| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego

z dnia 31 października 2011r.

pomiędzy:

Powiatem Pabianickim, zwanym w dalszych postanowieniach porozumienia "Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają:

1. Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki

2. Irena Grenda - Wicestarosta

a Gminą Dobroń zwaną w dalszych postanowieniach porozumienia "Gminą" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Robert Jarzębak

Powiat i Gmina, mając na względzie następujące uchwały: Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/329/02 z dnia 21 lutego 2002 r., w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi oraz Uchwała Nr XXXI/244/2002 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza Gminie prowadzenie zadań publicznych, zwanych w dalszych postanowieniach porozumienia "zadaniami", w zakresie zarządu drogami powiatowymi, polegających na Zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń.

2. Zadanie będzie realizowane na drogach powiatowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Obowiązki Gminy związane z realizacją zadania są określone w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.11.2011 r. do 15.05.2012 r.

2. Zadania wynikające z § 1 ust. 1 realizowane będą w okresie od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.

§ 3. Powiat przekaże Gminie na realizację zadania dotację do wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Środki na zadanie nie będą wyższe niż przyjęte w planie finansowym dział 600, rozdział 60014, paragraf 2310 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

§ 4. 1. Przyznane środki finansowe, za prawidłową realizację zadania, w wysokości określonej w § 3 będą sukcesywnie przekazywane na konto Gminy o nr 43 8788 0009 0400 2411 2034 0014 - 15 dni po przedstawieniu Powiatowi comiesięcznych, cząstkowych rozliczeń przez Gminę oraz ich zatwierdzeniu przez Powiat.

2. Terminem przekazania rozliczeń cząstkowych jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Pierwsze rozliczenie obejmujące listopad oraz grudzień należy złożyć w dniach 1-15 stycznia 2012 r. Wzór rozliczenia cząstkowego został określony w załączniku nr 3.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której do rozliczenia zostanie załączona faktura bez dowodu jej zapłacenia przez Gminę (ze względu na to, że nie upłynął termin zapłaty za tą fakturę) Gmina dołączy pisemne oświadczenie o terminie przedstawienia dowodu zapłaty. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dzień po złożeniu rozliczenia Powiatowi przez Gminę.

4. Zatwierdzenie rozliczenia Gminy przez Powiat nastąpi w terminie 15 dni od dnia jego przedstawienia przez Gminę.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania przez Gminę niniejszego porozumienia, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Powiatowi środków o jakich mowa w § 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. W przypadku, gdy dotacja, bądź jej część nie zostanie wykorzystana w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia zadania przez Gminę, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Po upływie terminu zwrotu zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od stwierdzenia takiej okoliczności. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostaną naliczone począwszy od dnia przekazania dotacji przez Powiat. W przypadku dotacji pobranej w nadmiernej wysokości odsetki naliczane będą począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji.

§ 6. Gmina oświadcza, iż przekazane środki o których mowa w § 3 są środkami koniecznymi do realizacji zadania wymienionego w § 1 (zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

§ 7. Powiatowi przysługuje prawo kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadania przez Gminę. Gmina obowiązana jest stosować się do zaleceń Powiatu w zakresie realizacji zadania.

§ 8. Powiatowi i Gminie przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień porozumienia przez jedną ze stron.

§ 9. Strony porozumienia zgodnie ustalają, iż załączniki do porozumienia stanowią integralną część porozumienia. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Strony porozumienia oświadczają, iż do kontaktów związanych z realizacją postanowień porozumienia wyznaczają następujące osoby:

a) Powiat Pabianicki: Jolanta Nowicka - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

b) Gmina Dobroń: Józef Grobelny

§ 11. Spory majątkowe związane z realizacją porozumienia rozpatruje sąd powszechny.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustaw o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 13. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Powiatu, z których dwa z przeznaczeniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Dobroń


Robert Jarzębak

Starosta Pabianicki


Krzysztof Habura


Wicestarosta


Irena Grenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Gmina Dobroń

Pierwsza kolejność Zimowego Utrzymania

a) Droga nr 4912E Dobroń - Markówka - 5,0 km - 30.000 m2

b) Droga nr 4912E Dobroń - Ldzań - 5,5 km - 22.700 m2

Razem: 10,5 km - 52.700 m2

Druga kolejność Zimowego Utrzymania

a) Droga nr 3310E Mogilno - Róża - 6,4 km - 25.600 m2

b) Droga nr 3313E Róża - Ślądkowice - 0,6 km - 2.500 m2

c) Droga nr 3301E Poleszyn Górny - 2,0 km - 10.000 m2

Razem: 9,0 km - 38.100 m2

OGÓŁEM I + II kolejność - 19,5 km - 90.800 m2

Wszystkie drogi należy utrzymywać w 5 STANDARDZIE zimowego utrzymania dróg.

STANDARD 5 - jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Wszystkie drogi I - szej i II - ej kolejności odśnieżania.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Obowiązki Gminy związane z realizacją zadania: zimowe utrzymanie dróg.

1) Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości zimowej).

2) Dysponowanie do wykonania usługi sprzętem oraz urządzeniami do zimowego utrzymania dróg.

3) Utrzymywanie sprzętu oraz urządzeń w okresie obowiązywania porozumienia w sprawności technicznej.

4) Wykonanie porozumienia obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby w okresie jego obowiązywania.

5) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadania, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania zgodnie ze standardami, jakość materiałów oraz zastosowane metody organizacyjno - techniczne.

6) Gmina odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie.

7) Ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia (zakres ujęty w załączniku nr 1).

8) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg zostanie wyposażony w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908).

9) Należy zawiadomić telefonicznie i faxem Wydział Dróg i Mostów o wyjazdach dotyczących zimowego utrzymania dróg mających miejsce dnia poprzedniego. W przypadku, gdy wyjazd ma miejsce w dzień wolny od pracy zawiadomienia należy dokonać w pierwszy dzień roboczy po wyjeździe.


Załącznik Nr 3 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Sprawozdanie miesięczne z wykonania zadania powinno być sporządzone przez Gminę według przedstawionego poniżej wzoru (w załączeniu kserokopie faktur).

Rozliczenie dotacji na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń

Lp.

NR FAKTURY

DATA WYSTAWIENIA

DATA ZAPŁATY

WYSTAWCA FAKTURY

TREŚĆ FAKTURY (na co wydatkowano zawartą w nim kwotę)

KWOTA FAKTURY(zł)

UWAGI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

-

-

Sporządził: Główny Księgowy/Skarbnik

data: ........................, tel. ..........................

podpis: .............................

Podpis Kierownika jednostki/Przewodniczącego Zarządu: ...................................

W rozliczeniu prac wykonanych przez pracowników własnych oraz sprzęt będący własnością Gminy przedstawia się faktyczne koszty własne na podstawie kalkulacji jednej roboczogodziny i jednego km pracy sprzętu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »