| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Radomsko

z dnia 3 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. art.17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz. 1326, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz. 622) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 4. 1., który otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej."

§ 2. Zmienia się treść § 5. 6., który otrzymuje brzmienie: "6. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie gospodarującej lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalona na podstawie zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1. "

§ 3. Uchyla się załącznik Nr 1.

§ 4. Załącznik Nr 2 staje się załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »