| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 21 września 2010r.

W sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 , z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz 1568 z 2004 r., Nr.102,poz 1055,Nr 116 pz.1203 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr.175.poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128,z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 106 poz.675 ) oraz art. 59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.146 i N r 123 poz.835 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia ulg.

§ 2. Jeśli w uchwale jest mowa o:

1. należnościach pieniężnych - należy rozumieć przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2. dłużniku - należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3. wierzycielu - należy rozumieć przez to Gminę Kąty Wrocławskie oraz jej jednostki podległe,

4. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania.

5. uldze - należy rozumieć przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kąty Wrocławskie lub jej jednostkom podległym.

§ 3. 1. W przypadkach, o których mowa w art.56 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zmianami ) oraz w § 5 niniejszej uchwały gdy udzielona ulga dotyczy dłużnika- przedsiębiorcy , a należności są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- ulga ta ma charakter pomocy de minimus, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. wymienione w ust. 1. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie

3. Wysokość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia :

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimus, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimus otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji określonych wprost w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się pomoc de minimus (Dz.U.Nr.53, poz.311).

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust 1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, wielodzietnością, klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym ;

2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - również oświadczenie o sytuacji majątkowej.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1.Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

2. Okres odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnych nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

3. Okres spłaty należności pieniężnych rozłożonych na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Burmistrz Miasta i gminy Kąty Wrocławskie bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;

2) Kierownik jednostki podległej Gminie Kąty Wrocławskie, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 5.000 zł.

§ 9. 1. Należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami należnymi do dnia zapłaty, w przypadku stwierdzenia, że :

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Miejskiej informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.

§ 12. Traci moc uchwała nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Kąty Wrocławskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klimczak


Uzasadnienie

Na podstawie delegacji nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie i uzyskał pozytywną opinię z sugestią drobnych korekt, które zostały uwzględnione w powyższej uchwale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »