| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 10 stycznia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2011 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola, a Gminą Sędziejowice w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

- zawarty pomiędzy Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez:

1. Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Miasta Zduńska Wola, zwanym dalej "Miastem",

- a Gminą Sędziejowice reprezentowaną przez:

1. Jerzego Kotarskiego - Wójta Gminy Sędziejowice, zwaną dalej "Gminą",

- o treści następującej:

§ 1. W porozumieniu z dnia 16 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto, w wysokości wydatków ponoszonych przez Miasto.; " ;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Miasto zobowiązuje się do udostępniania Gminie dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych, poprzez przedkładanie wykazu dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto w terminie do 31 października każdego roku.; " ;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Podstawę wyliczenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto stanowić będzie 100% planowanych wydatków bieżących (bez wydatków na żywienie, nakładów remontowych i inwestycyjnych) zapisanych w uchwale budżetowej na dany rok na prowadzenie przedszkoli miejskich, w przeliczeniu na jednego wychowanka .; " ,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Refundacja kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego porozumienia nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej za każdy miesiąc przez Miasto, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci, o których mowa w § 2 porozumienia, uczęszczających w danym miesiącu do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych i miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr rachunku 95 9263 000 0544 0021 2005 0001.. " .

§ 2. 1. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 01 stycznia 2012 roku.

2. Stroną kierującą aneks do ogłoszenia jest Miasto.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Zduńska Wola


Piotr Niedźwiecki

Wójt Gminy Sędziejowice


Jerzy Kotarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »