodze decyzji, indywidualny numer operatora platformy, w przypadku gdy:

1) raportujący operator platformy powiadomi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 75u ust. 5-8 o zaprzestaniu prowadzenia działalności jako operator platformy, przekazując w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

a) nazwę,

b) główny adres,

c) adres do doręczeń elektronicznych,

d) każdy TIN nadany raportującemu operatorowi platformy spoza Unii Europejskiej oraz, jeżeli jest dostępny, numer identyfikacji VAT,

e) datę zaprzestania prowadzenia działalności jako operator platformy;

2) mimo braku powiadomienia, o którym mowa w pkt 1, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że działalność podmiotu jako raportującego operatora platformy została zakończona;

3) podmiot przestał spełniać warunki uznania go za raportującego operatora platformy spoza Unii Europejskiej;

4) raportujący operator platformy nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 75b ust. 1, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 75i.

2. Nie można posługiwać się cofniętym indywidualnym numerem operatora platformy, a cofnięty indywidualny numer operatora platformy nie może zostać ponownie nadany.

3. Ponowne nadanie indywidualnego numeru operatora platformy operatorowi platformy, któremu cofnięto taki numer na podstawie ust. 1 pkt 4, jest dopuszczalne po złożeniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

4. Kaucję gwarancyjną składa się w formie:

1) depozytu pieniężnego lub

2) gwarancji bankowych, lub

3) obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.

5. Kaucja gwarancyjna jest utrzymywana do momentu:

1) wykonania przez operatora platformy obowiązku, o którym mowa w art. 75b ust. 1 lub 4;

2) zakończenia prowadzenia działalności, z którą wiąże się nadanie indywidualnego numeru operatora platformy.

6. Od złożonej kaucji gwarancyjnej nie są naliczane odsetki.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przyjmowania i zwrotu kaucji gwarancyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia i zwrotu kaucji.

Art. 75z. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań w sprawie pozostawienia formularza rejestracyjnego bez rozpatrzenia, unieważnienia i cofnięcia indywidualnego numeru operatora platformy stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy - Ordynacja podatkowa.

2. W zakresie wydawania potwierdzeń nadania indywidualnego numeru operatora platformy stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIA ustawy - Ordynacja podatkowa.

3. Decyzja o unieważnieniu indywidualnego numeru operatora platformy oraz decyzja o cofnięciu indywidualnego numeru operatora platformy są natychmiast wykonalne.

Rozdział 5

Kontrola raportujących operatorów platform

Art. 75za. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych określonych w niniejszym dziale, zwaną dalej w niniejszym dziale „kontrolą”.

Art. 75zb. 1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody.

2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

3. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 1, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

4. Kontrola kończy się wraz z doręczeniem kontrolowanemu wyniku kontroli.

5. Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz zawiadomienia o sposobie ich załatwienia.

6. Wynik kontroli zawiera:

1) oznaczenie kontrolującego;

2) oznaczenie kontrolowanego;

3) datę wydania;

4) podstawę prawną;

5) opis przebiegu kontroli;

6) końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości albo ich braku;

7) wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty tej osoby.

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, nie może być krótszy niż miesiąc ani dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli.

8. Kontrolowany jest obowiązany poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia upływu wyznaczonego terminu ich usunięcia.

Art. 75zc. 1. W przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości, których wyjaśnienie nie wymaga przeprowadzenia kontroli, raportujący operator platformy, na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jest obowiązany do udzielenia informacji niezbędnych do ich wyjaśnienia.

2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania, nie krótszy jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia żądania.

Art. 75zd. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz działu VI, z wyłączeniem art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292, ustawy - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 6

Obowiązki organu

Art. 75ze. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje, w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, w drodze automatycznej wymiany, informacje odnoszące się do sprzedawcy podlegającego raportowaniu określone w art. 75c właściwemu organowi państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, a w przypadku sprzedawcy podlegającego raportowaniu, który świadczy usługi udostępnienia nieruchomości - także właściwemu organowi państwa uczestniczącego, w którym położona jest nieruchomość.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 75zf ust. 2, informacje, o których mowa w art. 75c pkt 2.

3. Automatyczna wymiana informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się:

1) w przypadku państw członkowskich - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według formatu określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2378;

2) w przypadku państw uczestniczących innych niż państwa członkowskie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według formatu ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie wymagań oraz standardów określonych przez OECD w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach.

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu usprawnienia współpracy, może zawierać z właściwym organem innego państwa uczestniczącego porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowego sposobu i trybu wymiany informacji o sprzedawcach.

Art. 75zf. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia właściwe organy państw członkowskich oraz Komisję Europejską o indywidualnym numerze operatora platformy.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwraca się do Komisji Europejskiej o skreślenie raportującego operatora platformy z prowadzonego przez nią centralnego rejestru w przypadku unieważnienia indywidualnego numeru operatora platformy, o którym mowa w art. 75x ust. 1, albo cofnięcia indywidualnego numeru operatora platformy, o którym mowa w art. 75y ust. 1.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powiadamia Komisję Europejską o raportującym operatorze platformy, który nie dopełnił obowiązku jednorazowej rejestracji zgodnie z art. 75u ust. 1.

4. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie po powzięciu uzasadnionego przypuszczenia o prowadzeniu przez podmiot działalności jako raportujący operator platformy.”;

26) w art. 77:

a) w ust. 3 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) inne niż wskazane w pkt 9 informacje, które mogą pomóc właściwemu organowi państwa członkowskiego w ocenie potencjalnego ryzyka podatkowego;”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:”;

27) w art. 87c w ust. 1 wyrazy „na pisemne żądanie” zastępuje się wyrazami „na sporządzone na piśmie żądanie”;

28) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu:

„Art. 90a. Instytucja finansowa i instytucja obowiązana, które nie dopełniają obowiązku udzielenia posiadanych informacji, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lub 1a, podlegają karze pieniężnej.

Art. 90b. 1. Raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14, który nie dopełnia obowiązku:

1) przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, chyba że niedopełnienie obowiązku było wynikiem nieotrzymania informacji od sprzedawcy pomimo prawidłowych wezwań oraz zastosowania środków, o których mowa w art. 75o,

2) przekazania sprzedawcy podlegającemu raportowaniu, o którym mowa w art. 75a ust. 1 pkt 19, informacji, o której mowa w art. 75g,

3) zastosowania się do ponownego wezwania, o którym mowa w art. 75i ust. 2,

4) stosowania procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, określonych w przepisach działu IIIA rozdziału 3,

5) powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 75t ust. 4,

6) jednorazowej rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 75u ust. 1 - w przypadku braku rejestracji w innym wybranym państwie członkowskim,

7) przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o których mowa w art. 75zb ust. 8 lub art. 75zc ust. 1,

8) usunięcia w terminie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, o którym mowa w art. 75zb ust. 4

- podlega karze pieniężnej.

2. Wyłączony operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 23, który nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 75b ust. 4, podlega karze pieniężnej.”;

29) w art. 91:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 89-90b, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.

2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89-90b, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uwzględnia rodzaj i zakres niedopełnienia obowiązku oraz dotychczasowe wykonywanie określonych ustawą obowiązków przez podmiot, na który jest nakładana kara pieniężna, a także wysokość jego całkowitego obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary, a w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność - okres od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do dnia wszczęcia postępowania o nałożenie kary pieniężnej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kara pieniężna, o której mowa w art. 89-90b, stanowi dochód budżetu państwa.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kary pieniężne, o których mowa w art. 89-90b, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.”.

Art. 2. [Ordynacja podatkowa]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 86a w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) osobie kontrolującej - rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;”;

2) po art. 86d dodaje się art. 86da w brzmieniu:

„Art. 86da. § 1. Promotor i wspomagający przekazujący informację o schemacie podatkowym są obowiązani do udzielania na piśmie osobie fizycznej, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, informacji o:

1) gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z niniejszym rozdziałem oraz

2) przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, jakie ma prawo od tego administratora danych uzyskać, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane.

§ 2. Promotor i wspomagający przekazujący informację o schemacie podatkowym zawiadamiają niezwłocznie na piśmie osobę fizyczną, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie to wpłynie negatywnie na ochronę danych osobowych tej osoby fizycznej.”;

3) w art. 291a § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku gdy obca władza wystąpiła o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdza przystąpienie do kontroli albo odmawia przeprowadzenia kontroli, uzasadniając przyczynę odmowy, nie później niż w terminie 60 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie takiej kontroli.”;

4) w art. 293 w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w dziale III rozdziale 9 i w dziale IIIA rozdziale 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;”;

5) art. 295b otrzymuje brzmienie:

„Art. 295b. W toku kontroli, o której mowa w dziale III rozdziale 9 i w dziale IIIA rozdziale 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dostęp do akt przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz organowi przeprowadzającemu tę kontrolę.”;

6) w art. 296 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określone w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskane od obcych państw, pochodzące z banków i innych instytucji finansowych oraz od raportujących operatorów platform w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 tej ustawy,”.

Art. 3. [Prawo bankowe]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

„ea) ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2023 r. poz. 241 oraz z 2024 r. poz. 879),”.

Art. 4. [Kodeks karny skarbowy]

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2024 r. poz. 628 i 850) po art. 80c dodaje się art. 80ca i art. 80cb w brzmieniu:

„Art. 80ca. § 1. Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji finansowej lub instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, nie dopełnia obowiązku udzielenia posiadanych informacji, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lub 1a tej ustawy, lub udziela tych informacji niezgodnie z posiadanymi danymi,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 80cb. § 1. Kto, działając w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, nie dopełnia obowiązku:

1) stosowania procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji,

2) przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach,

3) jednorazowej rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku braku rejestracji w innym wybranym państwie członkowskim,

4) usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli, o którym mowa w art. 75zb ust. 4 tej ustawy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.

Art. 5. [Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych]

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 512) w art. 9f w ust. 1 po pkt 5ca dodaje się pkt 5cb w brzmieniu:

„5cb) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2023 r. poz. 241 oraz z 2024 r. poz. 879);”.

Art. 6. [Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA]

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2023 r. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierają klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń składanych na formularzach W8 i W9, o których mowa w Umowie FATCA oraz załączniku I do Umowy FATCA.”;

2) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego” zastępuje się wyrazami „na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego”;

3) w art. 8:

a) w ust. 5 wyrazy „w formie elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci elektronicznej”,

b) w ust. 11 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.”;

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Jeżeli raportująca polska instytucja finansowa lub inny podmiot zawiera porozumienie sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy lub Umowy FATCA, którego głównym celem lub jednym z głównych celów jest uniknięcie wykonywania obowiązków w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych wynikających z ustawy lub Umowy FATCA, a sposób działania był sztuczny, uznaje się na potrzeby obowiązków wynikających z ustawy lub Umowy FATCA, że takie porozumienie nie zostało zawarte.

2. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

3. Przez porozumienie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się czynność podejmowaną lub zespół czynności podejmowanych w celu uniknięcia wykonywania obowiązków w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.”;

5) w art. 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzonym na piśmie zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;”.

Art. 7. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.6)) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy obca władza wystąpiła o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych potwierdza przystąpienie do kontroli albo odmawia przeprowadzenia kontroli, uzasadniając przyczynę odmowy, nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie takiej kontroli.”.

Art. 8. [Dopełnienie obowiązujących procedur przez raportującego operatora platformy]

Raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1 jest obowiązany dopełnić do dnia 31 grudnia 2024 r. procedur określonych w dziale IIIA rozdziale 3 ustawy zmienianej w art. 1 w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. [Stosowanie przepisów działu IIIA i działu VI ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz art. 80cb Kodeksu karnego skarbowego]

1. Przepisy działu IIIA i działu VI ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 80cb ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się również do podmiotu, który w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy spełniał warunki uznania go za raportującego operatora platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, przy czym taki raportujący operator platformy jest obowiązany dopełnić:

1) do dnia 31 grudnia 2024 r. procedur określonych w dziale IIIA rozdziale 3 ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku sprzedawców, którzy w tym okresie byli zarejestrowani na platformie;

2) do dnia 31 stycznia 2025 r. procedur określonych w dziale IIIA rozdziale 2 ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku czynności, których wykonanie umożliwił w tym okresie sprzedawcom podlegającym raportowaniu zidentyfikowanym zgodnie z pkt 1;

3) do dnia 31 grudnia 2024 r. obowiązku jednorazowej rejestracji albo powiadomienia o dokonanym wyborze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 75u ust. 1 i 2 oraz art. 75t ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku gdy termin określony odpowiednio w art. 75u ust. 1 i 2 oraz art. 75t ust. 5 upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 75o ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

3. Nie podlega karze pieniężnej, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, raportujący operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 14 tej ustawy, posiadający dowody na to, że bezskutecznie wystąpił ponownie o informacje zgodnie z art. 75o ust. 4 tej ustawy lub że wystąpienie do sprzedawcy nie było możliwe, w przypadku czynności, których wykonanie umożliwił temu sprzedawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy. W takim przypadku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

4. Jeżeli wyłączony operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 23 ustawy zmienianej w art. 1 rozpoczął działalność jako operator platformy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 75b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Obowiązek, o którym mowa w art. 75b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, wykonywany po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wyłączony operator platformy w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 23 ustawy zmienianej w art. 1 jest obowiązany po raz pierwszy spełnić w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.

Art. 10. [Okresy sprawozdawcze objęte kontrolą]

1. Na potrzeby przekazania w 2025 r. informacji o sprzedawcach, o której mowa w art. 75b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przyjmuje się, że:

1) pierwszym okresem sprawozdawczym jest 2023 r.;

2) drugim okresem sprawozdawczym jest 2024 r.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej realizuje po raz pierwszy obowiązek, o którym mowa w art. 75ze ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2025 r.

Art. 11. [Lista państw i terytoriów objętych obowiązkiem sprawozdawczym]

Listę państw i terytoriów, o której mowa w art. 75a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych]

Do postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 11 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 13. [Stosowanie przepisów do udzielania informacji o dochodach]

1. Przepisy art. 15 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do udzielania informacji podatkowych o dochodach uzyskanych po dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Przepis art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się po raz pierwszy do udzielania informacji podatkowych o dochodach uzyskanych po dniu 31 grudnia 2023 r.

Art. 14. [Stosowanie przepisów do wniosków o zawarcie porozumień w celu realizacji wymiany informacji podatkowych]

Przepis art. 19 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do wniosków otrzymanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 15. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych]

Do postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 16. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej]

Do postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 91 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 17. [Stosowanie przepisów do porozumień sprzecznych z przepisami prawa]

Przepisy art. 71a ustawy zmienianej w art. 1 i art. 10a ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do obowiązków, o których mowa w tych przepisach, powstałych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, choćby dotyczące ich porozumienia zostały zawarte przed tym dniem.

Art. 18. [Stosowanie przepisów do spraw dotyczących ujawnienia informacji podatkowych]

Do spraw, o których mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 1, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 19. [Statystyki dotyczące obowiązkowej automatycznej wymiany informacji]

Do czasu uzyskania zdolności operacyjnej przez bazę danych, o której mowa w art. 21 ust. 5 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.7)), Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje co roku Komisji Europejskiej statystyki dotyczące automatycznej wymiany informacji przekazywanych przez operatorów platform w rozumieniu art. 75a ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 20. [Przesyłanie informacji o sprzedawcach i formularza rejestracyjnego]

Do dnia wejścia w życie art. 75b ust. 5 i art. 75u ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 informacja o sprzedawcach, o której mowa w art. 75b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i formularz rejestracyjny, o którym mowa w art. 75u ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, są przesyłane w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Art. 21. [Wystąpienia obcych władz o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej]

Do wystąpień obcych władz o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, otrzymanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 291a § 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 88 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 22. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.;

2) art. 1 pkt 25 w zakresie art. 75b ust. 5 i art. 75u ust. 10, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa:

1) służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12.10.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 16.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 1);

2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 1);

3) uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 342 z 16.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 1).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860 oraz z 2024 r. poz. 850, 863 i 879.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 16.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 1 i 13.

5) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 92, Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 60, Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 13, Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 175 z 04.07.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 177 z 01.07.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 162 z 27.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 12.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 286 z 14.11.2018, str. 20, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 329 z 27.12.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 310 z 02.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 7 i 13, Dz. Urz. UE L 396 z 25.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 155 z 08.06.2022, str. 1.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860 oraz z 2024 r. poz. 850 i 863.

7) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2012, str. 58, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 342 z 16.12.2016, str. 1.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA