| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/77/12 Rady Gminy Żytno

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/107/09 Rady Gminy Żytno z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1231, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, z 2008 r. Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/107/09 Rady Gminy Żytno z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 97, poz. 952) w załączniku Nr 1 - ,,Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żytno na lata 2009-2013" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w miejsce liczby "43" wpisuje się "42";

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. b);

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Czynności administracyjne i bieżącego nadzoru zasobu wykonuje Urząd Gminy Żytno.";

4) w załączniku Nr 2 - ,,Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żytno" § 12 otrzymuje brzmienie:

,,§ 12 Administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy wykonuje Urząd Gminy Żytno.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Krzysztof Wojtasik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »