| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Bielawy; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 13 grudnia 2011r.

1) Sylwestra Kubińskiego - Wójta Gminy Bielawy

- a Powiatem Łęczyckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1) Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki

2) Krystyna Pawlak - Wicestarosta Łęczycki

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie zadania w roku kalendarzowym 2011 w zakresie dowożenia ucznia niepełnosprawnego, mieszkańca Gminy Bielawy i opieki nad nim w czasie przewozu do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Bielawy przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001 z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dotację w wysokości 6.173,00 zł. jednorazowo za rok kalendarzowy 2011.

2. Rozliczenie dotacji określonej w ust. 1 nastąpi do dnia 31 stycznia 2012 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo - finansowego.

3. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Bielawy w terminie określonym w ust. 2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wychodzi w życie z dniem zawarcia.

Starosta


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta


Krystyna Pawlak

Wójt Gminy Bielawy


Sylwester Kubiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »